ilustracni fotky

Velké šelmy


Statut ochrany

Medvěd hnědý, vlk obecný a rys ostrovid patří od 1. července 2002 podle myslivecké legislativy (Zákon č.449/2001 Sb. o myslivosti) mezi zvěř, již nelze lovit.


Legislativa ochrany přírody a krajiny (Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, Prováděcí vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb.) zařazuje mědvěda a vlka od 13. srpna 1992 mezi zvláště chráněné kriticky ohrožené druhy, rysa ostrovida pak mezi zvláště chráněné silně ohrožené druhy.


Škody těmito druhy způsobené (na životě nebo zdraví fyzických osob, na hospodářském zvířectvu, na včelstvech a včelařských zařízeních, na nesklizených polních plodinách či trvalých porostech a na uzavřených objektech nebo movitých věcech v uzavřených objektech) hradí od 10. května 2000 ze zákona (Zákon č. 115/2000 Sb. o náhradách škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy) stát (resp. krajské úřady).


V novém Červeném seznamu ČR je medvěd hnědý a vlk obecný zařazen do kategorie kriticky ohrožených živočichů, rys ostrovid pak do kategorie ohrožených druhů (Anděra & Červený, 2003).


Bernské úmluvě (Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť) jsou medvěd hnědý a vlk obecný zařazeni do Přílohy II, rys ostrovid do Přílohy III.


Ve Směrnici rady 92/43/EEC (O ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) jsou všechny tři druhy zařazeny jako tzv. prioritní do Přílohy II a Přílohy IV.

 

Červeném seznamu IUCN jsou vlk obecný a rys ostrovid zařazeni do kategorie NT (téměř ohrožený- near threatened), medvěd hnědý do kategorie LC (druh málo dotčený - least concern).

Copyright (c) 2007 - AOPK ČR, Záchranné programy.cz, Tom Vild, RAGTOOLS
Všechna práva vyhrazena