Homepage

CZ0724090 - Bílé Karpaty

Rozloha: 20043.3080 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°42'52'' v.d., 48°54'40'' s.š.
Nadmořská výška: 291 - 911 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Jedná se o střední část CHKO Bílé Karpaty mezi obcemi Velká nad Veličkou na jihu a Starý Hrozenkov - Žítková na severu.  

Ekotop:

Geologie: Podklad tvoří vrstvy pískovců, jílovců a slínovců svodnického souvrství bělokarpatské jednotky magurského flyše. Důležitým faktorem je recentní tvorba vápnitého pěnovce.
Geomorfologie: Lokalita patří do Vnějších Západních Karpat, celku Bílé Karpaty, podcelků Javořinská hornatina, Straňanská kotlina a Lopenická hornatina.
Reliéf: Terénní dominantou je hlavní bělokarpatský hřeben s nejvyšším vrcholem Velká Javorina (970 m n. m.). Z něj potom k severu až severozápadu vybíhají četné krátké boční hřebeny oddělené dosti ostře zaříznutými údolími. Na severovýchodě se potom masiv již mírněji svažuje do odlesněného údolí Klanečnice. Na jih od hlavního hřebene jsou terénními dominantami kopce Hradisko (636 m n. m.) a Výzkum (631 m n. m.), oddělené hlubokým Filipovským údolím; významným nejen krajinným prvkem jsou odlesněné dlouhé a táhlé severní svahy Hradiska, zvolna klesající až k řece Veličce, rozčleněné ještě dílčími drobnými údolíčky. Díky svahovým pohybům vytvořily suťové sedimenty na svodnickém souvrství bělokarpatské jednotky magurského flyše (paleocén-maastricht) rozsáhlá sesuvná pole. Na svahovinách se prameny rozlévají do šířky a tvoří mokřady, místy zůstává voda na jílovitém podloží pod půdním povrchem. Na sušších i vlhčích místech vystupují jednotlivé kameny. Převládají mírné konkávní svahy s jihozápadní a západní orientací a s množstvím přirozených drobných vodotečí.
Pedologie: V půdním pokryvu převládají kambizemě s různým stupněm acidifikace a oglejení, místy pseudogleje a gleje se znaky rašelinění a inkrustace vápnitých tufů.
Krajinná charakteristika: Pro tuto část jsou charakteristické velké komplexy květnatých luk s rozptýlenými solitérními stromy, s mozaikou pastvin, pěnovcových pramenišť, křovin a malých lesíků s vysokou diverzitou teplomilných i podhorských rostlinných společenstev v oblasti Moravských Kopanic. Typická je zde roztroušená zástavba. V území je mnoho ZCHÚ.  

Biota:

Vegetaci tvoří komplexy druhově bohatých luk zejména subxerofilních trávníků, s orchidejemi a zachovalých lesních porostů karpatských květnatých bučin. Na nejprudších stinných svazích a ve vrcholové části i na plošinách se ojediněle udržela vegetace suťového lesa svazu Tilio-Acerion.
Dále se významněji uplatňují karpatské a panonské dubohabřiny, údolní luhy zejména podél Veličky a křoviny - často druhově velmi pestré a sukcesně pokročilé směrem k teplomilným lesním společenstvům. Charakteristickou součástí jsou též pěnovcová prameniště, vyskytující se ovšem velmi maloplošně.
Na odlesněné části jsou vyvinuty mezofilní louky, pastviny a širokolisté suché trávníky. Jedná se o druhově bohaté bělokarpatské louky svazu Cirsio-Brachypodion pinnati s dominantním sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus). Maloplošně se vyskytují další typy vegetace: křoviny, mokřady, lemy.
V území se vyskytují následující naturové druhy živočichů: bourovec trnkový (Eriogaster catax), modrásek bahenní(Maculinea nausithous), modrásek očkovaný (Maculinea teleius), ohniváček černočárý (Lycaena dispar), přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria), střevlík hrbolatý (Carabus variolosus), vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana), vrkoč útlý (Vertigo angustior), žluťásek barvoměnný (Colias myrmidone), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata).  

