Homepage

CZ0534055 - Ratajské rybníky

Rozloha: 20.4137 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°56'6'' v.d., 49°46'14'' s.š.
Nadmořská výška: 596 - 603 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Soustava tří rybníků s mokřady a přilehlými slatinnými loukami asi 500 m sv. od města Hlinsko, na Blatenském potoce (pravostranný přítok Chrudimky) v široce rozevřeném údolí, ve fytogeografickém regionu Sečská vrchovina.  

Ekotop:

Geologie: Podloží budované fylitickými břidlicemi a svorovými fylity okraje hlinecké zóny je překryto kvarterními písčitohlinitými sedimenty.
Geomorfologie: Lokalita se nachází v geomorfologickém okrsku Kameničské vrchoviny.
Reliéf: Široce rozevřené údolí se třemi rybníčky na pravostranném přítoku Chrudimky leží v nadmořské výšce 590 – 600 m.
Pedologie: Na kvartérních sedimentech jsou vytvořeny místy zrašelinělé pseudogleje a zbahnělé gleje.
Krajinná charakteristika: Plochá sníženina s rybniční soustavou a přilehlými mokřadními loukami s dřevinnými nálety.  

Biota:

V území jsou zastoupeny zrašelinělé mezotrofní až slatinné louky přecházející v mokřadní ostřicová společenstva a litorální společenstva rybníků. Kolem rybníků a vodoteče jsou rozšířeny břehové porosty a na loukách místy dřevinné nálety tvořené vesměs olší lepkavou (Alnus glutinosa), břízou bělokorou (Betula pendula) a vrbou ušatou (Salix aurita). Z cenných druhů cévnatých rostlin byly na lokalitě zaznamenány: kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), blatouch bahenní (Caltha palustris ssp. procumbens), ostřice Davallova (Carex davalliana), o. přioblá (C. diandra), o. Hartmanova (C. hartmanii), o. blešní (C. pulicaris), o. plstnatoplodá (C. lasiocarpa), škarda měkká čertkusolistá (Crepis mollis ssp. hieracioides), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), kruštík bahenní (Epipactis palustris), hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe), hladýš pruský (Laserpitium prutenicum), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), tolije bahenní (Parnassia palustris), všivec bahenní (Pedicularis palustris), v. lesní (P. sylvatica), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), mochna bahenní (Potentilla palustris), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), rozrazil štítkovitý (Veronica scutellata). Mechorost srpnatka fermežová (Drepanocladus vernicosus) byl nalezen na zrašelinělých slatinných loukách (R2.3) nad Dolním Ratajským rybníkem. Byly zde nalezeny také další cenné druhy mechorostů Calliergon giganteum a Sphagnum contortum. Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus se zde vyskytuje ve smíšených porostech s druhem Drepanocladus polycarpos na celkové ploše 22x3 m, populace druhu byla odhadnuta na 0,775 m2.
V území se v relativně početné populaci vyskytuje vrkoč Geyerův (Vertigo geyeri). Z dalších významných živočišných druhů zde byly pozorováni modrásek očkovaný (Maculinea telejus), m. bahenní (M. nausithous), píďalky Orthonama vittata, Scopula ternata, Hydrionema ruberata, můry Mythimna pudorina, M. Comma, Polymixis gemmea, Orthosia opima, Protolampra sobrina, Diarsia dahlii, obojživelníci čolek horský (Triturus alpestris), č. obecný (T. vulgaris), skokan hnědý (Rana temporaria), s. zelený (R. kl. esculenta), ropucha obecná (Bufo bufo), rosnička zelená (Hyla arborea), ptáci bekasina otavní (Gallinago gallinago), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), linduška luční (Anthus pratensis), cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) aj.  

Kvalita a význam:

Lokality se zachovalými plochami střídavě vlhkých bezkolencových luk a přechodových rašelinišť. Luční rašeliniště hostí relativně početné populace srpnatky fermežové (Hamatocaulis vernicosus) a vrkoče Geyerova (Vertigo geyeri). Regionálně velmi významná lokalita modráska očkovaného (Maculinea teleius) v CHKO Žďárské vrchy. Na lokalitě se vyskytuje společně s modráskem bahenním (M. nausithous). Součástí EVL je PP Ratajské rybníky.  

