Homepage

CZ0614137 - Maršálka

Rozloha: 8.0913 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°45'47'' v.d., 49°45'55'' s.š.
Nadmořská výška: 602 - 609 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází cca 900 m JJZ od obce Křemenice na okraji lesa napravo od silnice z Křemenice do Slavíkova.  

Ekotop:

Geologické podloží je tvořeno amfibolitem, jemnozrnnou granoblastickou biotitickou rulou a pokročilým dvojslídým migmatitem až ortorulou. Půdy jsou rašelinné a glejové. Podle geomorfologického členění České republiky lze území zařadit do Česko-moravské soustavy, podsoustavy Českomoravská vrchovina, celku Železné hory, podcelku Sečská vrchovina, okrsku Kameničská vrchovina. Lokalita se nachází v mírně svažité nivě horního toku bezejmenné vodoteče, pravostranného přítoku Dlouhého potoka v povodí Chrudimky. Jedná se o pramennou oblast v nejvyšších polohách hlavního hřebene Železných hor. Při západní hranici území prochází rozvodí s povodím Doubravy. Pravý břeh je víceméně rovinatý, levý břeh pozvolna stoupá mírným svahem orientovaným k toku. Při jihovýchodní hranici území přitéká z lesa pravostranný přítok výše uvedeného toku. Na severovýchodě EVL navazuje na pole, na severozápadě na kulturní louky, na jihu ohraničuje EVL kulturní les (převážně smrkový) a na východě silnice III. třídy číslo 34418. Nadmořská výška EVL je 600 - 615 m n. m.
EVL tvoří pestrá mozaika různých společenstev podmáčených stanovišť sekundárního bezlesí. Nejcennější jsou zachovalé rašelinné a slatinné louky, které jsou předmětem ochrany EVL. Na tato stanoviště je úzce vázán druhý z předmětů ochrany, vrkoč Geyerův (Vertigo geyeri). Druh je glaciálním reliktem, který se mimo boreální zónu v Evropě udržel pouze na místech s historickou kontinuitou otevřených minerálních slatinišť. Jde o ekologicky velmi vyhraněného plže, protože obývá úzce vymezený a v krajině pouze lokálně se vyskytující typ stanoviště – bezlesá slatiniště. Lokalita vyniká nenarušeným vodním režimem. Je vydatně sycena podzemní vodou, která zajišťuje přísun dostatečného množství minerálů, které podmiňují vhodné složení vegetace, kdy v mechovém patře dominují hnědé mechy.  

Biota:

