Příloha nařízení vlády

Evropsky významná lokalita Šévy

Kód lokality:    CZ0624097

Biogeografická oblast:    kontinentální, panonská

Rozloha lokality:    8,0822 ha

Navrhovaná kategorie
zvláště chráněného území:
   PR


Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
6250* - Panonské sprašové stepní trávníky

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)

Kraj:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Marefy, Mouřínov


Mapa lokality CZ0624097:

©AOPK ČR; vytvořeno: 16.6.2010