Příloha nařízení vlády

Evropsky významná lokalita Člupy

Kód lokality:    CZ0620002

Biogeografická oblast:    panonská

Rozloha lokality:    18,0451 ha

Navrhovaná kategorie
zvláště chráněného území:
   PR/PP


Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště
6250* - Panonské sprašové stepní trávníky

Kraj:

Jihomoravský kraj

Katastrální území:

Křižanovice u Bučovic, Marefy


Mapa lokality CZ0620002:

©AOPK ČR; vytvořeno: 16.6.2010