Homepage

CZ0624072 - Čertoryje

Rozloha: 4855.0568 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální, panonská
Souřadnice středu: 17°23'34'' v.d., 48°50'52'' s.š.
Nadmořská výška: 200 - 559 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rozsáhlý komplex luk a lesů v jihozápadní části Bílých Karpat, cca 9 km jihovýchodně od Strážnice, mezi státní hranicí a obcemi Radějov, Tvarožná Lhota, Kněždub a Vrbka.  

Ekotop:

Geologie: Podložím je zvrásněný flyš nivnického a svodnického souvrství bělokarpatské jednotky magurského flyše s převahou vápnitých jílovců. Z kvartérních uloženin jsou patrná eluvia a svahová deluvia písčito-hlinitého zrnitostního složení.
Geomorfologie: Území spadá do celku Bílé Karpaty, podcelku Žalostinská vrchovina, okrsku Radějovská vrchovina. Jedná se o členitou vrchovinu tvořenou flyšem bělokarpatské jednotky s četným střídáním synklinálních a antiklinálních pásem, s erozně denudačním reliéfem hřbetů a údolí. Na severu území okrajově zasahuje do okrsku Šumárnický hřbet.
Reliéf: Převážně erozně denudační, na hluboce denudovaném střižném příkrovu s výraznými strukturními tvary.
Pedologie: V severní části území převládá černozem černicová ojediněle doplněná černicí pelickou, v jižní části jsou v půdním pokryvu zastoupeny převážně kambizemě (modální, oglejená).
Krajinná charakteristika: Rozsáhlý komplex lesů a luk s remízky a solitérními dřevinami v členitém terénu.  

Biota:

V SV části převažují travinobylinná společenstva. Dominujícím typem vegetace jsou teplomilné, druhově velmi bohaté louky - společenstva svazu Cirsio-Brachypodion pinnati, které na ojedinělých vlhčích místech přecházejí ve vegetaci svazu Molinion s dominantním bezkolencem rákosovitým. Charakteristickým prvkem na loukách jsou pramenné výchozy a sezónně prosychající luční mokřady, místy s mělkou vrstvou slatiny (do 20 cm). Nedílnou součástí lokality jsou roztroušené hájky teplomilných doubrav blízkých asociaci Potentillo albae-Quercetum a solitérní duby, lípy a jeřáby břeky s okolní vegetací keřových plášťů svazu Berberidion a bylinných lemů svazů Geranion sanguinei a Trifolion medii. Část luk byla narušena hnojením a pastvou, takže se zde místy vyskytují přechody k mezofilním porostům svazu Arrhenatherion a pastvinám svazu Cynosurion. Právě v biotopech ovlivněných v minulosti pastvou, tedy v širokolistých suchých trávnících bez význačného výskytu orchidejovitých a bez jalovce (T3.4D) s tendencí k mezofilním ovsíkovým loukám (T1.1) a poháňkovým pastvinám (T1.3) se nejčastěji vyskytuje srpice karbincolistá (Serratula lycopifolia).
V JZ části převažují lesy, ve kterých převládají západokarpatské dubohabřiny (L3.3B) asociace Carici pilosae-Carpinetum a ve vyšších polohách pak květnaté bučiny. V okolí vodních toků a pramenišť se vyskytují údolní jasanovo-olšové luhy.
Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) a srpice karbincolistá (Serratula lycopifolia) rostou v typických širokolistých suchých trávnících T3.4D často v porostech s významným výskytem orchidejovitých T3.4C. Mečík bahenní (Gladiolus palustris) ve vlhčích nebo přechodně vlhkých místech vegetace T3.4D.
Z živočichů se zde vyskytuje přástevník kostivalový (Callimorpha quadrifolia), tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), žluťásek barvoměnný (Colias myrmidone), bourovec trnkový (Eriogaster catax), roháč obecný (Lucanus cervus) a ohniváček černočárý (Lycaena dispar).  

Kvalita a význam:

Čertoryje jsou nejrozsáhlejším komplexem typických bělokarpatských luk s vysokou krajinářskou hodnotou a výskytem četných chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Z naturových společenstev se zde vyskytují velkoplošné a reprezentativní porosty širokolistých suchých trávníků (T3.4D a T3.4C) a mezofilních ovsíkových luk T1.1. Z lesních jsou reprezentativně vyvinuty karpatské a panonské dubohabřiny (L3.3B a L3.4) a květnaté bučiny (L5.1), v menším rozsahu i středoevropské bazifilní teplomilné doubravy (L6.4) a údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2A). Na vlhkých místech se maloplošně vyskytují bezkolencové louky (T1.9) a vlhká tužebníková lada (T1.6). Častá jsou luční i lesní pěnovcová prameniště (R1.1 a R1.3), místy s vegetací parožnatek (V5).
Lokalita hostí 9 druhů přílohy II Směrnice č. 92/43/EEC. Z rostlin to jsou: 1) střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) - jedna ze 3 lokalit v Bílých Karpatech (2 trsy na 2 mikrolokalitách). 2) srpice karbincolistá (Serratula lycopifolia) - jedna ze 4 lokalit v Bílých Karpatech (rozsáhlé porosty v oblasti Vojšických luk + 2 mikrolokality pod kótou Čertoryje o výměře několika metrů čtverečních). 3) mečík bahenní (Gladiolus palustris) - jediná lokalitu v Bílých Karpatech (několik jedinců na jediné mikrolokalitě). Jedna ze 3 lokalit v ČR.
Z živočichů se zde vyskytuje přástevník kostivalový (Callimorpha quadrifolia), tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), žluťásek barvoměnný (Colias myrmidone), bourovec trnkový (Eriogaster catax), roháč obecný (Lucanus cervus) a ohniváček černočárý (Lycaena dispar).  

