Homepage

CZ0810424 - Skučák

Rozloha: 29.7678 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 18°23'37'' v.d., 49°51'51'' s.š.
Nadmořská výška: 218 - 240 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rybník Skučák se nachází v obci Rychvald.  

Ekotop:

Geologie: Území je tvořeno převážně kvartérními písčitohlinitými sedimenty, mnohde s organickou příměsí.
Geomorfologie: Dle geomorfologického členění spadá území do soustavy Vněkarpatské sníženiny, celku Ostravská pánev, okrsku Orlovská plošina.
Reliéf: Ploché území bez výraznější členitosti.
Pedologie: V okolí rybníka se vyvinul glej fluvický, v menší míře pak fluvizem oglejená.
Krajinná charakteristika: Jde o typický a zároveň jeden z nejstarších rybníků na Karvinsku. Dnešní terestrické části byly v minulosti součástí vodní plochy. Severní okraj lemuje tok Rychvaldská Lutyňka. Ta je pravobřežním přítokem Rychvaldské (Orlovské) Stružky a pramení na sousedním katastrálním území Horní Lutyně 1,116 km před vtokem do Skučáku. K jihovýchodní hranici se přibližuje potok Porubka. Území leží v nadmořské výšce 214–215 m.  

Biota:

V extenzivněji využívaném rybníku je fragmentárně vyvinutá vegetace vodních makrofyt svazu Potaminion, zvláště pak vegetace mělkých eutrofních vod s rdestem světlým (as. Potametum lucentis), vodní vegetace se stolístkem klasnatým (as. Potamo pectinati-Myriophylletum spicati) a vegetace brakických vod s řečankou přímořskou (as. Najadetum marinae). Při dobré kvalitě vody se vyvíjí vegetace mělkých stojatých vod teplých oblastí s plavínem štítnatým (as. Nymphoidetum peltatae). V tůních rybníka je vyvinuta vegetace parožnatek (V5, 3140) s lesklenkou zelenou (Nitella syncarpa) a parožnatkou křehkou (Chara globularis) a makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod (V1f, 3150) s proměnlivými dominantami biotopu - nejčastěji se zde vyskytuje rdest vláskovitý (Potamogeton trichoides), rdest ostrolistý (Potamogeton acutifolius) a voďanka žabí (Hydrocharis morsus-ranae) a vegetace mělkých stojatých vod s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris). V litorální části rybníka a přilehlých mokřadech jsou vyvinuta společenstva rákosin svazu Phragmition communis přecházející do vegetace vysokých ostřic svazu Magno-Caricion gracilis, na ně navazují vlhké pcháčové louky svazu Calthion palustris. U severní hranice rezervace je dobře vyvinutá mokřadní olšina svazu Alnion incanae. V porostu ostřic roste významná populace kosatce žlutého (Iris pseudacorus) a suchopýru úzkolistého (Eriophorum angustifolium).

Faunu zde reprezentují převážně chladnomilnější mokřadní a vodní druhy. Z pohledu malakologie jde o významnou lokalitu, která hostí několik citlivých a ohrožených druhů. Lokalita ukazuje, jak vypadají plně rozvinutá společenstva vodních měkkýšů mělkých nížinných stojatých vod a hlavní rybník s přirozenými litorály aluviálních tůní. Na lokalitě je rovněž relativně vysoká druhová rozmanitost vážek a vodních brouků. Nejvýznamnější skupinou živočichů na rybníce Skučák jsou ptáci. Rezervace patří mezi nejvýznamnější ornitologické lokality Slezska a je součástí ptačí oblasti Heřmanský stav - Odra - Poolší.  

Kvalita a význam:

Rybník Skučák je velmi cenou lokalitou pro vodní makrofyta. V minulosti zde rostl plavín štítnatý (Nymphoides peltata), jsou snahy o obnovení populace. Jedná se o jednu z nejcennějších lokalit stanoviště přirozeně eutrofních vodních nádrží s vegetací typu Magnopotaminion nebo Hydrocharition (3150) v Moravskoslezském kraji (mimo CHKO Poodří).  

Zranitelnost:

Lokalita je ohrožena nevhodným rybníkářským hospodařením (eutrofizace vod, nevhodná obsádka) a rekreačními aktivitami (koupání).  

Management:

Management na lokalitě se řídí schváleným plánem péče pro přírodní rezervaci Skučák.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 29.7678
Z toho prioritních naturových biotopů: 5.691.6944
Z toho neprioritních naturových biotopů: 38.0211.3182
Z toho ostatních přírodních biotopů: 55.6016.551
Z toho X biotopů: 1.620.4847
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3140Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.63662.13C/C/CAno
V5 Vegetace parožnatek0.63662.13C/C/C
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 10.681635.88B/B/AAno
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty10.681635.88B/B/A
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.69445.69B/C/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty1.69445.69B/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.44821.50C/C
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod13.504845.36A/A
M1.7 Vegetace vysokých ostřic2.57438.64B/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.02370.07-/-

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.05290.17
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.23130.77
X12 Nálety pionýrských dřevin0.19030.63
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.01020.03
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Moravskoslezský kraj:

Rychvald  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.