Homepage

CZ0514669 - Poselský a Mariánský rybník

Rozloha: 79.6177 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°40'20'' v.d., 50°32'54'' s.š.
Nadmořská výška: 268 - 286 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Niva Robečského potoka s Poselským a Mariánským rybníkem a mokřadními a rašelinnými biotopy jižně od města Doksy v těsné blízkosti obce Obora, východně od silnice Česká Lípa – Mladá Boleslav, faunistický kvadrát 5454.  

Ekotop:

Geologie: Oblast je součástí České křídové tabule. Plošně převládají sedimenty svrchní křídy, z velké části pískovce. V období turon-coniak se zde usazovaly i jílovce a slínovce. V nejbližším okolí rybníka jsou hojné i kvartérní sedimenty organogenního původu, v okolí Mariánského rybníka jsou vyvinuty sloje přechodové až slatinné rašeliny. Geomorfologie: Tektonická a strukturálně denudační sníženina v povodí Robečského potoka. Celek Ralská pahorkatina, podcelek Dokeská pahorkatina na rozhraní s Bezdězskou vrchovinou, okrsek Jestřebská kotlina. Reliéf: Mělká pramenná sníženina v nadmořské výšce 275-283 m v celkově plochém reliéfu, pouze na východě mírně se zvedajícím do pískovcové pahorkatiny. Širší okolí je výrazně ovlivněno třetihorními vulkanity. Výrazné tvary pískovce byly ovlivněny denudací, mnohé z nich jsou prokřemenělé nebo prostoupené železitými inkrustacemi. Mariánský rybník o rozměrech 250x50 m, s volnou vodní hladinou 50x50 m u výpusti, je obklopen lesem. V přítokové části přechází do rašeliniště, které má podobu dvou ramen ve tvaru podkovy o rozměrech 150x50 a 100x50 m, s odvodňovacími příkopy odvádějícími vodu do rybníka. Pedologie: Půdy jsou hydromorfně ovlivněny - na lokalitě převažují gleje až rašelinné gleje, místy organozem. V okolí přítoků je vyvinuta fluvizem, v okrajových částech ve vyvýšených polohách arenické podzoly, v okolí Mariánského rybníka kambizem arenická. Krajinná charakteristika: Biologicky cenná soustava vodních ploch s navazujícími mokřadními a rašelinnými porosty v povodí Robečského potoka. Poselský rybník je historickou vodní nádrží s relativně nízkým rybochovným zatížením.

 

Biota:

Mimořádně cenná společenstva rašelinných lesů - rašelinné brusnicové bory (L10.2) as. Vaccinio uliginosi-Pinetum a rašelinné březiny (L10.1) as. Betulion pubescentis s suchopýrem úzkolistým (Eriophorum angustifolium), rojovníkem bahenním (Ledum palustre), klikvou bahenní (Oxycoccus palustris), vlochyní bahenní (Vaccinium uliginosum) aj. a na ně navazujících porostů rašelinišť: přechodová rašeliniště (R2.3) a nevápnitá mechová slatiniště (R2.2) s kyhankou sivolistou (Andromeda polifolia), prstnatcem pleťovým (Dactylorhiza incarnata), p. plamatým (D. maculata), p. májovým (D. majalis), rosnatkou okrouhlolistou (Drosera rotundifolia), kruštíkem bahenním (Epipactis palustris), vřesovcem čtyřřadým (Erica tetralix), suchopýrem úzkolistým (Eriophorum angustifolium), s. pochvatým (E. vaginatum), pupečníkem obecným (Hydrocotyle vulgaris), sítinou ostrokvětou (Juncus acutiflorus), s. slatinnou (J. subnodulosus), vachtou trojlistou (Menyanthes trifoliata), klikvou bahenní (Oxycoccus palustris), hrotnosemenka bílá (Rhynchospora alba), vzácně také s vegetací oligotrofních tůní (V3). Vyskytují se zde stanoviště zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba) (R2.4). Plošně nejrozsáhlejšími biotopy jsou makrofytní vegetace přirozeně eutrofních stojatých vod (V1) s výskytem bublinatky jižní (Utricularia australis) a slatinné rákosiny v rozsáhle vyvinutém litorálu a navazujících mokřinách s výskytem rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia), ostřice zobánkaté (Carex rostrata), o. plstnatoplodé (C. lasiocarpa), mochny bahenní (Potentilla palustris) a bublinatky menší (Utricularia minor). Poměrně hojně jsou zastoupeny i mokřadní olšiny (L1) a mokřadní vrbiny (K1), z části vzniklé náletem dřevin do původních nelesních společenstev. Dále se v lokalitě vyskytují bezkolencové louky (T1.9). Vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana) se vyskytuje na Poselském rybníce v bultech podél břehové linie. Výskyt vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis) byl prokázán v zadních partiích Mariánského rybníka, kde do porostů rákosin zasahují nálety prosychajících nízkých borovic rostoucích na vyvýšených bultech, a kde se nachází jedna ze dvou - menší vodní plocha o rozměrech cca 30x15 m. Výška vodní hladiny v této části rybníka dosahuje uprostřed asi 80 cm, vrstva slatiny tvořená stélkami odumřelého rašeliníku dosahuje výšky 15-20 cm. V břehové části porosty rašeliníků vytvářejí rozsáhlé rašelinné polštáře, při zadním okraji rybníka s několika vtroušenými břízami. Mariánský rybník má dvě malé plochy volné hladiny, u hráze a v přítokové části. Je obklopen borovým lesem, silně zazemněný, zarostlý rákosem a v přítokové části přechází do rozsáhlého rašeliniště ve tvaru podkovy s příkopy odvádějícími vodu do rybníka. Poselský rybník slouží k relativně extenzivnímu chovu ryb, na severním břehu je situováno rekreační zařízení. Na Z okraji a v J části u přítoku jsou rozsáhlé zrašelinělé plochy. Plocha volné hladiny je cca 51 ha.


