Homepage

CZ0614135 - U Miličovska

Rozloha: 6.0771 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°23'50'' v.d., 49°24'57'' s.š.
Nadmořská výška: 651 - 652 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Luční rašeliniště 1 km východně od obce Jankov a navazující louky.  

Ekotop:

Geologie: Horninové podloží území je tvořeno cordierit-biotitickým migmatitem s polohami drobnozrnné biotit-muskovitické žuly typu Bílý Kámen. Tyto horniny jsou zčásti překryty deluviálními, hlinitopísčitými až hlinitokamenitými sedimenty.
Geomorfologie: Lokalita se nalézá v těsné blízkosti hlavního evropského rozvodí jako součást podcelku Humpolecká vrchovina.
Reliéf: Území se nachází v mělké pramenné míse na mírném jihovýchodním svahu.
Pedologie: V závislosti na hladině podzemní vody je vytvořena hydromorfní půdní série od organozemí (typické a glejové) přes glej organozemní až po pseudogleje. Výše navazují kambizemě dystrické a pseudoglejové.
Krajinná charakteristika: Zachovalé svahové prameništní rašelinistě s okolními loukami a rozptýlenými dřevinami. Rašelinné a vlhké pcháčové louky s prameništi v pramenné míse, biotop řady ohrožených druhů rostlin a živočichů.  

Biota:

V jádru pramenné mísy jsou vytvořena společenstva přechodových rašelinišť (R2.3), na která navazují minerotrofní ostřicové louky (nevápnitá mechová slatiniště R2.2) s ostrůvky vysokých ostřic (M1.7). V obvodových partiích lokality se na vlhkých místech setkáváme s vlhkými pcháčovými loukami (T1.5). Relativně rozsáhlou část zaujímají podhorské smilkové trávníky (T2.3B). K typickému charakteru lokality přispívají plošky mokřadních vrbin (K1) a roztroušené dřeviny. V úzenmí se vyskytuje řada ohrožených druhů rostlin: rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), ostřice přioblá (Carex diandra), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), tolije bahenní (Parnassia palustris), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), starček potoční (Tephroseris crispa), zábělník bahenní (Potentilla palustris), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica) aj.
Během průzkumů v posledních několika letech byla na lokalitě zjištěna relativně početná populace vrkoče Geyerova (Vertigo geyeri). Žije zde mravenec rašelinný (Formica picea) a občas hnízdí bekasina otavní (Gallinago gallinago).  

Kvalita a význam:

Na lokalitě zjištěna dosti silná populace vrkoče Geyerova (13 jedinců ve standardním 12 l vzorku) v zachovalém a perspektivním stanovišti. V rámci Českomoravské vrchoviny se jedná o ojediněle zachovalý komplex přechodového rašeliniště s typickou hydrosérií cenné rašeliništní a luční vegetace.  

Zranitelnost:

Lokalita je potenciálně ohrožena postupnou změnou vodního režimu pramenů v závislosti na okolních odvodněných pozemcích a postupnou eutrofizací. Zásadní pro udržení cenných biotopů je zachování kontinuity péče o lokalitu, která v současnosti probíhá (kosení, odstraňování dřevin).  

Management:

Management na lokalitě se řídí schváleným plánem péče pro přírodní rezervaci U Miličovska.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 6.0771
Z toho prioritních naturových biotopů: 25.401.5437
Z toho neprioritních naturových biotopů: 21.211.2894
Z toho ostatních přírodních biotopů: 41.212.5047
Z toho X biotopů: 9.160.5572
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.543725.40C/A/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce1.543725.40C/A/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.289421.21A/A/AAno
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště0.60689.98A/A/A
R2.3 Přechodová rašeliniště0.682611.23A/A/A

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.25944.26A/A
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.05640.92D/A
T1.5 Vlhké pcháčové louky2.188936.01B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.36536.01
X12 Nálety pionýrských dřevin0.19193.15
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
vrkoč Geyerův>13 jedinců
Vertigo geyeriCAAB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Kraj Vysočina:

Jankov u Pelhřimova  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.