Homepage

CZ0324026 - Niva Nemanického potoka

Rozloha: 680.8988 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°41'49'' v.d., 49°27'22'' s.š.
Nadmořská výška: 535 - 653 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Centrum lokality leží asi 2 km SZ od obce Nemanice mezi obcemi Závist – Lísková. Převážně území zahrnuje nelesní enklávu střední části Českého lesa ležící na území okresu Domažlice. Nemanický potok, tekoucí od severozápadu k jihovýchodu, asi 15 km západně od Domažlic, od státní hranice (ř. km 0,9) k mostu u Lískovce (ř. km 6,4). Lokalita se nachází v CHKO Český les.  

Ekotop:

Geologie: Vlastní niva toku je tvořena fluviálními a deluviálními hlinitopísčitými sedimenty a rašelinami, širší okolí je budované horninami domažlického krystalinika (břidlice, pararuly).
Geomorfologie: Území je součástí Šumavské soustavy, Českoleské oblasti - celek Český les, podcelek Čerchovský les, okrsek Nemanická vrchovina.
Reliéf: Nemanický potok patří do povodí Dunaje. Jedná se o malý vodní tok, v němž se střídají proudné úseky s pevným substrátem (převážně štěrkovým) s tišinami, v kterých jsou akumulovány jemné štěrko-písčité náplavy.
Pedologie: Kromě sedimentů a náplav v toku se v okolí potoka vytvářejí gleje, přechodové rašeliny a kyselé hlíny.
Krajinná charakteristika: Poměrně široká údolní niva Nemanického potoka (především v dolním a středním úseku toku), z větší části zachována v přirozeném stavu (porosty vysokých bylin a travin, ojedinělé přirozené nálety dřevin, především křovitých vrb). Větší část údolní nivy kopíruje silnice III. třídy mezi obcemi Závist, Nemanice a hraničním přechodem Lísková-H?ll.  

Biota:

