Chci stavět ve zvláště chráněném území

V řadě zvláště chráněných území jsou zakázány či limitovány stavební záměry. Omezení jsou následující:

Jaká omezení pro mě plynou?

Národní přírodní rezervace – zákaz povolovat a umisťovat stavby, zákaz stavební činnosti je dle judikatury dále obsažen v zákazu intenzivních technologií, a to na celém území a dále také v zákazu měnit dochované přírodní prostředí.

Přírodní rezervace – zákaz povolovat a umisťovat nové stavby, zákaz stavební činnosti je dále obsažen dle judikatury v zákazu intenzivních technologií, a to na celém území.

Chráněná krajinná oblast – zákaz umisťovat a povolovat nové stavby na území I. zóny. Nadto stavební činnost je dle judikatury tzv. intenzivní technologií a zákaz intenzivních technologií se týká jak I., tak i II. zóny (tzn. budete zde potřebovat výjimky na oba tyto zákazy).

Národní park – zákaz umisťovat, povolovat nebo provádět stavby mimo zastavěná území obcí a zastavitelné plochy obcí.

Ostatní zvláště chráněná území – zpravidla bez zákazu, pokud nedochází k překryvu s územím se zákazem, nicméně uplatní se obecné limity zákazu území poškodit a způsobit v něm změny.

V některých maloplošných zvláště chráněných územích, ve kterých zákonný zákaz stavební činnosti není, může být omezení stavební činnosti dáno v bližších ochranných podmínkách. Tuto informaci naleznete prostřednictvím vyhledávání vyhlašovací dokumentace daného území v digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody.

Dále existují omezení z hlediska krajinného rázu (v CHKO půjde typicky o výšku budovy, sklon a vzhled střechy, barvu fasády apod.) a požadavku souhlasu k provedení stavby uvnitř zvláště chráněných územích, které na vás dopadají v povinnosti získat závazné stanovisko, které bude závazným podkladem pro stavební úřad – viz samostatná životní situace. Limitaci stavební činnosti (nejen ve zvláště chráněných územích) představuje i ochrana dřevin rostoucích mimo les, pokud přesahují minimální rozměry (obvod kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí; u zapojeného porostu pak rozloha nad 40 m2) a nenaplní jinou výjimku (ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území s druhem pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří).

V případě, že váš stavební záměr může zasáhnout do ochrany zvláště chráněných druhů, je třeba získat i povolení z tohoto titulu – více na samostatné stránce k této životní situaci.

Co vše potřebuji?

Výjimku dle § 43 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), či případně souhlas s činností vymezenou v bližších ochranných podmínkách dle § 44 odst. 3  ZOPK.

Dále zpravidla závazné stanovisko dle § 44 odst. 1 ZOPK (vyjma záměru v zastavěném území obce ve čtvrté zóně chráněné krajinné oblasti, či v zastavěném území města, které se nachází na území chráněné krajinné oblasti). Často budete potřebovat také závazné stanovisko ke krajinnému rázu dle § 12 odst. 2 ZOPK. Závazné stanovisko ke kácení dřeviny dle § 8 odst. 6 ZOPK budete pak potřebovat v situaci, kdy přímo v místě plánované stavby, roste dřevina nad minimální rozměry, a váš záměr je povolován v v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí. Pokud je váš záměr povolován stavebním úřadem v jiném procesu, potřebujete povolení ke kácení dle § 8 odst. 1 ZOPK.

V případě, že se váš záměr nachází v evropsky významné lokalitě či ptačí oblasti, budete ho nejprve muset předložit ke stanovisku dle § 45i odst. 1 ZOPK, kde bude posouzeno, zda váš záměr může mít významný vliv na předměty ochrany těchto území.

V případě, že váš záměr zasahuje do ochrany zvláště chráněných druhů, budete potřebovat také druhovou výjimku dle § 56 odst. 1 ZOPK.

Posouzení, co vše bude ke konkrétní stavbě potřeba, může být často obtížné. Pokud si nevíte rady, můžete se na AOPK ČR obrátit s žádostí o předběžnou informaci, v rámci které vám AOPK ČR ke konkrétnímu záměru sdělí, co vše budete v úseku spadajícím do její kompetence potřebovat.

V jakém území se mám obracet na AOPK ČR?

AOPK ČR je k této životní situaci na úseku ochrany přírody příslušná ve svém území, tedy kdekoliv na území chráněných krajinných oblastí vyjma CHKO Labské pískovce a CHKO Šumava a dále kdekoliv na území národních kategorií maloplošných zvláště chráněných územích (národní přírodní rezervace, národní přírodní památka) a jejich ochranných pásem, pokud neleží na území národního parku a vojenského újezdu.

V ostatních územích najdete detailnější informace na Portálu občana:

  • Služba S366 - Výjimky ze zákazů ve zvláště chráněném území
  • Služba S7512 - Souhlas k činnostem a zásahům podle zákona a podle bližších ochranných podmínek zvláště chráněného území
  • Služba S7522 - Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku
  • S409 - Žádost o stanovisko ke koncepcím a záměrům podle §45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny
Dotčené území leží v Kde podat žádost
CHKO a další zvláště chráněná území ČR mimo níže uvedené  AOPK ČR, příslušné regionální pracoviště ČR
Krkonošský NP Správa Krkonošského NP
NP + CHKO Šumava Správa NP Šumava
NP Podyjí Správa NP Podyjí
NP České Švýcarsko + CHKO Labské pískovce Správa NP České Švýcarsko
PR, PP (mimo CHKO a NP a jejich ochranná pásma příslušný krajský úřad
Vojenské újezdy příslušný újezdní úřad

Náležitosti žádosti

Výjimku, souhlas či závazné stanovisko vydává AOPK ČR pouze na žádost. V žádosti musí být uvedeno:

  • vaše úplná identifikace - jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jiná adresa pro doručování, resp. jméno, IČO a adresa sídla, žádáte-li jako podnikatel,
  • plná moc, pokud se necháváte zastupovat,
  • označení AOPK ČR, jakožto orgánu ochrany přírody, který žádáte,
  • musí z ní být patrné, o co přesně žádáte (výjimka dle § 43 odst. 1 ZOPK, souhlas dle § 44 odst. 3 ZOPK, závazné stanovisko dle § 44 odst. 1 ZOPK, závazné stanovisko dle § 12 odst. 2 ZOPK, druhová výjimka dle § 56 odst. 1 ZOPK),
  • musí v ní být dostatečně specifikován záměr (měli byste předložit přesnou projektovou dokumentaci vč. pohledových rysů k zamýšlené stavbě a řádně ji lokalizovat),
  • váš podpis.

Dokumenty

Vzor žádosti

Žádost lze poslat poštou, podat ústně do protokolu nebo zaslat prostřednictvím datové schránky.