Homepage

CZ0534054 - Hubský-Strádovka

Rozloha: 85.9548 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°48'4'' v.d., 49°48'16'' s.š.
Nadmořská výška: 541 - 602 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území se nachází u obce Rohozná u Trhové Kamenice, cca 15 km J od Chrudimi. Obklopuje Rohoznou z východu, jihu a západu - zahrnuje rybníky Hubský, Nový a Rohozenský velký rybník.  

Ekotop:

Geologie: Geologické podloží EVL tvoří žuly nasavrckého plutonu, které místy vystupují až k povrchu v podobě izolovaných balvanů. Po vypuštění Rohozenského velkého rybníka jsou vidět i rozsypová pole. Čtvrtohorní vrstvy reprezentují fluviální písčité hlíny a písky. Podle geomorfologického členění České republiky se území nachází v Česko-moravské soustavě, podsoustavě Českomoravská vrchovina, celku Železné hory, podcelku Sečská vrchovina, okrsku Kameničská vrchovina.
Pedologie: V prostoru rybníků se nacházejí zvodnělé gleje, přecházející k pseudoglejům na březích, místy s menšími překryvy organozemí. Půdy v EVL jsou mělké, mírně kyselé, s vysokou hladinou podpovrchové vody.
Krajinná charakteristika: EVL leží v lesnaté pahorkatině v centrální části Železných hor. Je tvořena soustavou rybníků na dvou lokálních tocích. Rozpětí nadmořských výšek je 538 - 588 m n. m.  

Biota:

V EVL se nachází pestrá mozaika různých stanovišť. Nejcennější jsou přechodová rašeliniště a nevápnitá mechová slatiniště, dále také vlhké bezkolencové a tužebníkové louky a jasanovo-olšové luhy. K ohroženým druhům patří: ostřice dvoumužná (Carex diandra), ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa), mochna bahenní (Potentilla palustris), hladýš pruský (Laserpitium prutenicum), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), upolín nejvyšší (Trollius altissimus), srpice barvířská (Serratula tinctoria), starček potoční (Tephroseris crispa), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), ostřice Davallova (Carex davalliana) aj.
Živočichové jsou zastoupeni především vodními a mokřadními druhy, jako je skokan skřehotavý (Rana ridibunda), skokan hnědý (Rana temporaria) a štíhlý (R. dalmatina), ropucha obecná (Bufo bufo), čolek horský (Triturus alpestris) a velký (T. cristatus), ještěrka živorodá (Lacerta vivipara), užovka obojková (Natrix natrix), potápka malá (Tachybaptus ruficollis), polák chocholačka (Aythya fuligula), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), linduška lesní (Anthus trivialis) a luční (A. pratensis), rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris), kvíčala obecná (Turdus pilaris), polák velký (Aythya ferina), lyska černá (Fulica atra), aj. Z nápadných motýlů se zde vyskytuje např. otakárek fenyklový (Papilio machaon).
V okolí Nového rybníka se vyskytují společenstva biotopů přechodových rašelinišť, střídavě vlhkých bezkolencových luk. Na severním okraji sem zasahují ekosystémy lužních olšin. V litorálu Nového rybníka (chovný rybník kaprů a marén, v zimě nevypouštěný a sloužící jako komorový) jsou vyvinuta společenstva s převládajícími vysokými ostřicemi asociace Caricetum gracilis. Rákosiny eutrofních stojatých vod jsou zastoupeny asociací Typhetum latifoliae. Na lokalitě je rovněž přítomna vegetace parožnatek. Na západním břehu rybníka se vyskytují intenzívně využívané travní porosty (často kosené).
Prosperující populace (cca 3 m2) srpnatky fermežové (Drepanocladus vernicosus) se vyskytuje společně se dvěma dalšími cennými mechy bařinatkou obrovskou (Calliergon giganteum) a rašeliníkem modřínovým (Sphagnum contortum) na vlhké rašelinné louce severně od Nového rybníka. Menší populace byla dále zaznamenána v zarůstajícím slatiništi na severovýchodním břehu Rohozenského velkého rybníka.  

