ilustracni fotky

Hořec jarní (Gentiana verna subsp. verna)


Realizace ZP


Vyhodnocení ZP pro hořec jarní 2008-2012

Vyhodnocení realizace ZP hořce jarního za rok 2011.

Vyhodnocení realizace ZP hořce jarního za rok 2010.

Vyhodnocení realizace ZP hořce jarního za rok 2009.

Vyhodnocení realizace ZP hořce jarního za rok 2008.

Program a zápis ze setkání k ZP hořce jarního dne 12.1.2010.

Program a zápis ze setkání k ZP hořce jarního dne 24.2.2011.


REALIZACE ZÁCHRANNÉHO PROGRAMU V ROCE 2012

Již v roce 2011 byly aktivity v rámci Záchranného programu pro hořec jarní omezeny na zajištění pravidelného managementu lokality NPP Rovná, zajištění druhově specifických opatření, pravidelný monitorig populací a sledování hladiny podzemní vody. To proto, že z výsledků výzkumu z předešlých let vyplývá, že naplnění cílů ZP nelze dosáhnout.

Hlavními úkoly pro rok 2012 zůstává:

§         zvodnění lokality NPP Rovná;

§         zajištění pravidelného managementu a monitoringu v NPP Rovná, včetně sledování vlhkostních poměrů na lokalitě, které pomohou k vyhodnocení efektu zvodnění;

§         vyhodnocení záchranného programu s ohledem na výsledky výzkumu z předešlých let.

___________________________________________________________________________

 

3.1 Péče o biotop

 

Management lokality NPP Rovná bude zajištěn SCHKO Blanský les a KS České Budějovicez prostředků POPFK podprogramu 163 Záchranné programy. Management je prováděn zvlášť v ohrádkách (120 m2) s ohledem na výskyt posledních polykormonů nížinné formy hořce jarního a zvlášť na zbytku lokality. 

 

Managementová opatření v ohrádkách: 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 a 3.1.5

V roce 2012 bude v ohrádkách proveden následující management:

§         ruční kosení 3 × ročně, včetně likvidace pokosené biomasy;

§         ruční rozrušování drnu v okolí rostlin a vytváření volných plošek pro vývoj semenáčků (plošky budou vytvářeny i mimo ohrádky a budou nahrazovat efekt rozrušení travního drnu kopyty zvířat);

§         hrabání topolového listí, likvidace shrabané biomasy;

§         zálivka v letních měsících.

Opatření v ohrádkách budou zajištěna SCHKO Blanský les a KS České Budějovice a hrazeno z POPFK. Narušování drnu bude částečně prováděno přímo pracovníky AOPK ČR.

 

3.1.2 Seč

Travní porost mimo ohrádky bude posečen dvakrát ročně lehkou mechanizací. První seč se bude realizovat v červnu, kdy jsou již zralé nažky T. sect. Palustria, druhá seč proběhne na přelomu srpna a září. Při seči bude zachován nepokosený pruh, aby na lokalitě byly k dispozici živné rostliny pro bezobratlé.

Opatření v NPP Rovná bude zajištěno SCHKO Blanský les a KS České Budějovice a hrazeno z POPFK.

 

3.1.3 Eliminace konkurenčních rostlin a narušování drnu

Na lokalitě NPP Rovná bude provedeno narušení drnu jednak při jarním vláčení celé louky (kromě ohrádek s hořcem) jako podpora T. sect. Palustria, případně Centaurium pulchellum a kromě toho vláčením těžkými branami v těsné blízkosti ohrádek.

Opatření bude zajištěno SCHKO Blanský les a KS České Budějovice a hrazeno z POPFK.

 

3.1.4 Odstraňování nadbytečné biomasy

V NPP Rovná bude na podzim odstraněno napadané topolové listí vyhrabáním. Opatření bude zajištěno SCHKO Blanský les a KS České Budějovice a hrazeno z POPFK.

 

3.1.5 Zlepšování vodního režimu lokality

Hlavním problémem lokality je narušený vodní režim. Již v roce 2009 byla zpracována studie zvodnění lokality obecně prospěšnou společností ENKI o. p. s. Na základě této studie a následných konzultací s řadou odborníků a předběžného projednání s dotčenými stranami se jeví jako nejvhodnější obnova bývalého rybníčku nebo využití hráze bývalého rybníčku a vytvoření v tomto místě přehrážky na toku.

Cena opatření je v jednání. Opatření bude zajištěno SCHKO Blanský les a KS České Budějovice a bude financováno z PPK A.

