Homepage

CZ0422084 - Písčiny u Oleška

Rozloha: 28.5347 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°12'2'' v.d., 50°28'57'' s.š.
Nadmořská výška: 180 - 200 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita leží v Terezínské kotlině, severovýchodně od obce Oleško (okres Litoměřice). Tvoří ji jihozápadní část Trávčického lesa včetně bývalé střelnice a cesty přiléhající k jižnímu lesnímu okraji.  

Ekotop:

Geologie:
V podloží Lovosické kotliny spočívají turonské až koniacké slínovce, vápnité jílovce a méně písčité slínovce většinou s pokryvy kvartérních štěrkopísků a povodňových hlín.

Geomorfologie:
Lokalita je součástí Lovosické kotliny.

Reliéf: Lovosická kotlina se vyznačuje akumulačním reliéfem se středopleistocénními a mladopleistocénními říčními terasami. Jedná se o rovinu až mírně zvlněný terén v nadmořské výšce 170-175 m n. m.

Pedologie: Půdním podkladem je vátý písek pleistocenního stáří, původem ze štěrkopískových náplavů řeky Labe. Půdy jsou kyselé, surové, protorankery až rankery.

Krajinná charakteristika: Zemědělsky intenzivně využívaná oblast s relativně hustým osídlením a naopak malou lesnatostí.  

Biota:

Vegetační kryt tvoří otevřené a kostřavové trávníky písčin (T5.2, T5.3) vyskytující se podél cest, na bývalé střelnici a při lesních okrajích, větší část území zaujímá lesní kultura s borovicí lesní (Pinus sylvestris) a trnovníkem akátem (Robinia pseudacacia). Fragmenty přirozených lesních porostů (acidofilní doubravy na písku L7.4) jsou zastoupeny maloplošně zejména při J a Z okraji lesa. V otevřených písčinách rostou typické psamofilní druhy: šater svazčitý (Gypsophila fastigiata), smil písečný (Helichrysum arenarium), kostřava sivá (Festuca pallens), kostřava drsnolistá (Festuca brevipila), paličkovec šedavý (Corynephorus canescens), pelyněk ladní (Artemisia campestris), trávnička obecná (Armeria vulgaris). Na bývalé střelnici je významný výskyt smělku sivého (Koeleria glauca), jedná se o jedinou recentně ověřenou lokalitu v ČR (Novák, 2003).  

Kvalita a význam:

Z národního hlediska představuje jednu z nejrozsáhlejších oblastí vátých písků v Polabí, kde jsou doposud zachovány plochy bezlesí nebo řídkého boru s výskytem typických psamofytů. Významný je výskyt smělku sivého (Koeleria glauca).  

Zranitelnost:

Zranitelnost je vysoká, neboť vegetace písčin jen těžko snáší konkurenci ostatních druhů, šířících se především v souvislosti s obohacováním prostředí dusíkatými látkami. Vegetace písčin je ohrožena zejména především nastupující sukcesí a expanzivním šířením třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos) a trnovníku akátu (Robinia psedaccacia). Negativní vliv na stanoviště má do jisté míry i holosečný způsob hospodaření v okolních lesních porostech, neboť po odlesnění na uvolněných plochách dochází k rychlé expanzi třtiny křovištní, v jejíž monocenózních hustých porostech již nejsou optimální podmínky pro výskyt ostatních rostlin.  

Management:

Lokalita vyžaduje řízenou péči spočívající především v odstraňování expanzních dřevin (akát) a v likvidaci třtiny křovištní. Podstatnou činností je blokace přirozené sukcese a narušování půdního povrchu speciálními zásahy k udržování rozvolněné bylinné vegetace, např. disturbancí půdního povrchu a obnažování písčitého podkladu v okolí rostlin.
Regulovat lesnické a zemědělské zásahy.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 28.5347
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 10.863.0998
Z toho ostatních přírodních biotopů: 21.826.2264
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
2330Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 3.099810.86A/B/AAno
T5.2 Otevřené trávníky písčin s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens)1.68425.90A/B/A
T5.3 Kostřavové trávníky písčin1.41564.96B/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L7.4 Acidofilní doubravy na písku6.181721.66C/C
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.04470.15D/C
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Libotenice, Oleško u Rohatců  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.