Homepage

CZ0210733 - Pahorek u Ledčic

Rozloha: 1.3074 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°18'59'' v.d., 50°20'59'' s.š.
Nadmořská výška: 251 - 252 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází 2 km SV od Ledčic při hranicích Středočeského a Ústeckého kraje.  

Ekotop:

Geologie: Krabčická plošina je tvořená turonskými slínovci, písčitými slínovci a spongility z velké části zakrytými kvartérními fluviálními a eolickými sedimenty.
Geomorfologie: Území je součástí celku Dolnooharská tabule, podcelku Řípská tabule a okrsku Krabčická plošina.
Reliéf: Část pahorku s převážně SV a V expozicí.
Pedologie: Půdním podkladem jsou arenické kambizemě až regozemě.
Krajinná charakteristika: Malý pahorek na okraji štěrkopískové terasy řeky Vltavy zcela obklopený poli.  

Biota:

Pahorek je porostlý vegetací na pomezí kostřavových trávníků písčin (T5.3) sv. Plantagini-Festucion ovinae a acidofilních suchých trávníků (T3.5) sv. Koelerio-Phleion phleoidis v mozaice se suchými vřesovišti nížin a pahorkatin (T8.1B) sv. Euphorbio-Callunion.  

Kvalita a význam:

Hlavním předmětem ochrany je ojedinělý typ acidofilních suchých trávníků s hojným zastoupením psamofytů, který je fytocenologicky na přechodu ke kostřavovým trávníkům písčin. Dobře zachovalá jsou i teplomilná vřesoviště.  

Zranitelnost:

Šíření invazních a expanzivních druhů, nálet dřevin, absence narušování a pastvy, eutrofizace z okolních polí.  

Management:

Mechanické narušování povrchu, udržování rozvolněné bylinné vegetace, redukce invazních druhů trav - především ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum elatius) a třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos), případně extenzivní pastva nebo řízené vypalování.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 1.3074
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 92.921.2149
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
2330Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.24318.58B/B/BAno
T5.3 Kostřavové trávníky písčin0.243018.58B/B/B
4030Evropská suchá vřesoviště 0.971974.33A/A/CAno
T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis)0.971974.33A/A/C
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Ledčice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.