EVL náleží do fytogeografického obvodu Českomoravského mezofytika, fytogeografického okresu Český les. Území má pestrý historický, ale i současný vývoj krajiny a způsobu obhospodařování, což se projevuje i na typech biotopů a jejich kvalitě. Nelesní biotopy, které zaujímají většinu rozlohy EVL, zastupují především Vlhká tužebníková lada (T1.6), Vlhké pcháčové louky (T1.5), Vegetace vysokých ostřic (M1.7), Rákosiny eutrofních stojatých vod (M1.1), Poháňkové pastviny (T1.3), vzácně pak Nevápnitá mechová slatiniště (R2.2), Přechodová rašeliniště (R2.3), Střídavě vlhké bezkolencové louky (T1.9), Mezofilní ovsíkové louky (T1.1), Podhorské až horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (T2.3B). Lesní biotopy reprezentují především Údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2), v menší míře pak Podmáčené smrčiny (L9.2B), Acidofilní bučiny (L5.4) a Suťové lesy (L4), které se vyskytují zejména v prostorech bývalých obcí, kde mají sekundární sukcesní charakter. V EVL se též nalézají porosty Mokřadních vrbin (K1), kulturní porosty smrku (X9A) a ve větší míře i Nálety pionýrských dřevin (X12A). Tento soupis biotopů významně doplňují i velmi cenná mokřadní společenstva jak samotného Nemanického, tak Novosedelského a Kamenného potoka: Makrofytní vegetace vodních toků - porosty aktuálně přítomných vodních makrofyt (V4A), která svou kvalitou značně přesahuje hranice regionu, především četností výskytu stolístku střídavokvětého (Myriophyllum alterniflorum) a rdestu alpského (Potamogeton alpinus) a Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty (V1 F). Vzácné a významné druhy cévnatých rostliny prezentují např.: hvězdoš háčkatý (Callitriche hamulata), h. hranoplodý (C. platycarpa), h. kalužní (C. stagnalis), ostřice přioblá (Carex diandra), o. skloněná (C. demissa), o. rusá (C. flava), o. dvouřadá (C. disticha), o. blešní (C. pulicaris), o. plstnatoplodá (C. lasiocarpa), o. stinná (C. umbrosa), o. Hartmannova (C. hartmanii), bahnička bradavkatá (Eleocharis mamillata), bezosetka štětinatá (Isolepis setacea), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), rdest vzplývavý (Potamogeton natans), r. Berchtoldův (P. berchtoldii), r. tupolistý (P. obtusifolius) (vše CHVOJKOVÁ et al 2012), česnek medvědí pravý (Allium ursinum subsp. ursinum), oměj vlčí mor pravý (Aconitum lycoctonum subsp. lycoctonum) ojediněle, prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata) v biotopu R2.2 sv. Sphagno warnstorfiani-Tomenthypnion, p. májový (D. majalis), řebříček bertrám (Achillea ptarmica), puškvorec obecný (Acorus calamus), prha arnika (Arnica montana), vítod obecný (Polygala vulgaris), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), rdesno hadí kořen (Bistorta major), třtina šedavá (Calamagrostis canescens), mokrýš vstřícnolistý (Chrysosplenium oppositifolium), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), zábělník bahenní (Comarum palustre), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), lilie zlatohlavá (Lilium martagon) ojediněle, vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) vzácně, v. zelenavý (P. chlorantha), zevar jednoduchý (Sparganium emersum), starček potoční (Tephroseris crispa), rozrazil štítkovitý (Veronica scutellata), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), škarda měkká čertkusolistá (Crepis mollis subsp. succisifolia), čarovník alpský (Circaea alpina), plavuň pučivá (Lycopodium annotinum), lipnice oddálená (Poa remota), vrba plazivá (Salix repens) a šípatka vodní (Sagittaria sagittifolia) (vše MUDRA, MUDROVÁ 2012). Území EVL je též bohaté i na vzácné mechorosty, např.: bařinatka obrovská (Calliergon giganteum), štěkovec široký (Riccardia latifrons), zelenka hvězdovitá (Campylium stellatum), rokyt luční (Hypnum pratense), šurpek vlákenkatý (Orthotrichum lyellii), měřík prostřední (Plagiomnium medium), rokytnatka útlá (Serpoleskea subtilis), rašeliník Warnstorfův (Sphagnum warnstorfiani) (vše MUDRA, MUDROVÁ 2012). Z bezobratlých živočichů můžeme jmenovat vzácné druhy brouků, např.: krytohlava Cryptocephalus decemmaculatus, nosatce Datonychus angulosus, Xylophilus corticalis, střevlíka Epaphius rivularis, drabčíka Stenus kiesenwetteri, kovaříka Eucnemis capucina, vodomila Hydraena pulchella (vše KEJVAL 2012). Z dalších významných druhů bezobratlých můžeme jmenovat především motýly: otakárka fenyklového (Papilio machaon), batolce duhového (Apatura iris), hnědáska rozrazilového (Melitaea diamina), modráska ušlechtilého (Polyommatus amandus), ohniváčka černolemého (Lycaena tityrus), o. modrolemého (L. hippothoe) (vše CIHLÁŘ 2012) a lišaje topolového (Laothoe populi) (vlastní pozorování 2014). Z významných druhů obratlovců se zde vyskytují: mihule potoční (Lampetra planeri), vranka obecná (Cottus gobio), mník jednovousý (Lota lota). Zástupci vodních mlžů zatím nebyli v EVL zjištěni, ale je důležité zmínit, že v sousedním Bavorsku, v povodí Kamenného potoka (Biberbach) západně hr. přechodu Lučina u obce Eglsee, se vyskytuje zbytková populace perlorodky říční (Margaritifera margaritifera), bohužel spolu s rakem signálním (Pacifastacus leunisculus) (AMETYST o.s. 2014). Z ornitofauny zde pak najdeme hýla rudého (Carpodacus erythrinus), bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra), ťuhýka obecného (Lanius collurio), strnada lučního (Miliaria calandra), s. rákosního (Emberiza schoeniclus), lindušku luční (Anthus pratensis), cvrčilku říční (Locustella fluviatilis), skorce vodního (Cinclus cinclus), slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula), chřástala polního (Crex crex), bekasinu otavní (Gallinago gallinago), žlunu šedou (Picus canus), puštíka obecného (Strix aluco), sýce rousného (Aegolius funereus) (vše HOK 2012), krutihlava obecného (Jynx torquilla), křepelku polní (Coturnix coturnix) a chřástala vodního (Rallus aquaticus). Plazy a obojživelníky zastupuje ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), užovka obojková (Natrix natrix), čolek obecný (Triturus vulgaris), ropucha obecná (Bufo bufo) a skokan hnědý (Rana temporaria), ze savců pak bobr evropský (Castor fiber), který má zde početnou populaci, vydra říční (Lutra lutra) a rys ostrovid (Lynx lynx). Zaznamenán byl také nepravidelný výskyt, jelena sika (Cervus nippon).  