 

Kvalita a význam:

Poselský společně s Mariánským rybníkem představují botanicky i zoologicky cennou lokalitu. Výskyt řady zvláště chráněných druhů rostlin: kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia), prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata), p. májový (D. majalis), p. plamatý (D. maculata), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), kruštík bahenní (Epipactis palustris), vřesovec čtyřřadý (Erica tetralix), měkkyně bahenní (Hammarbya paludosa), rojovník bahenní (Ledum palustre), hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum), hrotnosemenka bílá (Rhynchospora alba), vrba plazivá (Salix repens) a řady dalších). Lokalita je uvedena v Seznamu mokřadů ČR. Významná součást mokřadních a slatinných biotopů v rybniční soustavě Jestřebské kotliny. Jedna z mála lokalit vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis) v Libereckém kraji a jedna z lokalit vrkoče bažinného (Vertigo moulinsiana) v Čechách.  

Zranitelnost:

Dosud bez ochrany formou MZCHÚ. Ohrožení - vypouštění rybníka při úpravách nebo letnění, eutrofizace vody rybníka a přítoků, sukcesní změny - expanze rákosu a šíření pionýrských dřevin do rašelinných bezlesí, nešetrné formy lesnického hospodaření, zintenzivnění rybářského hospodaření na rybnících.  

Management:

Vyloučení odvodňování. Zachování kvality vody a stávající hladiny celé rybniční soustavy a zabránění manipulace s ní. Likvidace náletu na plochách rašelinišť (borovice, olše, bříza), pravidelná kontrola a redukce porostů Phragmites communis navazujících na rašeliniště. Udržovat porosty rákosu tak, aby byla zajištěna dostatečná plocha volné vodní hladiny. Vodní režim je nutno zachovat v nezměněném stavu i v širším okolí, je možno uvažovat tvorbu drobných tůněk.
Extenzivní využití rybníka s vyloučením zásahů do pobřeží,
stanovení úměrné a druhově vhodné rybí obsádky.
Rašelinné bory bez zásahu anebo s šetrnými obnovními postupy (bez holosečí a umělé obnovy).

Vážka jasnoskvrnná: Zachování stávající hladiny a vodního režimu na rybnících. Zamezení intenzifikace rybářského obhospodařování, případně ještě snížit rybí obsádku.
Tvorba tůněk v okolí lokalit.

Vrkoč bažinný: Zachování vodního režimu v nezměněném stavu. Ruční kosení vegetace (s odstraněním biomasy později – nejlépe po usušení na seno, možno 1x za 2 roky) a ruční odstraňování náletů dřevin.  

Možné střety zájmu:

Potenciální střet při snaze o intenzivnější rekreační využití Poselského rybníka - úprava břehů, event. znečištění.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 79.6177
Z toho prioritních naturových biotopů: 18.6014.8116
Z toho neprioritních naturových biotopů: 30.2724.1038
Z toho ostatních přírodních biotopů: 41.8933.3564
Z toho X biotopů: 9.637.6696
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 15.184419.07C/C/CAno
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris)0.15150.19C/C/-
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty15.032918.88C/C/C
3160Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.12150.15B/B/BAno
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní0.12150.15B/B/B
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.0510.06B/B/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce0.05100.06B/B/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)3.05293.83B/B/BAno
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky3.05293.83B/B/B
7110Aktivní vrchoviště 1.7342.17A/A/-Ne
R3.1 Otevřená vrchoviště1.73402.17A/A/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 3.45974.34B/B/BAno
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště1.16061.45A/A/B
R2.3 Přechodová rašeliniště2.29912.88C/B/B
7150Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion) 1.44391.81A/A/AAno
R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba)1.44391.81A/A/A
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.35040.44B/B/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.35040.44B/B/-
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.4910.61C/B/-Ne
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy0.49100.61C/B/-
91D0Rašelinný les 13.026616.36B/B/AAno
L10.1 Rašelinné březiny0.47250.59C/B/-
L10.2 Rašelinné brusnicové bory12.554115.76B/B/A

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny2.87163.60C/B
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.53410.67B/B
L1 Mokřadní olšiny3.81294.78B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.50150.62D/C
L7.1 Suché acidofilní doubravy0.00930.01D/C
L7.3 Subkontinentální borové doubravy5.91707.43C/B
L8.1B Boreokontinentální bory bez lišejníků0.11390.14B/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod17.279721.70B/A
M1.7 Vegetace vysokých ostřic1.54111.93B/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.77530.97C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.02320.02
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole0.10870.13
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.00460.00
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.00200.00
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.03170.03
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami4.62645.81
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.39980.50
X11 Paseky s nitrofilní vegetací2.02062.53
X12 Nálety pionýrských dřevin0.45260.56
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
vážka jasnoskvrnnáP
Leucorrhinia pectoralisCBCB
vrkoč bažinnýC
Vertigo moulinsianaCBBB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Liberecký kraj:

Bezděz, Doksy u Máchova jezera, Obora v Podbezdězí  

Prameny:

Hromek J.L0116 Bezděz. Charakteristika mapované lokality2003
Rejzek T.L00115 Dubá-Tachov. Charakteristika mapované lokality.2003
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.