Homepage

CZ0614058 - Rybníky V Pouštích

Rozloha: 25.7970 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°32'9'' v.d., 49°17'1'' s.š.
Nadmořská výška: 599 - 642 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Kaskáda rybníků v lesním celku východně od hájovny Pouště, cca 3,5 km východně od Třeště.  

Ekotop:

Geologie: Horninové podloží tvoří metamorfity moldanubika - pararuly, cordieritická rula až migmatity.
Geomorfologie: Lokalita je součástí Velkého Špičáku v Křižanovské vrchovině.
Reliéf: Lokalita se nachází v mělkém údolí horního toku potoka, levostranného přítoku Jihlávky.
Pedologie: V okolí rybníků jsou vyvinuty převážně gleje, místy organozemní, přecházející k pseudoglejům.
Krajinná charakteristika: Enkláva vodních a mokřadních biotopů je obklopena převážně kulturními smrčinami. Rybníky s bohatě vyvinutou submerzní vegetací.  

Biota:

V rybnících je různou měrou vyvinuta makrofytní vegetace přirozeně mezotrofních vod (V1) s rdestem světlým (Potamogeton lucens), leknínem bělostným (Nymphaea candida) a bublinatkou jižní (Utricularia australis). Rybníky bývají občas zjara popuštěny a v tom případě se zde vyvíjí vegetace letněných rybníků (M2.1) s početnou populací puchýřky útlé (Coleanthus subtilis). Z dalších významných druhů obnažených den se zde vyskytuje bahnička vejčitá (Eleocharis ovata), ostřice šáchorovitá (Carex bohemica), úpor trojmužný (Elatine triandra) aj. Rybníky obklopují porosty vysokých ostřic (M1.7) s ostřicí štíhlou (Carex gracilis) a ostřicí zobánkatou (Carex rostrata). Ojediněle lze nalézt i mezotrofní a eutrofní vegetaci bahnitých substrátů (M1.3) s mochnou bahenní (Potentilla palustris), vachtou trojlistou (Menyanthes trifoliata), kamyšníkem přímořským (Bolboschoenus maritimus agg.) a skřípinou kořenující (Scirpus radicans). Místy navazují fragmenty vlhkých pcháčových luk (T1.5) a minerotrofních nevápnitých slatinišť (R2.2) s třtinou nachovou (Calamagrostis phragmitoides), rosnatkou okrouhlolistou (Drosera rotundifolia), ostřicí Davallovou (Carex davalliana), o. přioblou (C. diandra), suchopýrem širokolistým (Eriophorum latifolium), tolijí bahenní (Parnassia palustris) aj. Mezi rybníky se nalézají přípotoční jasanovo-olšové luhy (L2.2).
Bohatá batrachocenóza: Mimo stabilní populace kuňky ohnivé (Bombina bombina) také čolek obecný (Triturus vulgaris), č. horský (T. alpestris), ropucha obecná (Bufo bufo), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan hnědý (Rana temporaria), s. ostronosý (R. arvalis), s. krátkonohý (R. lessonae), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus). V nedávné době zaznamenán také čolek velký (Triturus cristatus).  

Kvalita a význam:

Cenný komplex vodní a mokřadní vegetace mezotrofních rybníků s dobře vyvinutou makrofytní vegetací přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s dominantním leknínem bělostným (Nymphaea candida). Na některých rybnících se pravidelně vyskytuje vegetace letněných rybníků, početná je zde populace puchýřky útlé (Coleanthus subtilis). Jedná se o významnou populaci na spojnici mezi dvěma nejvýznamnějšími centry rozšíření druhu v ČR (Třeboňsko a Křižanovsko). Lokalita hostí významnou populaci kuňky ohnivé (Bombina bombina).  

Zranitelnost:

Výskyt vegetace obnažených den a tudíž i puchýřky útlé (Coleanthus subtilis) do značné míry odvisí od režimu hospodaření na rybnících. Při nevhodném nastavení hospodářské činnosti (rybníky ve vegetační sezóně na plné vodě, intenzifikace) lze předpokládat ohrožení populace. Vzhledem k tomu, že rybníky jsou současně navrženy jako pSCI pro kuňku ohnivou (Bombina bombina), lze předpokládat určité obtíže při nastavení optimálního režimu pro oba druhy (spouštění hladin v jarní období je pro obojživelníky nežádoucí). Problém je však řešitelný vzhledem k tomu, že se jedná o celou kaskádu rybníků. V nedávné době došlo ke změně vlastníka rybníků, spojené s dosud nejasnou změnou způsobu hospodaření.  

