Příloha nařízení vlády

Evropsky významná lokalita V hladomoří

Kód lokality:    CZ0213802

Biogeografická oblast:    kontinentální

Rozloha lokality:    146,6388 ha

Navrhovaná kategorie
zvláště chráněného území:
   PP


Typy přírodních stanovišť:

(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny
6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)
8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

Druhy:

(symbol * označuje prioritní druhy)

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria *)

Kraj:

Středočeský kraj

Katastrální území:

Březová u Zvole, Oleško u Zvole, Vrané nad Vltavou


Mapa lokality CZ0213802:

©AOPK ČR; vytvořeno: 16.6.2010