Homepage

CZ0614136 - Chotáry

Rozloha: 7.1663 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°59'8'' v.d., 49°43'39'' s.š.
Nadmořská výška: 646 - 660 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Komplex pramenišť a rašelinných luk v pramenné míse na východním úbočí Volákova kopce, cca 1 km jihovýchodně od obce Kameničky.  

Ekotop:

Geologie: Podloží území tvoří biotitické ruly a migmatity svrateckého krystalinika, zčásti překryté kvartérními zvětralinami a sedimenty.
Geomorfologie: Plochý úpad s prameništi pravostranného přítoku Chrudimky patří do Kameničské vrchoviny.
Pedologie: Na svazích jsou vytvořeny kyselé kambizemě, přecházející ve sníženinách pramenišť a vodních toků v organozemní pseudogleje a gleje, ojediněle až v silnější vrstvy organozemě.
Krajinná charakteristika: V okolí Volákova kopce se zachoval krajinářsky hodnotný komplex společenstev s převahou rašelinných luk s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.  

Biota:

Komplex přírodě blízkých lučních společenstev s vlhkomilnými a rašeliništními druhy rostlin je prolnut osnovou rozptýlené dřevinné vegetace navazující na menší lesní celky. V okolí pramenišť jsou vyvinuta společenstva přechodových rašelinišť (R2.3) a minerotrofních ostřicových slatinišť (R2.2), které jsou obklopena vlhkými pcháčovými loukami (T1.5) a podhorskými smilkovými trávníky (T2.3B), přecházejícími k mezofilním loukám. Z ohrožených a zvláště chráněných druhů rostlin se zde vyskytují prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), zábělník bahenní (Potentilla palustris), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), ostřice blešní (Carex pulicaris), o. Davallova (C. davalliana), o. Hartmanova (Carex hartmanii), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), škarda měkká čertkusolistá (Crepis mollis subsp. hieracioides), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), starček potoční (Tephroseris crispa) a hadí mord nízký (Scorzonera humilis). Rašelinné louky jsou biotopem řady bezobratlých, v posledních letech zde byla prokázána relativně početná a prosperující populace vrkoče Geyerova (Vertigo geyeri).  

Kvalita a význam:

Lokalita je cenná především kvůli regionálně významnému výskytu druhu vrkoče Geyerova. Dalším předmětem ochrany jsou dobře zachovalá společenstva přechodových rašelinišť.  

Zranitelnost:

Odvodnění a zarůstání lokality vlivem absence kosení, změna zemědělského hospodaření.  

Management:

Pro zachování genofondu rostlinstva i živočišstva území je zásadní obnova dlouhodobě přerušeného jednosečného sklízení rašelinných luk.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 7.1663
Z toho prioritních naturových biotopů: 4.150.298
Z toho neprioritních naturových biotopů: 43.363.1075
Z toho ostatních přírodních biotopů: 42.273.0298
Z toho X biotopů: 10.200.731
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.2984.15B/B/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce0.29804.15B/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.58878.21B/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.58878.21B/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.518835.14A/A/AAno
R2.3 Přechodová rašeliniště2.518835.14A/A/A

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
T1.5 Vlhké pcháčové louky3.029842.27C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.57157.97
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.15952.22
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
vrkoč Geyerův>18 jedinců
Vertigo geyeriCAAA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Pardubický kraj:

Kameničky

Kraj Kraj Vysočina:

Chlumětín  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.