Kvalita a význam:

Jedná se o jedinou lokalitu srpnatky fermežové v CHKO Železné hory. Velice významná jsou společenstva podmáčených stanovišť, která svou plochou patří k nejrozsáhlejším přírodě blízkým vlhkým stanovištím sekundárního bezlesí v širším okolí.  

Zranitelnost:

Stav mokřadních a litorálních společenstev je úzce svázán s hospodařením na rybnících Hubský a Velký. Vyšší obsádky ryb a pravidelné vypouštění vody na zimu by mohli znamenat destrukci celého biotopu. Díky překryvu s PR Hubský a Strádovka je již několik let hospodaření na těchto rybnících regulováno.
Nový rybník: Potenciálně je možný ústup porostu ostřice plstnatoplodé (Carex lasiocarpa) expanzí třtiny šedavé (Calamagrostis canescens), rákosu obecného (Phragmites australis), tužebníku jilmového (Filipendula ulmaria) a vrby ušaté (Salix aurita) z okrajových částí louky na S až SV okraji Nového rybníka. Expanze třtiny šedavé (Calamagrostis canescens) v současné době postihuje cca 25% této louky, což odpovídá cca 5% plochy celé druhové lokality. V suchém létě roku 2003 extrémně poklesla hladina vody na lokalitě a nalezené populace druhu byly až na výjimku vyschlé.  

Management:

Pro zajištění vhodných životních podmínek pro srpnatku fermežovou (Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus) na nalezišti a k zamezení nadměrného přerůstání společenstva třtinou šedavou (Calamagrostis canescens), rákosem obecným (Phragmites australis), tužebníkem jilmovým (Filipendula ulmaria) či vrbou ušatou (Salix aurita) je žádoucí zabezpečit pravidelné sečení (kosení) celé nezalesněné plochy na S a SV břehu rybníka Nový. Je také nezbytné ochránit lokalitu před vnějšími zásahy vedoucími ke změně vodního režimu (udržet dostatečně vysokou vodní hladinu rybníka a zamezit tak nadměrnému vysychání společenstva) a trofických poměrů. Dále je třeba odstraňovat náletové dřeviny.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 85.9548
Z toho prioritních naturových biotopů: 22.5419.3774
Z toho neprioritních naturových biotopů: 26.7623.0077
Z toho ostatních přírodních biotopů: 27.1723.3552
Z toho X biotopů: 12.2610.5427
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3140Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.67560.78A/B/AAno
V5 Vegetace parožnatek0.67560.78A/B/A
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.21590.25A/A/-Ne
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris)0.21590.25A/A/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)7.82399.10C/C/CAno
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky7.82399.10C/C/C
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 3.00483.49C/C/CAno
T1.6 Vlhká tužebníková lada3.00483.49C/C/C
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.62083.04B/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky2.62083.04B/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 8.666710.0C/B/CAno
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště5.18726.03C/B/C
R2.3 Přechodová rašeliniště3.47954.04B/B/C
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 19.377422.54C/B/CAno
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty19.377422.54C/B/C

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny3.08553.58C/C
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy5.16386.00B/C
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod2.19142.54B/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic7.40318.61B/C
T1.5 Vlhké pcháčové louky5.51146.41B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.25650.29
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.00010.00
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami6.33737.37
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace3.94884.59
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
srpnatka fermežováP
Hamatocaulis vernicosusBBCB
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Pardubický kraj:

Rohozná u Trhové Kamenice, Trhová Kamenice  

Prameny:

Rusňák J.J0071ŽH - Železné hory - Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].2002
Buryová B.Hamatocaulis vernicosus - Rohozná: Nový rybník. Dotazník AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin soustavy Natura 2000. - ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].2003
Faltysová H., Bárta F. a kol.Pardubicko. In: Mackovčin P. & Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek IV. AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.2002
Rusňák J. (ed.)Webové stránky: http://zelhory.schkocr.cz/cz/zchu.htm2003
Rusňák J.J0071ZH - Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].2002
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.