Příloha nařízení vlády

Evropsky významná lokalita Beskydy

Kód lokality:    CZ0724089

Biogeografická oblast:    kontinentální

Rozloha lokality:    120357,6723 ha

Navrhovaná kategorie
zvláště chráněného území:
   CHKO


Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

3220 - Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů
3240 - Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos)
5130 - Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)
8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti
9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9140 - Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským (Rumex arifolius)
9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

čolek karpatský (Triturus montandoni)
kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)
lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)
medvěd hnědý (Ursus arctos *)
netopýr velký (Myotis myotis)
oměj tuhý moravský (Aconitum firmum ssp. moravicum)
rýhovec pralesní (Rhysodes sulcatus)
rys ostrovid (Lynx lynx)
střevlík hrbolatý (Carabus variolosus)
šikoušek zelený (Buxbaumia viridis)
velevrub tupý (Unio crassus)
vlk obecný (Canis lupus *)
vydra říční (Lutra lutra)

Kraj:

Zlínský kraj

Katastrální území:

Dolní Bečva, Francova Lhota, Halenkov, Hážovice, Horní Bečva, Horní Lideč, Hovězí, Huslenky, Hutisko, Janová, Karolinka, Krhová, Leskovec, Lidečko, Lužná u Vsetína, Malá Bystřice, Malé Karlovice, Nový Hrozenkov, Prostřední Bečva, Pulčín, Rožnov pod Radhoštěm, Růžďka, Solanec pod Soláněm, Střelná na Moravě, Střítež nad Bečvou, Tylovice, Ústí u Vsetína, Valašská Bystřice, Valašská Polanka, Valašská Senice, Velká Lhota u Valašského Meziříčí, Velké Karlovice, Vidče, Vigantice, Vsetín, Zašová, Zděchov, Zubří

Kraj:

Moravskoslezský kraj

Katastrální území:

Bílá, Bocanovice, Bordovice, Bukovice u Dobratic, Čeladná, Dobratice, Dolní Lomná, Frenštát pod Radhoštěm, Guty, Hodslavice, Horní Lomná, Hostašovice, Janovice u Frýdku-Místku, Karpentná, Komorní Lhotka, Košařiska, Krásná pod Lysou Horou, Kunčice pod Ondřejníkem, Lichnov u Nového Jičína, Lubno, Malenovice, Milíkov u Jablunkova, Morávka, Mořkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Oldřichovice u Třince, Ostravice 1, Ostravice 2, Pražmo, Raškovice, Řeka, Smilovice u Třince, Staré Hamry 1, Staré Hamry 2, Trojanovice, Tyra, Vendryně, Veřovice, Vyšní Lhoty


Mapa lokality CZ0724089:

©AOPK ČR; vytvořeno: 16.6.2010