Zranitelnost:

Louky jsou místy ohroženy absencí kosení a následnou expanzí konkurenčně silných druhů travin, později i křovin.
Lesní porosty jsou ohroženy necitlivým lesním hospodařením a myslivostí (daňčí obora).  

Management:

Redukovat zastoupení geograficky nepůvodních a invazních dřevin. Zajistit způsob využití nepoškozující bylinné a keřové patro.
1) střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus): kosení louky jedenkrát ročně v červenci.
2) srpice karbincolistá (Serratula lycopifolia): kosení louky jedenkrát ročně v červenci.
3) mečík bahenní (Gladiolus palustris): kosení louky jedenkrát ročně v době plodu během srpna.
V případě lesních společenstev zachovat původní druhové složení a přirozenou věkovou strukturu s různými sukcesními stadii, včetně rozpadajících se porostů s dostatečným množstvím mrtvé dřevní hmoty.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 4855.0568
Z toho prioritních naturových biotopů: 8.53414.4713
Z toho neprioritních naturových biotopů: 58.982863.6781
Z toho ostatních přírodních biotopů: 3.06148.7123
Z toho X biotopů: 23.781154.6344
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.79040.01B/B/-Ne
M2.3 Vegetace obnažených den teplých oblastí0.79040.01B/B/-
3140Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.00490.00B/B/CAno
V5 Vegetace parožnatek0.00490.00B/B/C
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.92580.01C/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.92580.01C/B/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 838.957217.28B/B/AAno
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)838.957217.28B/B/A
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště 177.8233.66A/A/AAno
T3.4C Širokolisté suché trávníky s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)177.82303.66A/A/A
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)3.3930.06C/B/CAno
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky3.39300.06C/B/C
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.19360.02C/C/CAno
T1.6 Vlhká tužebníková lada1.19360.02C/C/C
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 103.72162.13C/B/CAno
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky103.72162.13C/B/C
7220Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)0.56310.01B/B/BAno
R1.1 Luční pěnovcová prameniště0.49410.01B/B/B
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště0.06900.00B/B/C
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 637.713113.13C/B/BAno
L5.1 Květnaté bučiny
Management: Redukovat zastoupení geograficky nepůvodních a invazních dřevin. Zajistit způsob využití nepoškozující bylinné a keřové patro.
637.713113.13C/B/B
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1276.978526.30B/B/BAno
L3.3B Západo-karpatské dubohabřiny
Management: Redukovat zastoupení geograficky nepůvodních a invazních dřevin. Zajistit způsob využití nepoškozující bylinné a keřové patro.
1276.978526.30B/B/B
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 5.28740.10C/C/-Ne
L4 Suťové lesy
Management: Redukovat zastoupení geograficky nepůvodních a invazních dřevin. Zajistit způsob využití nepoškozující bylinné a keřové patro.
5.28740.10C/C/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 62.9981.29C/B/CAno
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty
Management: Redukovat zastoupení geograficky nepůvodních a invazních dřevin. Zajistit způsob využití nepoškozující bylinné a keřové patro, přirozené řečiště a vodní režim. Zamezit eutrofizaci.
62.99801.29C/B/C
91G0Panonské dubohabřiny 21.26590.43D/C/CAno
L3.4 Panonské dubohabřiny
Management: Redukovat zastoupení geograficky nepůvodních a invazních dřevin. Zajistit způsob využití nepoškozující bylinné a keřové patro.
21.26590.43D/C/C
91H0Panonské šípákové doubravy 4.24160.08C/C/-Ne
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy4.24160.08C/C/-
91I0Eurosibiřské stepní doubravy 142.29232.93B/B/BAno
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy
Management: Redukovat zastoupení geograficky nepůvodních a invazních dřevin. Zajistit způsob využití nepoškozující bylinné a keřové patro.
142.29232.93B/B/B

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.54400.01B/B
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.95390.01C/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny62.20351.28B/A
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy19.04530.39A/B
L7.1 Suché acidofilní doubravy3.86100.07B/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod3.67210.07D/B
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty0.00024.11C/B
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.00234.73C/C
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců0.40590.00B/B
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd0.67040.01C/B
T1.3 Poháňkové pastviny49.98101.02B/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky4.05620.08D/B
T4.2 Mezofilní bylinné lemy3.25970.06A/B
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd0.05680.00C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území13.64290.28
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole9.29370.19
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole79.26701.63
X5 Intenzivně obhospodařované louky72.01081.48
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.46190.00
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla16.40090.33
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy0.40810.00
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami724.520514.92
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami33.42190.68
X10 Paseky s podrostem původního lesa1.68760.03
X11 Paseky s nitrofilní vegetací162.23073.34
X12 Nálety pionýrských dřevin4.96850.10
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla30.86180.63
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace5.45810.11
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
mečík bahenní10
Gladiolus palustrisCABB
srpice karbincolistá5030
Serratula lycopifoliaAABA
střevíčník pantoflíček18
Cypripedium calceolusCACC
 

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
bourovec trnkovýP
Eriogaster cataxBABA
ohniváček černočárnýP
Lycaena disparCBCB
přástevník kostivalovýP
Callimorpha quadripunctariaCBCB
roháč obecnýP
Lucanus cervusCACA
tesařík obrovskýP
Cerambyx cerdoBACA
žluťásek barvoměnnýP
Colias myrmidoneBABA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Hroznová Lhota, Hrubá Vrbka, Kněždub, Kuželov, Malá Vrbka, Radějov u Strážnice, Strážnice na Moravě, Sudoměřice, Tasov nad Veličkou, Tvarožná Lhota  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.