Nejcennější partie tvoří podmáčená společenstva po obou stranách centrální vodoteče. Nachází se zde rozmanitá mozaika často s velmi pozvolnými přechody jednotlivých typů. Na levém břehu potoka převládají vlhké pcháčové louky (as. Scirpetum sylvatici) s převládající skřípinou lesní (Scirpus sylvatica) a s prvky tužebníkových podmáčených luk (as. Lysimachio vulgaris-Filipenduletum ulmariae). V menší míře se zde vyskytují zrašelinělá slatiniště, (zařaditelná snad do as. Sphagno warnstorfii-Eriophoretum latifolii) s rosnatkou okrouhlolistou (Drosera rotundifolia). Na pravém břehu dominují druhově velmi bohatá nevápnitá slatiniště (as. Caricetum nigrae). V horní části na ně navazují druhově bohaté vlhké pcháčové louky (as. Angelico sylvestris-Cirsietum oleracei) s fytogeograficky zajímavým hojným výskytem pcháče potočního (Cirsium rivulare), vyskytují se zde i chudší a mírně degradované typy pcháčových luk (as. Scirpetum sylvatici). Velmi maloplošně se zde rovněž vyskytuje vegetace zařaditelná ke střídavě vlhkým bezkolencovým loukám (as. Junco effusi- Molinietum caerulae). Při jižním okraji PR mají slatiniště charakter vlhčích smilkových trávníků (as. Festuco capillatae-Nardetum strictae) se silně vyvinutým mechovým patrem. Na jihovýchodním okraji se vyskytují zrašelinělá společenstva s ostřicí zobánkatou (Carex rostrata) a o. prosovou (C. panicea) (as. Sphagno recurvi-Caricetum rostratae). Druhou část PR tvoří intenzivně obhospodařované louky. Vyvinuly se z původních podmáčených společenstev po melioračních úpravách pozemků v minulém století. V současnosti se jedná o mezofilní luční porosty (as. Poo-Trisetetum flavescentis) proměnlivé kvality, místy druhově bohaté, často s výskytem vlhkomilných druhů. Na kontaktu s poli při hranici PR je zřetelný vliv eutrofizace. V lokalitě se nachází velké množství ohrožených a zvláště chráněných druhů rostlin i živočichů. Z rostlin jsou to: ostřice rusá (Carex flava agg.), ostřice Hartmanova (Carex hartmanii), ostřice blešní (Carex pulicaris), škarda měkká čertkusolistá (Crepis mollis subsp. hieracioides), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), vrbovka bahenní (Epilobium palustre), sítina cibulkatá (Juncus bulbosus), tolije bahenní (Parnassia palustris), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), zábělník bahenní (Potentilla palustre), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), starček potoční (Tephroseris crispa), jetel kaštanový (Trifolium spadiceum), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), rozrazil štítkovitý (Veronica scutellata). Z obratlovců zde najdeme významné druhy jako: bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara). Byly zaznamenány také zajímavé nálezy entomofauny: zejména hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina) – jeden z nejvýznamnějších druhů motýlů v CHKO Železné hory. Dále pak byli zaznamenáni: batolec duhový (Apatura iris), perleťovec prostřední (Argynnis adippe), okáč třeslicový (Coenonympha glycerion), okáč rosičkový (Erebia medusa), ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe), otakárek fenyklový (Papilio machaon), modrásek ušlechtilý (Polyommatus amandus). Z brouků byly zjištěny tyto významné druhy: kovařík (Adrastus rachifer), krytohlav (Cryptocephalus octopunctatus). V roce 2014 byla objevena nejpočetnější populace vrkoče Geyerova v CHKO Železné hory a jedna z nejsilnějších známých populací tohoto druhu v České republice. Jde o ekologicky velmi vyhraněného drobného plže vázaného na bezlesá slatiniště.  

Kvalita a význam:

Jedná se o poměrně velký komplex zachovalých slatinných, rašelinných a podmáčených luk, což je přinejměnším v rámci CHKO Železné hory ojedinělé. Populace vrkoče Geyerova je jedna z nejsilnějších známých populací tohoto druhu v celé České republice.  

Zranitelnost:

Pro zachování lokality její zachování je nezbytné udržet vodní režim, jakékoliv změny ve vodním režimu mohou lokalitu ohrozit. Lokalita je rovněž potenciálně ohrožena zanedbáním pravidelného managementu.  

Management:

Management na lokalitě se řídí schváleným plánem péče pro přírodní rezervaci Maršálka.
Pravidelné kosení luk v intervalech odpovídajících daným společenstvům. Pravidelné odstraňování náletových dřevin. V částech rezervace neovlivněných plošným odvodněním udržovat takový vodní režim, který odpovídá nárokům slatinných a rašelinných společenstev (stabilní hladina spodní vody těsně pod úrovní terénu). Potlačování expandující třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos) časnou a opakovanou sečí. Strhávání drnů a obnažování substrátu pro podpory rašeliništních druhů (na vodou dobře zásobených místech). Na podporu bezobratlých provádět mozaikovitou či pásovou seč (nikoli jeden nepokosený blok) s ponecháním nepokosených částí (ponechávat i drobné plošky nebo lemy u stromů a keřů na loukách a v bezprostřední blízkosti drobných vodotečí). Ponechané části budou pokoseny až následující rok, kdy budou ponechány části jiné. Vybudování nových tůní a mokřadů v rámci eliminace odvodnění pro podporu obojživelníků a bezobratlých (nejlépe s odstupem několika let, aby byly v různých fázích vývoje).  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 8.0913
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 29.012.3476
Z toho ostatních přírodních biotopů: 26.492.1437
Z toho X biotopů: 43.333.5063
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.347629.01C/A/AAno
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště2.347629.01C/A/A

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
T1.5 Vlhké pcháčové louky2.143726.49B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X5 Intenzivně obhospodařované louky3.506343.33
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
vrkoč GeyerůvP
Vertigo geyeriBAAA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Kraj Vysočina:

Barovice, Chloumek  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.