Homepage

CZ0813439 - Děhylovský potok - Štěpán

Rozloha: 84.9019 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 18°11'11'' v.d., 49°51'58'' s.š.
Nadmořská výška: 225 - 264 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita leží na pravém břehu řeky Opavy a v jejím korytě na rozhraní obcí Děhylov, Bobrovníky a Martinov.  

Ekotop:

Geologie: Lokalita je budována výhradně kvartérními sedimenty (hlíny, štěrky) nivy Opavy. Geomorfologie: Území se nachází v celku Nízký Jeseník, podcelku Vítkovská vrchovina, okrsku Děhylovská pahorkatina v nadmořské výšce 212-265 m n. m. Reliéf: Mělká rybniční pánev v široké a ploché nivě řeky Opavy, která je vyplněna akumulací hlinitopísčitých sedimentů s vložkami organických zemin. Pedologie: Fluvizem glejová, z bezkarbonátových nivních sedimentů. Krajinná charakteristika: Rybník je průtočný, napájený drobnou vodotečí pramenící v blízkém lese. Děhylovský potok je pomalu tekoucí, má bahnité dno a hloubku do 0,8 m. Řeka Opava je v místě EVL pomaleji tekoucí v narovnaném korytě, střídají se v ní hlubší tišiny s mělkou rychleji tekoucí vodou obtékající štěrkové lavice.  

Biota:

Vegetace: Dle fytogeografického členění leží území EVL na rozhraní fytogeografického obvodu Českomoravské mezofitikum, fytogeografického okresu 74. Slezská pahorkatina, podokresu 74b. Opavská pahorkatina a fytogeografického obvodu Karpatské mezofytikum, fyt. okresu 83. Ostravská pánev. Komplex rostlinných společenstev prezentuje ojedinělou lokalitu v rámci mokřadních ekosystémů na Opavsku a Ostravsku. Podstatnou část území zaujímají rozsáhlé rákosiny svazu Phragmition communis s přechodem do mokřadních vrbin asociace Salicetum auritae a bažinných olšin as. Carici acutiformis-Alnetum glutinosae. Pravý břeh Děhylovského potoka a severní břeh rybníka jsou obklopeny fragmenty údolních jasanovo-olšových luhů (L2.2) a polonských dubohabřin (L3.2). Nelesní vegetaci v jihozápadní části území zvanou Žabinec, oddělenou od rybníka železniční tratí, tvoří rákosiny as. Phragmitetum australis a vlhké pcháčové louky as. Cirsietum rivularis. Místy se pak vyskytují porosty vysokých ostřic as. Caricetum gracilis. Z hlediska botanického jsou nejcennější porosty vodních makrofyt se silnými a stabilními populacemi kotvice plovoucí (Trapa natans) a nepukalky plovoucí (Salvinia natans). V rámci Slezska je zde zcela jedinečný výskyt skřípiny kořeňující (Scirpus radicans), voďanky žabí (Hydrocharis morsus-ranae) a v řece Opavě pak makrofytní vegetace vodních toků (V4A, 3260) tvořenou as. Ranunculetum fluitantis s lakušníkem štětinatým (Batrachium penicillatum).
Zoologická charakteristika: Ze zoogeografického hlediska spadá tato lokalita do Ostravského bioregionu polonské provincie. Fauna vázaná na území EVL a její okolí je poměrně bohatá a její pestrost je dána jednak zachovalostí přírodního prostředí, jednak geografickou polohou (míšení polonských, západokarpatských a hercynských prvků). Na bohatá rostlinná společenstva je vázaná řada živočichů včetně mnoha zvláště chráněných druhů. Mezi systematicky sledované skupiny živočichů patří měkkýši, vážky, vodní brouci, ryby, obojživelníci a ptáci. Inventarizační průzkum z roku 2001 dokládá velmi bohaté společenstvo měkkýšů, které je odrazem pestré, plynulé škály biotopů na rozsáhlých plochách, jež zaručují stabilitu populací jednotlivých druhů. Celkem bylo doposud zaznamenáno 22 druhů měkkýšů (3 uvedené v Červeném seznamu), což představuje 28% vodní malakofauny ČR. V rámci průzkumů vážek bylo za poslední decenium zaznamenáno min. 32 druhů (z toho 10 uvedených v Červeném seznamu), což představuje 45% odonatofauny ČR. Mezi vzácné druhy bezobratlých patří např. plž lištovka lesklá (Segmentina nitida), jednou z nemnoha lokalit v regionu zde má vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis), vzácným druhem mezi vodními brouky je potápník Agabus affinis, zaznamenány byly tři druhy vzácnějších nosatců rodu Bagous vázaných na vodní a mokřadní rostliny nebo velmi vzácný druh střevlíka s lokálním výskytem Patrobus australis. Mezi obratlovci jsou nejcennější druhy vázané na bažinná stanoviště a vodní prostředí s dobře vyvinutým specifickým rostlinným společenstvem. Štěpán a Děhylovský potok mají mimořádný význam pro ichtyofaunu - stabilní populace piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis). Lokalita je bohatá na obojživelníky, doposud zde bylo zaznamenáno 11 druhů včetně kuňky obecné (Bombina bombina) a kriticky ohroženého skokana ostronosého (Rana arvalis). Ve skupině vodních ptáků jsou zastoupeny druhy, které patří v současnosti mezi nejvíce ohrožené druhy živočichů ve střední Evropě. Unikátním nálezem je hnízdění rybáka bahenního (Chlidonias hybridus) v roce 2007 - v ČR výjimečně hnízdící druh.
 

