Homepage

CZ0313098 - Hliníř - Ponědrážka

Rozloha: 164.3175 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°41'6'' v.d., 49°7'55'' s.š.
Nadmořská výška: 412 - 427 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita leží mezi východním břehem Bošileckého rybník a Zlatou stokou, asi 1,5 km západně od obce Ponědrážka.  

Ekotop:

Geologie: Podloží tvoří různobarevné pískovce, slepence, jílovce a prachovce svrchnokřídového stáří (santon) reprezentující svrchní oddíl klikovského souvrství (odkryty v drobné zvodnělé pískovně). Tyto sedimenty jsou místy překryty kvartérním pokryvem slatinné rašeliny přecházející do rybníků. Rašeliniště Hliníř pravděpodobně vzniklo na vývěrech podzemní vody hlubinného oběhu na dislokacích svrchnokřídových sedimentů.
Geomorfologie: Území je součástí celku Třeboňská pánev, podcelku Lomnická pánev.
Reliéf: Jedná se o plochý reliéf, který se místně mírně svažuje k rybníkům a k terénním depresím, kde jsou vyvinuta rašeliniště. Antropogenní tvary tvoří hráze rybníků a Zlaté stoky a odkryvy v drobné pískovně. Nadmořská výška lokality se pohybuje okolo 422 m.
Pedologie: Půdní pokryv tvoří organozem typická (glejová), po okrajích pseudoglej typický (stagnoglejový).
Krajinná charakteristika: Jedná se o lokalitu zahrnující tři menší velké rybníky (Hliníř, Kvíčadlo, Švambírek) s navazujícími stokami a litorálními porosty, okolní louky, lesní porosty, menší rašeliniště a malou lesní pískovničku. Součástí je přírodní památka Hliníř (přechodové rašeliniště s mělkými tůňkami).  

Biota:

V rašelinných tůňkách rostou společenstva svazu Sphagno-Utricularion (V3). Vedle světlezeleného zevaru nejmenšího (Sparganium minimum) se zde vyskytuje i leknín bělostný (Nymphaea candida) a velká populace bublinatky bledožluté (Utricularia ochroleuca). V místech, kde dochází kolísáním vody k obnažování surového humolitu, se vyskytují bohaté porosty bublinatky menší (U. minor) a b. prostřední (U. intermedia). Na obvodech jezírek roste běžně hrotnosemenka bílá (Rhynchospora alba), řidší porosty tvoří ostřice mokřadní (Carex limosa). V ostřicových porostech (R2.3) s převahou ostřice zobánkaté (C. rostrata) je hojně zastoupen suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium). Roste zde i velká populace mochny bahenní (Potentilla palustris) a vrbiny kytkokvěté (Lysimachia thyrsiflora). Vyvýšená místa v rašeliništi jsou porostlá řídkým a nízkým lesem s převahou borovice lesní (Pinus sylvestris) s podrostem brusnicovitých rostlin. V depresích roste klikva bahenní (Oxycoccus palustris), jinak se vyskytuje borůvka černá (Vaccinium myrtillus), vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum) a brusinka obecná (Vaccinium vitis-idaea), řídce keříky krušiny olšové (Frangula alnus).
Vyskytuje se zde charakteristická fauna bezobratlých slatinných rašelinišť, zjištěn byl např. výskyt vážky čárkované (Leucorrhinia dubia) a vážky jarní (Sympetrum fonscolombei). Hojná je ještěrka živorodá (Lacerta vivipara).
Pro ochranu čolka velkého (Triturus cristatus) mají největší význam trvalé a periodické oligotrofní tůňky (V3).  

Kvalita a význam:

Lokalita je širším územím, které zahrnuje mozaiku tůní, menších rybníků, stok a lesních porostů. Nejvýznamnější jsou tůně v opuštěné pískovně, které jsou obtížně přístupné a kromě přirozeného zazemňování zde nehrozí závažnější poškození. Lokality vázané na okraje rybníků jsou ovlivněny intenzitou hospodaření a predačním tlakem rybích obsádek. V menších rybnících je chován hlavně kapří plůdek a tlak na populaci obojživelníků není tak podstatný.
Rašeliniště při okraji rybníka je útočištěm řady významných a chráněných druhů rostlin a bezobratlých živočichů v krajině Třeboňska.  

Zranitelnost:

Rašeliniště je ponecháváno přirozenému vývoji a nejsou prováděny žádné umělé zásahy. Území rezervace není veřejnosti přístupné.
Protože rybníky jsou v majetku akciové společnosti není zcela zajištěno zachování současného stavu a hrozí tlak na změnu intenzity hospodaření, vyhrnování rybničních okrajů apod. U tůní v pískovnách není pravděpodobné ohrožení např. vznikem černé skládky, je ale nutné periodicky obnovovat a udržovat tůně.  

Management:

Důležité je obnovování tůní v pískovně z důvodů zamezení přirozeného zazemnění a zárůstu náletovými dřevinami. Vhodné je vytvořit nové tůně v březích rybníků oddělené alespoň pásy porostů od vlastní vodní plochy.  

Možné střety zájmu:

Snaha o zvýšení intenzity rybářského hospodaření, vyhrnování rybničních okrajů apod.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 164.3175
Z toho prioritních naturových biotopů: 2.464.0556
Z toho neprioritních naturových biotopů: 5.268.659
Z toho ostatních přírodních biotopů: 29.3448.214
Z toho X biotopů: 13.6822.4836
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3.72512.26B/C/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty3.72512.26B/C/-
3160Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.12190.07A/A/AAno
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní0.12190.07A/A/A
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)2.41111.46C/C/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky2.41111.46C/C/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.27541.38A/A/AAno
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů0.34680.21B/B/-
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště0.31730.19C/C/-
R2.3 Přechodová rašeliniště1.61130.98A/A/A
7150Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion) 0.00750.00B/B/-Ne
R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba)0.00750.00B/B/-
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.1180.07D/C/-Ne
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy0.11800.07D/C/-
91D0Rašelinný les 4.05562.46B/B/-Ne
L10.2 Rašelinné brusnicové bory4.05562.46B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny1.00380.61B/B
L1 Mokřadní olšiny1.81591.10B/A
L7.3 Subkontinentální borové doubravy11.64137.08D/B
L8.1B Boreokontinentální bory bez lišejníků10.18326.19B/C
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod3.33062.02B/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.93370.56B/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.28190.17B/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu18.975411.54B/B
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod - ostatní porosty0.04790.02C/C
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta0.00030.00C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X5 Intenzivně obhospodařované louky8.42375.12
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla1.46100.88
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami7.77054.72
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.61470.37
X12 Nálety pionýrských dřevin3.19481.94
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla1.01890.62
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
čolek velkýP
Triturus cristatusCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Bošilec, Lhota u Dynína, Ponědraž, Ponědrážka  

Prameny:

Albrecht J. a kol.Českobudějovicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Eko Centrum Brno, Praha, 808pp.2003
Navrátilová J.Závěrečná textová zpráva (C0250TR- Rašeliniště Ruda) k mapování biotopů soustavy Natura 2000 . – ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].2004
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.