Management:

Šetrné rybářské hospodaření s absencí hnojení a vápnění, nižší rybí obsádka a občasným letněním (v intervalu 3-5 let). Víceméně pravidelné popuštění hladin (v intervalech několika let) představuje základní podmínku pro prosperitu populace puchýřky.
Obnovit kosení cenných ploch rašelinných luk.
Obecně preferuje kuňka ohnivá větší a hlubší nádrže než kuňka žlutobřichá. Optimálním stanovištěm se jeví nádrž amébovitého tvaru s nepravidelně tvarovaným dnem, v němž se hlubší místa střídají s mělčinami. Maximální hloubka do 1,5 m; tam, kde to není možné, stačí 0,5 m. Kubatura nemusí být omezená, nejmenší možný objem se kryje s objemem běžné koupací vany (minimální varianta).
1) Tůně lze vytvářet v kterékoli roční době. Vhodné je ne příliš vlhké jaro, kdy se dobře naplňují vodou, avšak okolní půda není příliš zbahnělá. Tůňky lze vytvářet na vlhkých loukách či ve vlhkých lesích buď ručními nástroji (rýč, lopata, krumpáč, rycí vidle, kolečko) či trhavinou. Nejlepší je však bagr a buldozer, případně v kombinaci s manuálními nástroji. Pokud je podmáčené místo zarostlé náletovými dřevinami, je nutné je z větší části odstranit. Pro bohatý rozvoj řas, jimiž se živí pulci, je potřeba osluněné nádrže (nástroje: pila ruční či motorová, sekera, příp. křovinořez).
2) Po dohodě s vlastníky či uživateli lomů vytvořit či obnovit tůně v lomech a pískovnách v takových místech, která nebudou v dohledné době odtěžována či naopak zalesňována, jež nebudou zasypávána komunálním odpadem a tůně nebudou zarybňovány.
3) Nutná je obnova zazemňovaných tůní, jež je potřeba občas oživovat či asanovat. Interval je obtížné stanovit. Zpravidla 5 let. Asanace se provádí a) pokryje-li vodní vegetace převážnou část plochy hladiny, b) na hladinu dopadá slunce jen minimálně, c) tůň z jakýchkoli důvodů ztrácí vodu.
4) Pokud je rybník zarybněn nebo dojde k jeho zarybnění, je nutno vytvořit takový biotop, aby zde žáby i pulci nacházeli dostatek úkrytů. Tzn. např. hráz vyskládat hrubými kameny, břeh ponechat mělký (sklon alespoň 1:5 minimálně z osluněné strany a nechat jej zarůst litorálem, dno pokrýt pařezy, případně na dně rybníka ponechat padlé stromy atp.).  

Možné střety zájmu:

Možný střet s odlišnou představou o managementu rybníků ze strany nového vlastníka. Požadavek na intenzifikaci hospodaření a změna manipulace s vodou.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 25.7970
Z toho prioritních naturových biotopů: 12.743.2866
Z toho neprioritních naturových biotopů: 19.805.109
Z toho ostatních přírodních biotopů: 25.456.5663
Z toho X biotopů: 40.9610.5668
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 2.22238.61A/A/BAno
M2.1 Vegetace letněných rybníků2.22238.61A/A/B
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.22238.61B/B/BAno
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty
Management: Pouze extenzivní rybochov s důrazem na udržení průhledného vodního sloupce ve vegetačním období, bez býložravých ryb.
2.22238.61B/B/B
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.15280.59B/B/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce0.15280.59B/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.27761.07C/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.27761.07C/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.35961.39C/C/-Ne
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů0.03740.14B/B/-
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště0.32221.24C/C/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.02720.10C/B/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny0.02720.10C/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.133812.14C/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty3.133812.14C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.41531.60B/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.01650.06C/C
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.60582.34B/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod1.72776.69B/A
M1.7 Vegetace vysokých ostřic3.076511.92B/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.72452.80B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla4.317116.73
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami3.223012.49
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.33021.27
X12 Nálety pionýrských dřevin0.44401.72
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.48451.87
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace1.76806.85
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
puchýřka útlá> 10000
Coleanthus subtilisCBAB
 

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka ohnivádesítky
Bombina bombinaCACC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Kraj Vysočina:

Otín u Stonařova, Třešť  

Prameny:

Čech L.Coleanthus subtilis - Lovětínský rybník. Dotazník AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin soustavy Natura 2000. - ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].2000
Čech L.Coleanthus subtilis - Stonařovský rybník. Dotazník AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin soustavy Natura 2000. - ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].2000
Švarc J.Pozorování puchýřky útlé v roce 1994 na rybníku Jezírko.
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.