Kvalita a význam:

Z hlediska kvality biotopů daného charakteru patří navrhovaný komplex k nejcennějším v Plzeňském regionu. Niva Nemanického potoka je rovněž v rámci ÚSES regionálním biokoridorem. Celá lokalita leží v I. zóně CHKO Český les. Biotopy jež jsou v této EVL předměty ochrany (V4A, R2.2, R2.3, T1.6, L2.2A), jsou převážně vysokého stupně zachovalosti a reprezentativnosti.
 

Zranitelnost:

Ani pro svou nedostupnost – území bylo za „železnou oponou“ - nebyla krajina zcela uchráněna před melioracemi a plošnou výsadbou monokultur smrku, proto je nutné do budoucna velice opatrně přistupovat k případným zásahům do již samovolně se revitalizující krajiny. Problémem se zde může stát i případná obnova zaniklých lidských sídel po vystěhování německy hovořícího obyvatelstva, a to především z enklávy Lískovec, Pila, Mýtnice, Lučina, Úpor a Nemaničky.
Ohrožení (v současnosti pouze potenciální) pro lokalitu představují regulace toků (především ve spojení s devastací náplavů obývaných juvenilními jedinci mihule potoční) a znečištění vody, které by vedlo k otravám mihulí.  

Management:

Lesní podmáčená stanoviště a lesní porosty na území bývalých obcí ponechat přirozenému vývoji, provádět asanaci kůrovce, kosení vybraných ploch v nelesních enklávách (Lískovec, Mýtnice, Dolní Úpor, niva Kamenného potoka …), odstraňování náletových dřevin, ponechání doupných stromů a části odumřelé dřevní hmoty, přeměna smrkových monokultur na porosty přirozené druhové skladby, extenzivní pastva, zatravnění orné půdy v údolní nivě potoků a přilehlých pozemků. Monitoring výskytu bobra evropského a jeho aktivit.  

Možné střety zájmu:

Intenzivní zemědělské a lesnické hospodaření, zalesňování zemědělské půdy, regulace vodních toků - odstraňování nánosů a náplav, rozšiřování sítě hraničních přechodů a turistických tras, obnova původních osad, výstavba stožárů např. GSM, větrných elektráren atd.
Protipovodňové úpravy, odvodňování okolních pozemků, výstavby mostů a příčných staveb.
V lokalitě zjištěn výskyt bobra evropského, který může měnit přírodní poměry v neprospěch předmětu ochranu (tvorba hrází a zánik proudných úseků, vhodných pro tření mihulí).  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 680.8988
Z toho prioritních naturových biotopů: 13.2390.097
Z toho neprioritních naturových biotopů: 22.79155.2413
Z toho ostatních přírodních biotopů: 35.67242.9187
Z toho X biotopů: 10.9974.8816
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.13250.01B/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.13250.01B/B/-
3260Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 2.51310.36A/A/AAno
V4A Makrofytní vegetace vodních toků - porosty aktuálně přítomných vodních makrofyt2.51310.36A/A/A
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.87330.27B/B/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce1.87330.27B/B/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)15.80822.32B/B/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky15.80822.32B/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 80.166611.77C/B/AAno
T1.6 Vlhká tužebníková lada80.166611.77C/B/A
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 21.00563.08C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky21.00563.08C/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 5.45450.80B/B/CAno
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště2.16250.31B/A/C
R2.3 Přechodová rašeliniště3.29200.48B/C/C
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 7.34561.07C/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny7.34561.07C/B/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.00090.00C/B/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny0.00090.00C/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 5.60610.82C/B/-Ne
L4 Suťové lesy5.60610.82C/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 82.617612.13B/A/BAno
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty82.617612.13B/A/B
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 22.81433.35B/A/-Ne
L9.2B Podmáčené smrčiny22.81433.35B/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny20.97173.08A/A
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů6.20390.91A/A
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.18770.02C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy4.51720.66B/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod3.51700.51B/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic39.68545.82B/A
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců0.30690.04B/B
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd0.13720.02C/C
T1.3 Poháňkové pastviny94.085213.81B/A
T1.4 Aluviální psárkové louky0.56330.08C/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky72.620110.66B/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.12310.01A/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.02540.00
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole1.53630.22
X5 Intenzivně obhospodařované louky1.29510.19
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.50260.07
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla4.93290.72
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy0.15810.02
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami21.34763.13
X10 Paseky s podrostem původního lesa5.32970.78
X11 Paseky s nitrofilní vegetací1.52840.22
X12 Nálety pionýrských dřevin38.15355.60
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.07200.01
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
mihule potočníC
Lampetra planeriCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Plzeňský kraj:

Lísková u Nemanic, Lučina u Nemanic, Mýtnice, Nemanice, Novosedly u Nemanic, Švarcava, Závist u Rybníku  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.