Příloha nařízení vlády

Evropsky významná lokalita Tvořihrázský les

Kód lokality:    CZ0624106

Biogeografická oblast:    kontinentální, panonská

Rozloha lokality:    1468,2272 ha

Navrhovaná kategorie
zvláště chráněného území:
   PR


Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
91G0* - Panonské dubohabřiny

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

netopýr černý (Barbastella barbastellus)
roháč obecný (Lucanus cervus)
tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)

Kraj:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Kuchařovice, Kyjovice, Plaveč, Suchohrdly u Znojma, Těšetice u Znojma, Tvořihráz, Únanov, Výrovice


Mapa lokality CZ0624106:

©AOPK ČR; vytvořeno: 16.6.2010