Zranitelnost:

Druhy modrásků M. teleius a M. nausithous se vyznačují velmi podobnými ekologickými nároky a na lokalitě nacházejí dostatek živných rostlin (Sanguisorba officinalis) na který jsou potravně vázané housenky. Při šetrném managementu lokality (zejména vhodné době kosení) nehrozí riziko zániku populací modrásků.
Lokalita se nachází mezi dvěma chatovými koloniemi v blízkosti města Hlinsko. V současné době směřuje do této oblasti výstavba nových rodinných domků (zejména směrem k nalezišti druhu Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus - v roce 2003 byla louka přiléhající k místu výskytu uvedeného mechu sečena za použití traktoru až do vzdálenosti 15 m od břehu rybníka, čímž došlo ke zničení části mechového patra). Pro zachování biotopů T1.9 a R2.3 v odpovídající kvalitě je nutné zajistit zvýšenou ochranu před vnějšími zásahy vedoucími ke zničení, změně vodního režimu nebo trofických poměrů. Při případném vyhrnování značně zaneseného Dolního Ratajského rybníka je nutné zabránit ohrožení či zničení luk, včetně lokality výskytu druhu nevhodným uložením bahna a mechanickým poškozením /udusáním/ těžkou technikou.  

Management:

Rašelinné a bezkolencové louky jsou každoročně ručně koseny v rámci managementu MZCHÚ PP Ratajské rybníky (zajišťuje CHKO Žďárské vrchy). V rámci realizace plánu péče PP Ratajské rybníky dochází na části rašelinných luk k jednosečnému sklízení s redukcí dřevinného náletu a k vyklízení hmoty z území.
Od roku 2005 je ponecháván vždy pruh (10x20m) nepokosné vegetace (z důvodu kladení vajíček modrásků), který se kosí až během září.
Louky mimo hranice MZCHÚ jsou každoročně koseny (1-2x)strojově (v rámci obhospodařování zemědělským subjektem).
Pro podporu a případné další rozrůstání populace Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus na lokalitě by bylo vhodné rozšířit tuto činnost, zejména sečení (ale ruční nikoliv za použití těžké techniky) i na oblast výskytu tohoto druhu mechu.  

Možné střety zájmu:

Možný střet představuje zejména nevhodná doba kosení na loukách s výskytem modrásků mimo hranice MZCHÚ. Dále je populace modrásků v okrajová části potenciálně ohrožena zarůstáním náletovými dřevinami (bříza, olše, osika, smrk).
Mimo hranice MZCHÚ hrozí i riziko zalesnění luk.
 

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 20.4137
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 59.7712.2027
Z toho ostatních přírodních biotopů: 17.073.485
Z toho X biotopů: 20.074.0975
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)8.196840.15C/C/BAno
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky8.196840.15C/C/B
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2.783513.63C/C/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada2.783513.63C/C/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.22245.98B/B/BAno
R2.3 Přechodová rašeliniště1.22245.98B/B/B

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.29591.44A/B
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů0.09310.45B/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky3.096015.16B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole0.12400.60
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.84054.11
X12 Nálety pionýrských dřevin0.78973.86
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace2.343311.47
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
srpnatka fermežováP
Hamatocaulis vernicosusBBCB
 

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
modrásek bahenníP
Maculinea nausithousCBCB
modrásek očkovanýP
Maculinea teleiusCBCB
vrkoč GeyerůvP
Vertigo geyeriCAAA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Pardubický kraj:

Hlinsko v Čechách  

Prameny:

Čech L., Šumpich J., Zabloudil V. & kol.Jihlavsko.- In: Mackovčin P. & Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a ČR EkoCentrum Brno, Praha, 528 pp.2002
Vozanka J.Ratajské rybníky - Hlinsko (J0085ŽV). Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].2002
Buryová B.Hamatocaulis vernicosus - Hlinsko: PP Ratajské rybníky. Dotazník AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin soustavy Natura 2000. - ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].2002
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.