Homepage

CZ0212021 - Slatinná louka u Velenky

Rozloha: 7.5928 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°54'14'' v.d., 50°9'11'' s.š.
Nadmořská výška: 185 - 189 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Luční enkláva mezi poli a lesem asi 1,5 km severně od obce Velenka na Nymbursku, asi 10 km východně od Čelakovic.  

Ekotop:

Geologie: Geologický podklad tvoří křídové (spodní turon) slínovce, které jsou překryty čtvrtohorními humolity.
Geomorfologie: Území se nachází v centrální části Středolabské tabule.
Reliéf: Leží v plochém terénu, na nízké terase Labe. Lokalita má podlouhlý tvar ve směru od severu k jihu. Na západě je ohraničená rozsáhlým komplexem polí, na východní lesem a protipovodňovým valem podél Velenského potoka porostlým dřevinami.
Pedologie: Jako půdy jsou zde vyvinuty černicové černozemě, na vyvýšeninách se vyskytují i vápnité písky.
Krajinná charakteristika: Území se nachází na okraji Kerského lesa.  

Biota:

Území je vegetačně homogenní, nejvýrazněji se uplatňuje společenstvo střídavě vlhkých bezkolencových luk (sv. Molinion, T1.9), ve střední a jižní části zařaditelné do asociace Serratulo-Festucetum commutatae. Do severní části zasahuje lado psamofytních trávníků (T5.3) zarůstající ovsíkem vyvýšeným (Arrhenatherum elatior); v jižním cípu lokality se vyskytuje výsadba topolu kanadského (Populus canadensis, X9B). Lokalita je proslulá jako jediné místo recentního výskytu Thesion ebracteatum v ČR. Kromě nejvýznačnějších druhů mečíku bahenního (Gladiolus palustris) a lněnky bezlistenné (Thesium ebracteatum) tu nalezneme další významné druhy: škarda ukousnutá (Crepis praemorsa), hvozdík pyšný pravý (Dianthus superbus ssp. superbus), hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum), vstavač kukačka (Orchis morio), pěchava slatinná (Sesleria uliginosa), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), kamýšek obecný (Holoschoenus romanus) aj.  

Kvalita a význam:

Slatinná louka u Velenky představuje velice cenný relikt dříve hojně rozšířených polabských slatinných luk s výskytem celé řady chráněných a ohrožených druhů rostlin.
Jediná lokalita lněnky bezlistenné (Thesium ebracteatum) v ČR.
Jedna ze tří lokalit mečíku bahenního (Gladiolus palustris) v ČR, jedná se o velmi vitální a početnou populaci. Dvě lokality druhu leží v kontinentální oblasti, jedna v panonské.
K dalším významným druhům patří mečík bahenní (Gladiolus palustris), pěchava slatinná (Sesleria uliginosa), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), zvonek klubkatý (Campanula glomerata), oman vrbolistý (Inula salicina) nebo koromáč olešníkový (Silaum silaus). Na značné části kosené louky však začínají převládat suchomilné druhy jako sveřep vzpřímený (Bromus erectus), smldník olešníkovitý (Peucedanum oreoselinum), jetel horský (Trifolium montanum), tužebník obecný (Filipendula vulgaris) a kozinec dánský (Astragalus danicus).  

Zranitelnost:

Populace obou druhů jsou poměrně stabilní a mají zajištěn dobrý management. Pokud se bude louka pravidelně kosit a nedojde k zásadnímu odvodnění, lokality populace obou druhů nejsou prakticky zranitelné.  

Management:

Kosení celé louky v červenci nebo srpnu po odkvětu a vysemenění většiny druhů. Posečenou hmotu je třeba z lokality odstranit.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 7.5928
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 81.546.1912
Z toho ostatních přírodních biotopů: 1.000.0764
Z toho X biotopů: 17.451.3251
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
2330Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.898711.83D/B/-Ne
T5.3 Kostřavové trávníky písčin0.898711.83D/B/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)5.29169.68C/B/BAno
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky5.291069.68C/B/B
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.00150.01D/C/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.00150.01D/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.03090.40C/C
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.04550.59C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.00150.01
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.920112.11
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.40355.31
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
lněnka bezlistenná150
Thesium ebracteatumAABA
mečík bahenní450
Gladiolus palustrisAABA
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Hradištko u Sadské, Semice nad Labem  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.