Homepage

CZ0323826 - Dobřany

Rozloha: 28.8447 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°18'54'' v.d., 49°39'38'' s.š.
Nadmořská výška: 350 - 400 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Jihozápadní úbočí Šlovického vrchu, 1 km SV od města Dobřany, 10 km JJZ od Plzně.  

Ekotop:

Geologie: Větší část lokality je budována jemně zrnitými spility, malá část při západní hranici deluviálními hlinitokamenitými sedimenty.
Geomorfologie: Poberounská soustava, oblast Plzeňská pahorkatina, celek Švihovská vrchovina, podcelek Radyňská vrchovina, okrsek Štěnovická vrchovina.
Reliéf: Jedná se o středně skloněné svahy se západní a mírné svahy s jižní expozicí, ukončené na severovýchodě rovinou a na jižní a západní straně údolím vodoteče. Ve směru východ - západ je v terénu patrno několik erozí poznamenaných údolnic.
Pedologie: Původní hnědé lesní půdy byly nahrazeny mělkými jílovitými půdami, obsahujícími značné množství matečné horniny a minimum humusu.
Krajinná charakteristika: Odlesněné jižní a západní úbočí Šlovického vrchu, vytvářející krajinnou dominantu, mj. i pro v okolí neobvyklé keřové formace a nízkostébelné trávníky, protkané sítí vyjetých cest. Biologicky nejvýznamnější jsou místa bez souvislého rostlinného krytu, na něž jsou vázány všechny zdejší kriticky a silně ohrožené druhy – listonoh letní, žábronožka letní, kuňka žlutobřichá a hrachor trávolistý.  

Biota:

Z vegetačních formací jsou v území hojně rozšířeny trnité křoviny (slivoň trnka, růže šípková, hlohy) s občasným výskytem dalších dřevin rozšiřovaných především ptáky (třešeň, jabloň, hrušeň), z bylinného pokryvu jsou nejhojnější druhy osidlující obnažené plochy včetně druhů ruderálních (pelyněk černobýl, vratič, třtina), v menším rozsahu nízké xerotermní trávníky. V jednotlivých tůňkách a jejich okolí se vyskytují druhy vodní a mokřadní, např. žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica), zblochan vzplývavý (Glyceria fluitans) apod. Z obojživelníků se kromě kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) vyskytuje čolek obecný (Triturus vulgaris) a ojediněle čolek velký (Triturus cristatus) a skokan hnědý (Rana temporaria), v území byl zjištěn výskyt i ropuchy obecné (Bufo bufo), čolka horského (Triturus alpestris) a skokana zeleného (Rana kl. esculenta). Z plazů byl zjištěn výskyt ještěrky obecné (Lacerta agilis), užovky obojkové (Natrix natrix) a užovky hladké (Coronella austriaca). Území je významné především výskytem listonoha letního (Triops cancriformis) a žábronožky letní (Branchipus schaefferi). Z ptáků se vyskytuje běžně slavík obecný (Luscinia megarhynchos), ťuhýk obecný (Lanius collurio) či krahujec obecný (Accipiter nisus). Z bezobratlých živočichů byl zjištěn výskyt např. otakárka fenyklového (Papilio machaon).  

Kvalita a význam:

Lokalita Dobřany je jednou z nejvýznamnějších lokalit kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) v Plzeňském kraji, umožňující její dlouhodobou existenci, a jediná známá lokalita listonoha letního (Triops cancriformis) a žábronožky letní (Branchipus schaefferi) v Plzeňském kraji.  

Zranitelnost:

Ohrožujícím faktorem je pokračující sukcese, která má za následek zarůstání či zastínění některých vodních ploch.  

Management:

Pro zachování předmětu ochrany je důležité udržet stávající režim narušování vegetace na obnovu raně sukcesních stadií pojezdem těžké vojenské techniky nebo provozováním motoristického sportu. Dalším vhodným opatřením je redukce křovin v okolí vodních plošek a jejich proředění v nejbližším okolí.  

Možné střety zájmu:

Jediným předpokládaným možným střetem je snaha o průmyslové využití území v nevelké vzdálenosti od města Dobřany včetně dalšího provozování skládky odpadu.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 28.8447
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 8.392.4207
Z toho ostatních přírodních biotopů: 21.496.2003
Z toho X biotopů: 12.353.5624
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 2.42078.39-/-/-Ne
T3.5B Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých2.42078.39-/-/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny6.200321.49C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.60902.11
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla2.953410.23
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka žlutobřichá50-100 jedinců
Bombina variegataCCBC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Plzeňský kraj:

Dobřany  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.