Příloha nařízení vlády

Evropsky významná lokalita Horní Ploučnice

Kód lokality:    CZ0513506

Biogeografická oblast:    kontinentální

Rozloha lokality:    837,3537 ha

Navrhovaná kategorie
zvláště chráněného území:
   CHKO/PR/PP


Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)
3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition
3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)
6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště
91D0* - Rašelinný les
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)
losos atlantský (Salmo salar)
modrásek bahenní (Maculinea nausithous)
modrásek očkovaný (Maculinea teleius)
přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria *)
vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana)
vydra říční (Lutra lutra)

Kraj:

Liberecký kraj

Katastrální území:

Boreček, Božíkov, Brenná, Brniště, Česká Lípa, Česká Ves v Podještědí, Dobranov, Dubice u České Lípy, Dubnice pod Ralskem, Heřmaničky u Dobranova, Hlemýždí, Hradčany nad Ploučnicí, Jablonné v Podještědí, Křižany, Kuřívody, Luhov u Mimoně, Markvartice v Podještědí, Mimoň, Noviny pod Ralskem, Pertoltice pod Ralskem, Postřelná, Stará Lípa, Stráž pod Ralskem, Velký Grunov, Velký Valtinov, Veselí nad Ploučnicí, Vítkov u Dobranova, Vlčí Důl, Vranov pod Ralskem, Žibřidice, Žizníkov


Mapa lokality CZ0513506:

©AOPK ČR; vytvořeno: 16.6.2010