null O monitoringu hruštičky okrouhlolisté (Pyrola rotundifolia) v CHKO Beskydy

AOPK ČR, Správa CHKO Beskydy

O monitoringu hruštičky okrouhlolisté v CHKO Beskydy

12. 2. 2024

V letech 2022 a 2023 se na území CHKO Beskydy v rámci projektu Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České republice na vybraných stanovištích ověřoval výskyt hruštičky okrouhlolisté.

Hruštička okrouhlolistá (Pyrola rotundifolia) je v České republice silně ohrožená (EN, C2t – silně ohrožený taxon, vzácný a ustupující), zákonem chráněna není. Hruštičky obecně zaznamenaly poměrně významný ústup z historických lokalit, ovšem příčiny nejsou jasně známé. Svou roli mohlo sehrát výrazné okyselení lesních porostů a změny související s lesním hospodařením.

Najdeme ji ve stinných lesích, zvláště jehličnatých, obvykle se zapojeným mechovým patrem. Roste i v lemových společenstvech mezofilních listnatých lesů. Vyskytuje se zejména ve středních polohách. Monitoring jsme prováděly v době kvetení, kdy ji lze snadno odlišit od ostatních druhů rodu hruštička (Pyrola spp.). Kvete od června do srpna, stejně jako ostatní hruštičky.

Hruštička okrouhlolistá v lese.
Čnělka je u hruštičky okrouhlolisté silně zakřivená, na konci ztlustlá a z květu výrazně přesahuje (autor: V. Kalníková).

Na území CHKO Beskydy se vyskytuje především v oblasti Horního Pobečví, méně pak ve Vsetínských vrších, a ještě řidčeji v Javorníkách. Ojediněle byla zaznamenávána v Moravskoslezských Beskydech.

Z pěti vybraných monitorovaných lokalit, na kterých byla z minulosti hruštička okrouhlolistá uváděna, jsme ji ověřily pouze na jedné, a to na loukách ve Stanovnici v Javorníkách. Šlo o lokalitu při okraji lesa s nízkou velmi řídkou vegetací s malou pokryvností, ale s větším zastoupením mechového patra. Druh zde rostl v hojném počtu (stovky listových růžic, několik kvetoucích jedinců). O vhodných stanovištních podmínkách zde svědčil jeho rozsáhlý porost zasahující rovněž dál do přilehlé smrčiny. Lokality, kde jsme hruštičku okrouhlolistou nenalezly, zarůstaly buď vysokými travinami ovsíkových luk, nebo šlo o husté porosty náletových dřevin.

Autorky textu: V. Koutecká, P. Chalupová   Autorky fotografií: V. Kalníková, P. Chalupová

Hruštička okrouhlolistá v lese.
Hruštička okrouhlolistá v lese.