 

3.2 Péče o druh

 

3.2.1 Kultivace druhu ex situ

Kultivace druhu ex situ probíhá jen pro experimentální účely v BÚ AV ČR v Průhonicích. Žádné z těchto rostlin nebudou vysazovány do přírody.

Rostliny z rovenské populace ex situ pěstuje také pan Bylinský, který rostliny vypěstoval z explantátové kultury v VÚLHM ve Strnadech. Od roku 2008 se mu podařilo vypěstovat i další generaci rostlin ze semen. Tyto rostliny nebudou vysazovány do přírody.

Obě akce jsou financovány z vlastních zdrojů zmíněných institucí.   

 

3.2.4 Uchování rostlin v genobance

Nížinný typ hořce jarního je nadále udržován v bance explantátových kultur ve VÚLHM ve Strnadech, kde je uchován celý genofond rovenské populace.

Akce je hrazena z vlastního rozpočtu VÚHLM ve Strnadech.  

 

 

3.3 Monitoring

 

3.3.1 Monitoring populace v NPP Rovná

Monitoring bude probíhat podle stejné metodiky jako v předchozích letech. Monitorovány budou 2 plochy v období květu a zrání tobolek. Sledovány budou následující parametry populace:

  1. velikost a rozmístění jednotlivých polykormonů G. verna (zákresy do mikromap);
  2. mortalita/vitalita rostlin (počet jedinců, počet kvetoucích lodyh, počet vyvinutých tobolek).

            K dispozici je již dostatečně dlouhá řada dat (1999–2011 mimo 2004). Tobolky budou ponechány na lokalitě, aby zde dozrály a vysemenily se.

Monitoring provede RNDr. Ludmila Kirschnerová z BÚ AV ČR a bude hrazen z POPFK. 

 

3.3.2 Sledování hladiny podzemní vody v NPP Rovná

V roce 2012 bude nadále sledována hladina podzemní vody ve vrtaných sondách a zároveň budou monitorovány vlhkostní poměry pomocí vlhkostních čidel umístěných v blízkosti vrtaných sond. Poničená vlhkostní čidla nebudou nahrazována novými.

Monitoring bude pokračovat i po zvodnění lokality a díky němu bude možné lépe vyhodnotit efekt zvodnění na lokalitu. Sledování průběhu vlhkosti má význam i pro interpretaci výkyvů v populaci hořce jarního na lokalitě.

Odběr a zpracování dat z vlhkostních čidel provede RNDr. Ota Rautch z BÚ AV ČR bude hrazen z POPFKu. Pravidelný monitorig hladniny podzmení vody v sondách bude provádět Mgr. Štěpánka Čížková, akce bude financována z POPFKu.

 

3.3.5 Monitoring populací v NPR Praděd

Při monitoringu v předchozích letech se potvrdilo, že jesenická populace je stabilní. Proto v roce 2012 bude proveden pravidelný monitoring (sčítání kvetoucích lodyh) jen v Malé kotlině, Medvědím dole a v experimentálních čtvercích (Cimrmannova zahrádka) ve Velké kotlině, ostatní lokality ve Velké kotlině budou jen navštíveny (bez sčítání kvetoucích lodyh).

Monitoring bude zajištěn Annou Šlechtovou z Oddělení druhové ochrany ve spolupráci s Radkem Štenclem z SCHKO Jeseníky.

 

3.4 Výzkum

 

3.6.1 Vytvoření seznamu lokalit vhodných pro repatriaci druhu G. verna

V roce 2010 byla provedena podrobná revize historických lokalit hořce, při které byl zjištěn nepotvrzený nález G. verna z roku 2008 (ústní sdělení) na lokalitě 16c Neradov, proto bude tato lokalita i letos v době květu hořce navštívena.

Smyslem návštěvy lokality není jejich ověření pro repatriaci (k tomu již je dostatek údajů a zároveň není k dispozici žádný materiál, který by bylo možno pro repatriace využít), ale ověření, zda se na této lokalitě hořec (ne)vyskytuje.

Návštěva bude provedena Annou Šlechtovou po cestě na lokalitu NPP Rovná v době květu hořce.

 

 

Zkratky:

 

BÚ AV ČR – Botanický ústav Akademie věd České republiky

KS – Krajské středisko

NPP – Národní přírodní památka

NPR – Národní přírodní rezervace

POPFK - Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

PPK A – Program péče o krajinu – dotační program vyhlašovaný MŽP; A – chráněná území

SCHKO – Správa chráněné krajinné oblasti

VÚLHM – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti ve Strnadech

ZP – záchranný program

Copyright (c) 2007 - AOPK ČR, Záchranné programy.cz, Tom Vild, RAGTOOLS
Všechna práva vyhrazena