Kvalita a význam:

Lesní vegetace (L5.1, L3.3B, L6.4, L4, L5.4, L3.4, L2.2A, L2.2B) je mimořádná svým rozsahem a zachovalostí, částečně též mimořádnou druhovou bohatostí; pouze menší procento porostů je poškozeno necitlivým lesním hospodařením. Všude velmi dobře zmlazují původní dřeviny a obnova lesní vegetace je poměrně snadná.
Louky (T3.4A, T3.4D, T3.4C, T1.1) na lokalitě jsou druhově velmi bohaté a hostí velký počet chráněných a ohrožených druhů rostlin. Za všechny budiž jmenovány prstnatec sedmihradský (Dactylorhiza transsilvanica) a zvonek hadincovitý (Campanula cervicaria), vstavač nachový (Orchis purpurea) a kýchavice černá (Veratrum nigrum). Na SPR Porážky se nachází jediná lokalita všivce statného (Pedicularis exaltata).
Maloplošně na vlhkých místech v okolí pramenišť a vodních toků se vyvíjejí reprezentativní porosty mokřadní vegetace (T1.6, T1.9, R1.1, R1.3, V5).
Z naturových druhů rostlin se vyskytují střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), hlízovec Loeselův (Liparis loeselii) a srpice karbincolistá (Serratula lycopifolia).
Květnaté louky Bílých Karpat hostí velice bohatou faunu a představují důležité útočiště vzácných a ohrožených druhů bezobratlých (hmyz, pavoukovití). Dosud zde bylo zjištěno 43 druhů pavouků a také vzácný sekáč Zacheus crista, pro nějž představuje tato lokalita nejsevernější výskyt v rámci souvislého rozšíření s jádrem v JV Evropě. Dále se na lučních porostech vyskytují početné populace perleťovce dvouřadého (Brenthis hecate), dále pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena), martináč hrušňový (Saturnia pyri).
V území se vyskytují následující naturové druhy živočichů -bourovec trnkový (Eriogaster catax), modrásek bahenní(Maculinea nausithous), modrásek očkovaný (Maculinea teleius), ohniváček černočárý (Lycaena dispar), přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria), střevlík hrbolatý (Carabus variolosus), vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana), vrkoč útlý (Vertigo angustior), žluťásek barvoměnný (Colias myrmidone).
Rezervace Machová je významná lokalita vrkoče úzkého (Vertigo angustior), vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana) se vyskytuje v oblasti Žitkové.
Zvláštností této části Bílých Karpat jsou i plevelná společenstva vyskytující se na malých políčkách a záhumencích bez chemizace.
Mezinárodně významná ukázka tradiční kulturní krajiny, významná entomologická a botanická lokalita.
 

Zranitelnost:

Louky včetně živočišných společenstev jsou místy ohroženy absencí kosení a následnou expanzí konkurenčně silných druhů travin, později i křovin.
Lesní porosty jsou ohroženy necitlivým lesním hospodařením.
Potenciální ohrožení skýtá případná aplikace pesticidů, nevhodné lesnické zásahy, změny vodního režimu.  

Management:

Luční společenstva vyžadují pravidelný management - kosení, případně extenzivní pastvu či odstraňování náletu.
V případě lesních ekosystémů je nutné zachovat přirozené druhové složení stromového patra.
L2.2A - Management: Redukovat zastoupení geograficky nepůvodních a invazních dřevin. Zajistit způsob využití nepoškozující bylinné a keřové patro, přirozené řečiště a vodní režim. Zamezit eutrofizaci.
L3.3B - Management: Redukovat zastoupení geograficky nepůvodních a invazních dřevin. Zajistit způsob využití nepoškozující bylinné a keřové patro.
L3.4 - Management: Redukovat zastoupení geograficky nepůvodních a invazních dřevin. Zajistit způsob využití nepoškozující bylinné a keřové patro.
L4 - Management: Redukovat zastoupení geograficky nepůvodních a invazních dřevin. Zajistit způsob využití nepoškozující bylinné a keřové patro.
L5.1 - Management: Redukovat zastoupení geograficky nepůvodních a invazních dřevin. Zajistit způsob využití nepoškozující bylinné a keřové patro.
L5.4 - Management: Redukovat zastoupení geograficky nepůvodních a invazních dřevin. Zajistit způsob využití nepoškozující bylinné a keřové patro.
L6.4 - Management: Redukovat zastoupení geograficky nepůvodních a invazních dřevin. Zajistit způsob využití nepoškozující bylinné a keřové patro.
R1.3 - Management: Redukovat zastoupení geograficky nepůvodních a invazních dřevin v okolních porostech. Zajistit způsob využití nepoškozující bylinné patro lesa a vodní režim.

