Homepage

CZ0534052 - Dolní Chrudimka

Rozloha: 65.5817 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°51'28'' v.d., 50°0'2'' s.š.
Nadmořská výška: 216 - 248 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Úsek spodního toku Chrudimky od osady Kalousov u Tuněchod, (cca 3 km od Chrudimi) po jižní část města Pardubice.  

Ekotop:

Geologie: EVL tvoří koryto a niva řeky Chrudimky, které jsou tvořeny fluviálními a deluviofluviálními sedimenty - písky, štěrky, hlíny. Z hlediska geomorfologického zařazení patří EVL do soustavy Česká tabule, podsoustavy Východočeská tabule, celku Východočeská tabule, podcelku Pardubická kotlina, okrsku Kunětická kotlina.
Pedologie: V EVL převažují fluvizemě modální, částečně také kambizemě arenické.
Krajinná charakteristika: V EVL převládá rovinatý reliéf nížinné nivy se zahloubeným říčním korytem. Hlavní osu EVL tvoří koryto řeky Chrudimky, na něž navazují břehové lužní porosty, které jsou obklopeny poli, EVL prochází po okraji několika menších obcí, na severu zasahuje na kraj intravilánu Pardubic (aktuálně je zde nevyužívaný vojenský prostor a zahrádkářská kolonie). Řeka je z větší části regulovaná, původní přirozeně meandrující charakter zůstal zachován v malém úseku pod mostem v Tuněchodech a především pak v cca 3 km dlouhém úseku, který začíná cca 0,5 km nad soutokem s Novohradkou a končí u mostu pod samotou Štětín.  

Biota:

Ve vlastním toku řeky je v horní části až po most pod samotou Štětín přítomna makrofytní vegetace toků (V4A). Vyskytuje se zde především hvězdoš (Callitriche sp.), který na několika klidnějších místech tvoří husté porosty. Méně častý je lakušník vzplývavý (Batrachium fluitans), jeho výskyt je soustředěn do neregulovaných partií toku. V neregulovaných partiích říčního koryta jsou časté štěrkopísčité náplavy. Ty jsou z větší části porostlé keřovými vrbinami (K2.1). Pouze menší části těchto náplavů jsou bez trvalé vegetace díky působení vodní eroze za vyšších průtoků. Na březích zahloubeného koryta převažují porosty s charakterem lužního lesa (K2.1, L2.2, L2.3, L2.4). Ve stromovém patře dominují listnaté dřeviny: stromové vrby (Salix sp. div.), topoly (Populus sp. div.), olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), střemcha obecná (Prunus padus), na sušších místech dále dub letní (Quercus robur), lípa srdčitá (Tilia cordata), javor mléč (Acer platanoides), j. klen (A. pseudoplatanus). Keřové patro bývá dobře vyvinuto především v souvislejších porostech. V bylinném patře se uplatňují druhy hájové a nitrofilní, což je pro tento typ stanovišť typické. Na levém břehu Chrudimky před Nemošicemi byly zaznamenány jarní geofyty sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) a áron plamatý (Arum maculatum). Především v horní části toku se hojně vyskytuje invazní druh křídlatka (Reynoutria sp.), který zde pomístně tvoří souvisle zapojené porosty.
EVL je v kontextu okolní jednolité kulturní krajiny významným refugiem pro různé druhy živočichů. Nejvýznamnější je přítomnost stabilní populace klínatky rohaté (Ophiogomphus cecilia), která se zde vyskytuje po celé délce toku Chrudimky. Na dolním toku byla dále zaznamenána k. obecná (Gomphus vulgatissimus). Na výsadby topolů v okolí Nemošic je vázán lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus). Z dalších významných druhů hmyzu se zde vyskytuje číhalka pospolitá (Atherix ibis). Vlastní tok řeky je biotopem dvou druhů velevrubů (v. tupý (Unio crassus) a v. malířský (U. pictorum)). Z významných druhů ptáků zde byly v posledních letech zaznamenány: pisík obecný (Actitis hypoleucos), ledňáček obecný (Alcedo atthis), hohol severní (Bucephala clangula), slavík tmavý (Luscinia luscinia), potápka malá (Tachybaptus ruficollis). V blízkosti mostů bývají nalézány pobytové stopy vydry říční (Lutra lutra). V nedávné době byla v EVL jako na jediném místě ve východních Čechách opět po mnoha desetiletích potvrzena užovka podplamatá (Natrix tessellata).  

Kvalita a význam:

Významná lokalita se stabilní populací klínatky rohaté, na části toku Chrudimky zůstaly zachovány zbytky nedotčené nížinné nivy.  

Zranitelnost:

Potenciální ohrožení může představovat stálá změna vodního režimu, případně havarijní znečištění vody chemickými nebo organickými produkty na horním úseku řeky (město Chrudim, zemědělství). Nevhodným zásahem by bylo tzv. pročištění koryta.  

Management:

Speciální management není nutný. Zachování a ochrana přirozených úseků vodotečí, ochrana vody před znečištěním. Při budování jezů, opravách mostů apod., i jiných úpravách (revitalizacích) toků vytvářet proudné písčité úseky bez vegetace, které jsou vhodné k osídlení larvami.
 

Možné střety zájmu:

Za hlavní příčinu ústupu této vážky lze jednoznačně označit regulaci menších toků (zejména regulace koryt, zpevňování břehů), a znečišťování tekoucích vod, na které velmi citlivě reaguje. Negativní vliv má i likvidace břehových porostů a nadměrné vysazování ryb.
Povodí Labe - nevhodné úpravy toku, zásahy do koryta. Realizace malého vodního díla na jezu Pod vinicí by ovlivnila průtokové poměry úseku Chrudimky, zvýšením hladiny cca o 1 m a kolísáním průtoku by došlo k podstatnému zhoršení až likvidaci vhodných stanovišť pro vývoj klínatky rohaté a tím k zániku populace.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 65.5817
Z toho prioritních naturových biotopů: 3.562.3388
Z toho neprioritních naturových biotopů: 16.0010.4966
Z toho ostatních přírodních biotopů: 10.777.0646
Z toho X biotopů: 2.141.4036
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.15740.24C/C/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.15740.24C/C/-
3260Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 7.345811.20B/B/AAno
V4A Makrofytní vegetace vodních toků - porosty aktuálně přítomných vodních makrofyt7.345811.20B/B/A
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.48592.26C/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky1.48592.26C/C/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.03980.06B/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.03980.06B/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.33883.56C/B/-Ne
L2.4 Měkké luhy nížinných řek2.33883.56C/B/-
91F0Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) 1.46772.23C/C/-Ne
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty1.46772.23C/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů5.89308.98C/C
M1.4 Říční rákosiny0.14860.22B/B
T1.4 Aluviální psárkové louky1.02301.55C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.00860.01
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace1.39502.12
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
klínatka rohatáP
Ophiogomphus ceciliaCCCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Pardubický kraj:

Černá za Bory, Drozdice, Hostovice u Pardubic, Mnětice, Nemošice, Pardubice, Pardubičky, Tuněchody, Úhřetice, Úhřetická Lhota, Vestec u Chrudimi  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.