Homepage

CZ0323162 - Přeštice - V Hlinkách

Rozloha: 9.3096 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°18'50'' v.d., 49°35'53'' s.š.
Nadmořská výška: 376 - 377 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území zahrnující plochu po bývalé těžbě cihlářských hlín 2 km S od Přeštic, 20 km J od Plzně, západně od silnice I. třídy Plzeň - Klatovy.  

Ekotop:

Geologie: Podloží tvoří terciérní horniny (písky, jíly).
Geomorfologie: Poberounská soustava, oblast Plzeňská pahorkatina, celek Plaská pahorkatina, podcelek Plzeňská kotlina, okrsek Dobřanská kotlina.
Reliéf: Velmi mírně skloněný svah směrem k jihu, z větší části porostlý lesem. V centrální části území se nachází několik větších pinek po těžbě jílů včetně odvalů a zatopená pískovna.
Pedologie: Zvětralinový plášť tvoří oglejené půdy a středně těžké až středně skeletovité svahové hlíny náchylné k občasnému zamokření. Sprašové hlíny kvartéru byly využívány k těžbě cihlářských hlín.
Krajinná charakteristika: Zalesněný nevýrazný vrchol uprostřed zemědělské krajiny s poměrně hustým osídlením a hustou sítí komunikací a inženýrských sítí.
 

Biota:

Kromě kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) byl v území zjištěn čolek obecný (Triturus vulgaris), čolek velký (Triturus cristatus), čolek horský (Triturus alpestris), skokan zelený (Rana kl. esculenta), skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan hnědý (Rana temporaria), ropucha obecná (Bufo bufo), rosnička zelená (Hyla arborea), užovka obojková (Natrix natrix). Ve větších tůních v bývalých hlinících po těžbě cihlářské hlíny v centrální a východní části lokality, kde je vytvořeno několik periodických i trvalých jezírek, je značný výskyt vodní vegetace, např. rdestu vzplývavého (Potamogeton natans) či zblochanu (Glyceria ssp.). Vzhledem k jejich zastínění stromy je hladina pokryta okřehkem menším (Lemna minor) či závitkou mnohokořennou (Spirodela polyrhiza). Ve větších tůních se vyskytují kaprovité ryby.
V řídké borové mlazině v západní části lokality je bohatá populace plavuně vidlačky (Lycopodium clavatum).
V lesních porostech, tvořících okolí tůní, je převažující dřevinou borovice lesní (Pinus sylvestris), dále se hojněji vyskytují smrk ztepilý (Picea excelsa), topol osika (Populus tremula), dub (Quercus ssp.) a buk lesní (Fagus sylvatica). Podrost v okolí tůní je tvořen nejčastěji křovitými vrbami (Salix ssp.).
 

Kvalita a význam:

Jedna z početně významných lokalit druhu v Čechách (tzv. alpské postglaciální větve), v širším území se jedná o jednu z několika početně bohatých lokalit druhu (např. další lokalita se nachází cca 2 km jižně na severním okraji města Přeštice).  

Zranitelnost:

Ve většině nevysychajících velkých tůních se vyskytují drobné kaprovité ryby (zřejmě karas), které znemožňují reprodukci většiny druhů obojživelníků, především čolků.
Trvalé tůně se postupně zazemňují, především opadem ze stromů, současně jsou zastiňovány. Kaluže (vyjeté koleje) na lesní cestě a na okraji pole mohou v rozhodujícím období vysychat či mohou být úmyslně zarovnány. Na louce, přilehlé k poli, na jejichž rozhraní se vyskytuje část populace kuňky žlutobřiché, došlo k neúspěšnému zalesnění smrkem.  

Management:

Odstranění ryb ze všech tůní. Odstranění komunálního odpadu a organického opadu ze stávajících trvalých tůní a částečné odstranění dřevin z jejich okolí, vytvoření náhradních stanovišť v okolí lesní cesty a pole, které mohou být méně dotčené případnými lidskými zásahy.  

Možné střety zájmu:

Využití lokality pro těžbu cihlářské hlíny v nadměrném rozsahu (těžba v omezeném rozsahu může být naopak pro vývoj populace kuněk přínosem), zapojení lesních porostů v okolí tůněk, opakované pokusy o zalesnění luční části lokality, úprava povrchu s množstvím kaluží či jejich odvodnění, sklizeň plodin na poli v době výskytu pulců.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 9.3096
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 32.893.062
Z toho X biotopů: 36.413.3901
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L7.1 Suché acidofilní doubravy3.062032.89C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami3.390136.41
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka žlutobřicháP
Bombina variegataCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Plzeňský kraj:

Dolní Lukavice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.