Kvalita a význam:

Jedná se o jediný výskyt makrofytní vegetace ve vodním toku (V4A, 3260) s výskytem lakušníku štětinatého (Batrachium penicillatum) ve Slezsku. Z hlediska kuňky ohnivé (Bombina bombina) jde o mokřad nadregionálního významu. Děhylovský potok nad ústím do Opavy v ř.km 5,7 v Děhylově představuje poměrně významnou lokalitu piskoře pruhovaného (Misgurnus fossilis) na Opavsku.  

Zranitelnost:

Po povodni v r. 1997 narušení ekosystému, postupné zazemňování rybníka, eutrofizace splachy z okolních polí, velká návštěvnost (rybáři, cyklisté, turisté). Nejzásadnější vliv na populaci kuňky ohnivé může mít obnovené rybářské hospodaření - nevhodná rybí obsádka, intenzita hospodaření, manipulace s vodní hladinou v době rozmnožování. V případě Děhylovského potoka dochází za bezsrážkových období k silnému snížení průtoku vody a částečnému vysýchání toku. Piskoře pruhovaného mohou ohrozit také zásahy do dnového substrátu.  

Management:

Management na rybníku Štěpán se řídí schváleným plánem péče o přírodní rezervaci Štěpán. Od roku 2003 je na rybníce obnoveno rybářské hospodaření. Ze strany rybářů je nutné dodržovat podmínky extenzivního způsobu hospodaření a obsádku stanovenou Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Případné odbahňování rybníka a těžba nánosů z Děhylovského potoka mohou být pouze částečné a musí být prováděny za podmínek přizpůsobených ochraně piskoře pruhovaného.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 84.9019
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 20.2917.2292
Z toho ostatních přírodních biotopů: 2.972.5288
Z toho X biotopů: 0.330.2852
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3260Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 3.03083.56B/B/AAno
V4A Makrofytní vegetace vodních toků - porosty aktuálně přítomných vodních makrofyt3.03083.56B/B/A
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.08970.10B/A/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.08970.10B/A/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1.37571.62C/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny1.37571.62C/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 12.73314.99C/B/-Ne
L3.2 Polonské dubohabřiny12.733014.99C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.41860.49C/B
L1 Mokřadní olšiny0.43330.51C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy1.67691.97B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.28520.33
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka ohniváP
Bombina bombinaCACB
piskoř pruhovanýC
Misgurnus fossilisCBCC
vážka jasnoskvrnná10
Leucorrhinia pectoralisCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Moravskoslezský kraj:

Bobrovníky, Děhylov, Martinov ve Slezsku  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.