Homepage

CZ0524050 - Halín

Rozloha: 158.6678 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 16°8'5'' v.d., 50°19'1'' s.š.
Nadmořská výška: 290 - 313 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lesní komplex s rybníkem u obce Běstviny, západně od silnice 14, mezi Dobruškou a Novým Městem nad Metují.  

Ekotop:

Geologie: Většina území je budována křídovými jílovci, slínovci a pískovci. V malé míře, v nivě Halínského potoka, se uplatňují kvarterní štěrky a písky.
Geomorfologie: Lokalita se nachází v nejsevernější části Rychnovského úvalu.
Reliéf: Severní část lokality tvoří protáhlá opuková stráň s jihovýchodní orientací. Ta je plochou nivou Halínského potoka a Halínským rybníkem oddělena od jižní části lokality, která je mírně zvlněná s pozvolnými svahy různých orientací. Rozpětí nadmořských výšek kolísá od 280 do 346 m.
Pedologie: V severní části je půdní kryt tvořen modálními hnědozeměmi, v jižní části pak kambizeměmi modálními a pelickými.
Krajinná charakteristika: Lesní komplex Halín - Starč. Území je z větší části zalesněné. Součástí je niva Halínského potoka a Halínský rybník s vyvinutým litorálním pásmem.
Klimatická oblast: na hranici MT10 a MT11.

 

Biota:

V lesích dominují hercynské dubohabřiny (L3.1). Ve fragmentech se zachovaly středoevropské bazifilní teplomilné doubravy (L6.4) a vlhké acidofilní doubravy (L7.2). Na severu na temeni svahu je substrát chudší a dubohabřiny jsou zde nahrazeny suchými acidofilními doubravami (L7.1). Podél potoka a především kolem rybníka jsou přítomny údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2) a vlhká tužebníková lada (T1.6). Na Halínském rybníce je přítomna makrofytní vegetace mezotrofních a přirozeně eutrofních vod (V1F) se sporadickou vegetací, kde z se z významnějších druhů vykytuje rdest světlý (Potamogeton lucens). Fytogeograficky patří Halín na západě do Českého termofytika, podokres 15b. Hradecké Polabí a na východě do Českomoravského mezofytika, okresu 60. Orlické opuky.
Z významných rostlinných druhů se zde vyskytují např. jedle bělokorá (Abies alba), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), okrotice červená (Cephalanthera rubra), střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), kruštík širolistý (Epipactis helleborine), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), bradáček vejčitý (Listera ovata), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), upolín nejvyšší (Trollius altissimus), vachta trojlistá (Menyanthes trifloiata), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia).
EVL Halín je významná lokalita kuňky ohnivé (Bombina bombina) na území okresu Rychnov nad Kněžnou. Dále zde byly pozorovány druhy čolek obecný (Triturus vulgaris), čolek horský (Triturus alpestris), čolek velký (Triturus cristatus), ropucha obecná (Bufo bufo), ropucha zelená (Bufo viridis), skokan hnědý (Rana temporaria) a skokan z rodu vodních skokanů, pravděpodobně skokan skřehotavý (Rana sp. - R. ridibunda a R. esculentus) (Janečková, Číp 2012).  

Kvalita a význam:

Zachovalá společenstva hercynských dubohabřin. Severovýchodní hranice rozšíření středoevropských bazifilních doubrav v Čechách. Výskyt řady ohrožených rostlinných druhů: jedle bělokorá (Abies alba), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), okrotice červená (Cephalanthera rubra), střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), kruštík širolistý (Epipactis helleborine), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), bradáček vejčitý (Listera ovata), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), upolín nejvyšší (Trollius altissimus) aj. Významná lokalita kuňky ohnivé (Bombina bombina) na území bývalého okresu Rychnov nad Kněžnou, výskyt čolka velkého (Triturus cristatus), čolka obecného (Triturus vulgaris), rosničky zelené (Hyla arborea).  

Zranitelnost:

Negativní vliv lesního hospodářství - mýtní těžba, zakládání kultur stanovištně a geograficky neodpovídajících druhů - smrk ztepilý (Picea abies), dub červený (Quercus rubra) a aj. Především na severním okraji lokality se negativně projevuje vliv splachů z okolních polí a následná eutrofizace. Na vodní společenstva V1F na Halínském rybníce má negativní vliv chov ryb a kachen, jež potlačuje druhovou bohatost společenstev vodních makrofyt.  

Management:

Zachovat přirozenou dřevinnou skladbu. Na místech s nepůvodními dřevinami postupně zvyšovat zastoupení místně vhodných listnatých dřevin. Neprovádět holoseče. Realizovat konkrétní zásahy do populace střevíčníku s cílem jejího posílení. V Halínském rybníce snížit množství býložravých ryb, provádět sečení rákosových a orobincových porostů v podzimních a zimních měsících, částečné odbahnění, zachovat litorální pásmo.  

Možné střety zájmu:

Management v lesích ve prospěch posílení stability společenstev hercynských dubohabřin a údolních jasanovo-olšových luhů (kácení nepůvodních druhů, dosadba původních) může mít negativní vliv na zimující populaci kuňky ohnivé.
Rybniční hospodářství, chov kachen (zjištěn podzim 2004), nevhodné odbahnění rybníka.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 158.6678
Z toho prioritních naturových biotopů: 3.775.9907
Z toho neprioritních naturových biotopů: 60.1895.5012
Z toho ostatních přírodních biotopů: 7.7912.3717
Z toho X biotopů: 30.6948.7003
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.70161.70C/B/CAno
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty2.70161.70C/B/C
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.02780.01C/C/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.02780.01C/C/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.00110.00C/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.00110.00C/C/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 92.458558.27C/B/BAno
L3.1 Hercynské dubohabřiny92.458558.27C/B/B
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.31220.19D/C/-Ne
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy0.31220.19D/C/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5.8783.70C/A/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty5.87803.70C/A/-
91I0Eurosibiřské stepní doubravy 0.11270.07C/B/-Ne
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy0.11270.07C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.27400.17B/A
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy1.04830.66C/B
L7.1 Suché acidofilní doubravy10.42086.56C/C
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.43660.27B/A
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.00020.00C/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.11270.07B/A
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd0.07210.04B/B
T4.2 Mezofilní bylinné lemy0.00700.00B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.03300.02
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole0.00070.00
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.09980.06
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami28.491217.95
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.25480.16
X10 Paseky s podrostem původního lesa14.79379.32
X11 Paseky s nitrofilní vegetací5.02713.16
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
střevíčník pantoflíček21
Cypripedium calceolusCCAC
 

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka ohnivá> 1000
Bombina bombinaCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Královéhradecký kraj:

Běstviny, Bohuslavice nad Metují, Dobruška, Pulice, Vršovka  

Prameny:

Voškerušová H.H0007 - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2001
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.