Homepage

CZ0710182 - Choryňský mokřad

Rozloha: 217.7489 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°54'27'' v.d., 49°30'60'' s.š.
Nadmořská výška: 270 - 280 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Komplex lesních, lučních a mokřadních společenstev v nivě Bečvy, 1,5 km západně od obce Lešná, 4 km severoseverozápadně od Valašského Meziříčí.  

Ekotop:

Geologie: Čtvrtohorní fluviální jílovito-písčité, písčito-hlinité a štěrkovité sedimenty.
Geomorfologie: Lokalita spadá do celku Podbeskydská pahorkatina, podcelku Kelčská pahorkatina, okrsku Valašskomeziříčská kotlina. Jedná se o průtoční sníženinu v kvartérních říčních sedimentech v nadloží flyšových hornin, s akumulačním reliéfem široké údolní nivy a zbytky říčních teras.
Reliéf: Území je charakteristické širokým úvalovým údolím řeky Bečvy. Terén je převážně plochý.
Pedologie: Po pedologické stránce se v širším aluviu Bečvy vytvořila glejová fluvizem a na sušších místech kambizen pseudoglejová.
Krajinná charakteristika: Soubor společenstev dubohabřin a lužních lesů a mokřadních společenstev.  

Biota:

Na území přírodního komplexu převažují přirozená lesní společenstva, které díky ekologickým podmínkách a svým druhovým složením stojí na přechodu polonských dubohabřin (L3.2), karpatských dubohabřin (L3.3), údolních jasonovo-olšových luhů (L2.2) a tvrdého luhu (L2.3). Pod hrází Velkého Choryňského rybníka se vytvořila mokřadní společenstva vysokých ostřic (M1.7), rákosin a orobince (M1.1) a mokřadních vrbin (K1). Podmáčená luční společenstva lze řadit na pomezí svazu Molinion a Calthion (střídavě vlhké bezkolencové louky T1.9 až vlhké pcháčové louky T1.5) s přechody do svazu Alopecurion pratensis (Aluviální psárkové louky T1.4).
Ze vzácnějších druhů rostlin zde roste leknín bělostný (Nymphaea candida), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), kapradiník bažinný (Thelypteris palustris), žebratka bahenní (Hottonia palustris) a žluťucha lesklá (Thalictrum lucidum).
Lokalita hostí i řadu druhů živočichů z nichž největší druhové zastoupení mají vážky (Odonata). Hojněji zde žije šidélko páskované (Coenagrion puella), šídlatka páskovaná (Lestes sponsa) a vážka čtyřskvrnná (Libelulla quadrimaculata), ze vzácnějších druhů např. šídlo luční (Brachytron pratense) a evropsky významný druh vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis). Z obojživelníků se v Choryňském mokřadu rozmnožují rosnička zelená (Hyla arborea), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), skokan hnědý (Rana temporaria) a čolek obecný (Triturus vulgaris), z plazů užovka obojková (Natrix natrix).  

Kvalita a význam:

Zachovalá lesní společenstva v širokém aluviu řeky Bečvy (v současnosti již izolované od Bečvy obdělávanou zemědělskou půdou) a mokřadní společenstva, na které je vázána řada chráněných druhů, např. kapradiník bažinný (Thelypteris palustris), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), šídlatka bahenní (Hottonia palustris), a šejdračka bahenní (Zannichellia palustris). Mokřadní ekosystémy přírodního komplexu slouží jako útočiště obojživelníků a vodních ptáků. Kromě hojnějších druhů vodních živočichů zde žije evropsky významný druh vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis), jež je spolu s prioritními biotopy předmětem ochrany.  

Zranitelnost:

Společenstva PR Choryňský mokřad vznikla až po založení Choryňského rybníka v roce 1953 a jsou tedy ohrožená sukcesí a vyžadují neustálý management. Vzhledem k intenzivnímu hospodářskému využití rybníka - chov kachen a ryb - je voda v rybníce eutrofizovaná a tím i společenstva PR, které se nacházejí pod hrází. Lesní hospodářství se na území přírodního komplexu projevuje výrazněji v JZ části v lesním komplexu Obora, kde jsou káceny porosty v mýtním věku a dochází tak k fragmentaci původně souvislých lesních porostů. Místy jsou nebo byly vysazovány nepůvodní dřeviny, jako je topol kanadský (Populus x canadensis), dub červený (Quercus rubra), trnovník akát (Robinia pseudacacia) a smrk ztepilý (Picea abies). Na území přírodního komplexu byly také vybudovány odvodňovací kanály, které ovlivňují přirozený vodní režim území.  

Management:

Porosty rákosin a vysokých ostřic je vhodné jednou za několik let pokosit a odstranit biomasu mimo území, vhodné je také řízené zaplavování s maximem v jarních měsících.
Luční porosty je třeba pravidelně 1-2 krát do roka kosit a odstranit biomasu mimo území. U luk jednotky T1.9 je vhodné porosty jednou za dva roky přepást.
V rybníce omezit chov ryb a kachen do té míry, aby nedocházelo k eutrofizaci porostů pod ním.
V lesních společenstvech zamezit plošné těžbě dřeva a v rámci možností preferovat těžbu jednotlivým až skupinovým výběrem, likvidovat nepůvodní a invazní dřeviny a na jejich místo vysazovat původní druhy.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 217.7489
Z toho prioritních naturových biotopů: 3.237.0443
Z toho neprioritních naturových biotopů: 64.78141.0627
Z toho ostatních přírodních biotopů: 18.8641.0696
Z toho X biotopů: 11.6125.2891
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.94240.43B/B/CAno
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.94240.43B/B/C
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)32.632814.98B/C/AAno
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky32.632814.98B/C/A
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.71030.32C/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.71030.32C/C/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 106.777249.0B/B/AAno
L3.2 Polonské dubohabřiny96.123044.14B/B/A
L3.3B Západo-karpatské dubohabřiny10.65424.89B/C/B
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7.04433.23C/B/CAno
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty7.04433.23C/B/C

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny2.86641.31B/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.05760.02B/B
L1 Mokřadní olšiny0.20450.09B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy19.86319.12A/A
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod8.95104.11B/C
M1.7 Vegetace vysokých ostřic2.75351.26B/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky2.98851.37C/C
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu3.18051.46D/C
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris)0.20450.09A/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území2.58521.18
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla5.06442.32
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami7.32223.36
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami1.95610.89
X10 Paseky s podrostem původního lesa1.34830.61
X11 Paseky s nitrofilní vegetací7.01293.22
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
vážka jasnoskvrnnáP
Leucorrhinia pectoralisAACA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Olomoucký kraj:

Hustopeče nad Bečvou, Poruba nad Bečvou

Kraj Zlínský kraj:

Choryně, Lešná, Lhotka nad Bečvou  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.