Homepage

CZ0713827 - Stará Červená Voda - lesní komplex

Rozloha: 331.9740 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°11'8'' v.d., 50°20'28'' s.š.
Nadmořská výška: 266 - 312 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází v lesních komplexech Farský les a Bažantnice mezi obcemi Stará Červená Voda, Černá Voda a Vidnava (okr. Jeseník). Severní část lokality se nachází v okolí starého kaolínového lomu asi 1 km jižně od obce Vidnava, jižní část leží cca 1,5 km západně od obce Stará Červená Voda.  

Ekotop:

Geologie: Podloží severní části lokality tvoří hlinitokamenité sedimenty pleistocenního stáří, v nivách toků doplněné fluviálními a deluviofluviálními hlinitopísčitými sedimenty holocenního stáří. Geologický podklad jižní části lokality je tvořen biotickým granitem až granodioritem mladšího paleozoika, v nivě potoků opět doplněného fluviálními a deluviofluviálními hlinitopísčitými sedimenty holocenního stáří.
Geomorfologie: Lokalita leží v Černovodské pahorkatině v jihovýchodní části geomorfologického celku Žulovská pahorkatina.
Reliéf: Erozně denudační reliéf ukloněné tektonické kry se zbytky zarovnaného povrchu a stopami glaciální modelace.
Pedologie: Pestrá škála půdních typů. V severní části lokality dominuje kambizem mesobazická, dystrická a rankerová, místy pseudoglej modální, v okolí kaolinového dolu jsou pak vyvinuty rankery kambické a v nivách toků pak gleje fluvické a kambické. V jižní části lokality je dominantním půdním typem pseudoglej modální doplněná kambizemí oglejenou, dystrickou a mesobazickou, v nivě Červeného a Černého potoka pak fluvizemí modální a oglejenou.
Krajinná charakteristika: Severní část lokality zahrnuje lesní porosty v okolí kaolinového lomu. Jižní část lokality představuje rozsáhlý lesní komplex s řadou lesních tůní mezi Černým a Červeným potokem a v jejich nivách.  

Biota:

Dominantním vegetačním typem lokality jsou nepůvodní smrkové a borové monokultury, pouze maloplošně se zde zachovaly přirozené listnaté lesy - především potoční olšiny, v menší míře též doubravy a polonské dubohabřiny. Na území celé lokality se vyskytuje kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), kromě toho se zde vyskytují i další druhy obojživelníků a plazů, např. čolek obecný (Lissotriton vulgaris), čolek velký (Triturus cristatus), čolek horský (Ichthyosaura alpestris), rosnička zelená (Hyla arborea), ropucha obecná (Bufo bufo), slepýš křehký (Anguis fragilis), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) či užovka obojková (Natrix natrix). Z ptáků zde byl zaznamenán např. ledňáček říční (Alcedo atthis), ze vzácnějších druhů bezobratlých se zde vyskytuje např. páskovec kroužkovaný (Cordulegaster boltonii) či rak říční (Astacus astacus).  

Kvalita a význam:

Nadregionálně významná populace kuňky žlutobřiché (Bombina variegata).  

Zranitelnost:

Zpevňování lesních cest (omezováním míst rozmnožování).  

Management:

Vytváření a údržba již vzniklých tůní (náhrada za zpevněné komunikace).  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 331.9740
Z toho prioritních naturových biotopů: 2.317.6917
Z toho neprioritních naturových biotopů: 5.4718.1686
Z toho ostatních přírodních biotopů: 1.976.5727
Z toho X biotopů: 42.65141.619
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.0340.01C/B/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.03400.01C/B/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1.93950.58C/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny1.93950.58C/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 16.19514.87C/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny3.04600.91B/B/-
L3.2 Polonské dubohabřiny13.14913.96C/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7.69172.31B/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty7.69172.31B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L7.1 Suché acidofilní doubravy4.32671.30A/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod1.94010.58A/A
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.30590.09-/-

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.01170.00
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole0.04530.01
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.34620.10
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.31000.09
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami139.594242.04
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.40760.12
X12 Nálety pionýrských dřevin0.46540.14
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.43860.13
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka žlutobřicháP
Bombina variegataBBBB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Olomoucký kraj:

Dolní Červená Voda, Malá Kraš, Rokliny, Stará Červená Voda, Vidnava  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.