Homepage

CZ0422077 - Kleneč

Rozloha: 5.3026 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°15'23'' v.d., 50°23'20'' s.š.
Nadmořská výška: 200 - 208 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita leží 250 m východně od obce Kleneč, 3 km jižně od Roudnice nad Labem.  

Ekotop:

Geologie: Podloží je tvořeno druhohorními sedimenty České tabule, které jsou překryty čtvrtohorními pleistocenními náplavy řeky Labe a mladšími písčito-hlinitými sedimenty. Geomorfologie: Území je součástí geomorfologického podcelku Řipské tabule.
Reliéf: Suché stráně s mírným svahem nad údolím potoka Čepel svažující se k západu až jihozápadu.
Pedologie: Půdy jsou písčité až štěrkovité.
Krajinná charakteristika: Štěrkopískové terasy řeky Labe a jeho přítoků vycházející na povrch v mírném rovinném terénu.  

Biota:

Nejvýznamnějším biotopem území jsou trávníky písčin (T5.2) a mělkých půd (T5.3) s dominantními kostřavami (Festuca sp.) a dalšími psamofilními druhy: hvozdík písečný (Dianthus arenarius), paličkovec šedavý (Corynephorus canescens), trávnička obecná (Armeria vulgaris), mateřídouška úzkolistá (Thymus serpyllum), mochna písečná (Potentilla arenaria aj.). Lokalita je zčásti zalesněna borovicí (Pinus sylvestris) a zčásti je zarostlá akátem (Robinia pseudacacia).  

Kvalita a význam:

V lokalitě se do současnosti zachovala reprezentativní psamofilní vegetace. Jediná současná, původní lokalita hvozdíku písečného českého (Dianthus arenarius subsp. bohemicus) v ČR.  

Zranitelnost:

Hvozdík písečný český je konkurenčně slabá rostlina, která na Roudnicku silně ustoupila, když se na lokalitách přestalo pást. Nesnáší uzavřená travinná společenstva s vyšší vrstvou stařiny a zarůstání stanoviště dřevinami; zejména negativně se projevuje zmlazování akátu. Celkovou eutrofizací lokality a neodebíráním živin z ekosystému po ukončení hospodaření dochází k rozvoji vyšších trav (třtina aj.), které hvozdík také omezují v růstu. Dozrávající semeníky hvozdíku jsou často poškozovány hmyzem; je pravděpodobné, že okus způsobuje více druhů. Charakter zranitelnosti hvozdíku písečného českého je stejný jako celková zranitelnost stanovišť otevřených trávníků písčin.  

Management:

Management spočívá v neustálém rozvolňování travního drnu, odstraňování semenáčků dřevin a kosení travních porostů na okrajích plochy s výskytem hvozdíku. Akát se pravidelně odstraňuje již po několik desetiletí. Všechny managementové zásahy jsou realizovány specializovanou firmou pod dohledem AOPK ČR. Lokalita je pravidelně monitorována.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 5.3026
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 83.824.4451
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
2330Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.4358.20B/B/CAno
T5.2 Otevřené trávníky písčin s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens)0.04160.78B/B/C
T5.3 Kostřavové trávníky písčin0.39347.41B/B/C
4030Evropská suchá vřesoviště 0.12482.35A/A/-Ne
T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis)0.12482.35A/A/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.994618.75C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.994618.75C/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.890754.51D/C/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny2.890754.51D/C/-
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
hvozdík písečný český200
Dianthus arenarius subsp. bohemicusABAA
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Kleneč  

Prameny:

Toman M.Lokalita hvozdíku písečného (Dianthus arenarius L.) u Klenče a její ochrana.- Stud. ČSAV 7: 163-187.1970
Kuncová J., Bělohoubek J.Sledování a posilování populace hvozdíku písečného českého (Dianthus arenarius subsp. bohemicus) v národní přírodní památce Kleneč.- Příroda 6: 163-168.1996
Bělohoubek J.Dianthus arenarius ssp. bohemicus (lokalita Kleneč), dotazník AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin – Natura 2000.- Ms. Depon. in: AOPK ČR, Praha.2000
Čeřovský J. a kol.Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR. Vol. 5. Vyšší rostliny.- Príroda a.s., Bratislava, 456 p.1999
Mackovčin P. a kol.Ústecko, Chráněná území ČR, svazek I.- AOPK ČR, Praha, 351 p.1999
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.