Ostatní biotopy viz: Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000 (ed. A. Háková)  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 20043.3080
Z toho prioritních naturových biotopů: 5.081019.689
Z toho neprioritních naturových biotopů: 50.4210106.6608
Z toho ostatních přírodních biotopů: 7.041412.2417
Z toho X biotopů: 24.614933.2274
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3140Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.01959.72A/A/BAno
V5 Vegetace parožnatek0.01950.00A/A/B
5130Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 0.41950.00B/B/-Ne
T3.4B Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a s jalovcem obecným (Juniperus communis)0.41950.00B/B/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 879.19824.38B/B/AAno
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)879.19824.38B/B/A
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště 667.65213.33A/A/AAno
T3.4A Širokolisté suché trávníky s význačným výskytem vstavačovitých a s jalovcem obecným (Juniperus communis)13.40190.06A/B/A
T3.4C Širokolisté suché trávníky s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)654.25023.26A/A/A
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.53760.00A/A/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce1.53760.00A/A/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)45.87430.22B/B/CAno
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky45.87430.22B/B/C
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 18.63680.09C/B/CAno
T1.6 Vlhká tužebníková lada18.63680.09C/B/C
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1789.82018.92B/B/BAno
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky1789.82018.92B/B/B
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.03980.00B/B/-Ne
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů0.03980.00B/B/-
7220Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)1.97210.00B/A/BAno
R1.1 Luční pěnovcová prameniště1.66800.00B/A/B
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště0.30410.00B/B/B
7230Zásaditá slatiniště 0.47970.00C/A/AAno
R2.1 Vápnitá slatiniště0.47970.00C/A/A
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 101.87130.50B/B/CAno
L5.4 Acidofilní bučiny101.87130.50B/B/C
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 4913.100724.51B/B/AAno
L5.1 Květnaté bučiny4913.100724.51B/B/A
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2357.200911.76B/A/AAno
L3.2 Polonské dubohabřiny5.46940.02B/A/-
L3.3B Západo-karpatské dubohabřiny2351.731511.73B/A/A
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 124.74640.62B/B/AAno
L4 Suťové lesy124.74640.62B/B/A
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 93.02360.46B/B/BAno
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty93.02360.46B/B/B
91G0Panonské dubohabřiny 51.62160.25B/B/CAno
L3.4 Panonské dubohabřiny51.62160.25B/B/C
91I0Eurosibiřské stepní doubravy 79.13560.39B/A/AAno
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy79.13560.39B/A/A

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny13.19800.06A/A
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů15.54660.07B/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny683.67093.41B/A
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy93.57660.46A/B
L7.1 Suché acidofilní doubravy2.28420.01C/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod1.30200.00B/B
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.09430.00B/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.68080.00B/B
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců0.01487.38C/B
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců1.65280.00B/B
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd4.66190.02B/B
T1.3 Poháňkové pastviny549.02662.73B/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky16.44660.08B/B
T4.1 Suché bylinné lemy3.44550.01A/A
T4.2 Mezofilní bylinné lemy26.56980.13B/B
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod s dominantními lakušníky (Batrachium spp.)0.03720.00A/A
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod - ostatní porosty0.03310.00B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území156.37900.78
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole58.33200.29
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole238.37351.18
X4 Trvalé zemědělské kultury1.42680.00
X5 Intenzivně obhospodařované louky511.84602.55
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla6.01140.02
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla232.19161.15
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy22.73400.11
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami2846.407714.20
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami136.90170.68
X10 Paseky s podrostem původního lesa22.26460.11
X11 Paseky s nitrofilní vegetací410.62452.04
X12 Nálety pionýrských dřevin174.69180.87
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla106.30690.53
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace8.73590.04
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
hlízovec Loeselův6
Liparis loeseliiCBCC
srpice karbincolistá2050
Serratula lycopifoliaABBB
střevíčník pantoflíček50
Cypripedium calceolusCBCC
 

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
bourovec trnkovýP
Eriogaster cataxABBA
lesák rumělkovýP
Cucujus cinnaberinusCACA
modrásek bahenníP
Maculinea nausithousCBCB
modrásek očkovanýP
Maculinea teleiusCBCB
ohniváček černočárnýP
Lycaena disparCBCB
přástevník kostivalovýP
Callimorpha quadripunctariaCBCC
střevlík hrbolatýP
Carabus variolosusCBBB
vrkoč bažinnýP
Vertigo moulinsianaCACB
vrkoč útlýP
Vertigo angustiorCACB
žluťásek barvoměnnýP
Colias myrmidoneAABA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Javorník nad Veličkou, Nová Lhota u Veselí nad Moravou, Suchov, Velká nad Veličkou

Kraj Zlínský kraj:

Bánov, Boršice u Blatnice, Březová u Uherského Brodu, Bystřice pod Lopeníkem, Bzová u Uherského Brodu, Horní Němčí, Komňa, Korytná, Krhov u Bojkovic, Lopeník, Nivnice, Pitín, Slavkov u Uherského Brodu, Starý Hrozenkov, Strání, Suchá Loz, Vápenice u Starého Hrozenkova, Vyškovec, Žítková  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.