Homepage

CZ0210731 - Řísnice

Rozloha: 4.9283 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°53'45'' v.d., 49°33'21'' s.š.
Nadmořská výška: 637 - 643 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Luční komplex na okraji lesa, 1,5 km JZ od stejnojmenné obce ležící na hranicích Středočeského a Jihočeského kraje.  

Ekotop:

Geologie: Kvartérní hlinité a kamenité sedimenty na podloží pararul.
Geomorfologie: Lokalita leží při hranicích Křemešnické vrchoviny (podcelku Pacovská pahorkatina) s Vlašimskou pahorkatinou.
Reliéf: Plochá niva mírně se snižující k SZ.
Pedologie: V nejvlhčích místech - pseudogleje, gleje a organozemě, v okolí - kambizemě.
Krajinná charakteristika: Pěkně zachovalá rašelinná louka na okraji většího lesního komplexu.  

Biota:

V horní (východní) části lokality jsou louky kosené, poněkud kulturnější, místy druhově nasycené. Jde o vlhké pcháčové louky (T1.5) s hojným pcháčem bahenním (Cirsium palustre), Ranunculus sp.div. a dále např. černohlávek obecný (Prunella vulgaris). Místy jsou patrné přechody k bezkolencovým loukám (T1.9) indikované přistupujícími druhy bukvicí lékařskou (Betonica officinalis) a hadím mordem nízkým (Scorzonera humilis).
Níže položená část kosených luk lze řadit k nevápnitým mechovým slatiništím (R2.2), kde se vyskytují psineček psí (Agrostis canina), sítina niťovitá (Juncus filiformis), sítina klubkatá (J. conglomeratus) a místy roste i Sphagnum sp.
Zcela při kraji lesa a zejména pak v nevelké enklávě zabíhající do lesního porostu se vyskytuje velmi dobře vyvinuté přechodové rašeliniště (R2.3) s charakteristickými bulty ploníku obecného (Polytrichum commune), subdominantními druhy ostřicí zobánkatou (Carex rostrata), suchopýrem úzkolistým (Eriophorum angustifolium) a přesličkou lesní (Equisetum sylvaticum), z dalších druhů pak vrbovkou bahenní (Epilobium palustre), smilkou tuhou (Nardus stricta).
Na zamokřených místech při kraji lesa se vyskytuje mochna bahenní (Potentilla palustris) a na jiném takovém místě pak početný porost vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata.)
V SZ části lokality se vyskytují dobře vyvinuté zachovalé bezkolencové louky (T1.9) s hojnou třeslicí prostřední (Briza media), chrpou luční (Centaurea jacea), bikou mnohokvětou (Luzula multiflora), pcháče bahenním (Cirsium palustre), čertkusem lučním (Succisa pratensis) a smilkou tuhou (Nardus stricta), které přecházejí v typické vlhké pcháčové louky (T1.5).  

Kvalita a význam:

Jedná se o biotopově (cenologicky) pestrý komplex velmi dobře zachovalých vlhkých a mokřadních luk. Spolu s lokalitou u Horní Lhoty se zde vyskytuje nejlépe zachovalé přechodové rašeliniště v JV části Středočeského kraje.  

Zranitelnost:

Zarůstání dřevinami, případné meliorace a absence kosení.  

Management:

Území je pravidelně koseno ČSOP Vlašim.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 4.9283
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 53.212.6224
Z toho ostatních přírodních biotopů: 46.782.3059
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)0.820816.65B/A/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky0.820816.65B/A/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.801636.55B/B/BAno
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště1.415028.71B/B/B
R2.3 Přechodová rašeliniště0.38667.84B/B/C

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.30326.15B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.05821.18A/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky1.944539.45B/A
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Řísnice

Kraj Jihočeský kraj:

Stojslavice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.