Homepage

CZ0210732 - Kaliště

Rozloha: 6.0321 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°41'31'' v.d., 49°39'54'' s.š.
Nadmořská výška: 559 - 643 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Pastevní areál při severním okraji osady Kaliště ve vrchovině zdvíhající se SV od města Votice v oblasti kóty Džbány (688 m n. m.).  

Ekotop:

Geologie: Území je tvořeno vyvřelými horninami středočeského plutonu. Vyskytují se zde zejména granity až syenodiority.
Geomorfologie: Území spadá do celku Vlašimské pahorkatiny a je rovněž nazýváno zlidovělým názvem Česká Sibiř (tento přiléhavý název poprvé použil literát Jan Herben).
Reliéf: Jedná se o vyvýšené pahorkatinné území, které je zároveň význačnou pramennou oblastí.
Pedologie: Úpatí území pokrývají hnědozemě (kambizem typická, varieta kyselá), ve vyšších partiích se pak vyskytují silně kyselé hnědé půdy (kambizem dystrická), které jsou příznačné pro zdejší podhorský ráz krajiny. Na podmáčených mírných svazích s prameništi se vyskytují gleje a pseudogleje.
Krajinná charakteristika: Krajina je výrazně extenzivně obhospodařovaná. Nedošlo zde k důslednému završení kolektivizace a nedošlo tedy ani ke scelování pozemků. Je zde velmi dobře zachována krajinná struktura s mezemi a drobnými (dnes již opuštěnými) políčky.  

Biota:

Obzvláště krajinářsky a floristicky hodnotným jevem jsou zdejší obecní pastviny s roztroušenými balvany a s pestrou mozaikou různých typů luk a pramenišť (T1.5, T1.10, T2.3 R2.2 a místy i R1.2). Ze vzácnějších druhů se zde vyskytují např. prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), mochna bahenní (Potentilla palustris) a rozrazil štítkovitý (Veronica scutellata). V závislosti na pestré mikrostruktuře reliéfu se zde střídají mokřadní a poměrně suchá stanoviště.
Díky četným prameništím a dřívějšímu pastevectví jsou v území zastoupeny plochy mělkých tůní (V2C). Některé z nich byly v minulých letech obnoveny a již nyní jsou zarostlé pestrou vodní a mokřadní vegetací.
Území je významné také z hlediska zoologického. Z ochranářsky atraktivních druhů se vyskytuje např. chřástal polní (Crex crex) a v tůních nacházejí příhodná stanoviště obojživelníci.  

Kvalita a význam:

Území je hodnotné svými zachovalými lučními a mokřadními biotopy s výskytem řady ohrožených druhů rostlin a živočichů. V rámci středních Čech se jedná o již takřka ojedinělou ukázku tradičních mokřadních pastvin.  

Zranitelnost:

Vzhledem k stávajícímu hospodaření lokalita není akutně ohrožena. Případné ohrožení může způsobit nová zástavba ve volné krajině.  

Management:

Pravidelná pastva skotu. Extenzivní pastva se zdá být optimálním typem managementu.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 6.0321
Z toho prioritních naturových biotopů: 27.541.6615
Z toho neprioritních naturových biotopů: 9.830.5934
Z toho ostatních přírodních biotopů: 55.733.3618
Z toho X biotopů: 6.880.4154
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.661527.54C/B/CAno
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce1.661527.54C/B/C
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.59349.83B/B/CAno
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště0.59349.83B/B/C

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců0.06871.13C/C
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd0.59349.83B/A
T1.5 Vlhké pcháčové louky2.670344.26C/B
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod - ostatní porosty0.02940.48C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X12 Nálety pionýrských dřevin0.41546.88
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Budenín  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.