Homepage

CZ0214047 - Brda

Rozloha: 66.2437 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°54'17'' v.d., 49°44'43'' s.š.
Nadmořská výška: 588 - 685 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází v severní části centrálních Brd při západním okraji dopadové plochy Brda (Baštiny).  

Ekotop:

Geologie: Území je tvořeno extrémně oligotrofními, tvrdými a ke zvětrávání odolnými kambrickými slepenci a křemenci. Místy se vyskytují vložky porfyritů a porfyritických tufů. Do určité míry je podloží překryto kvartérními sedimenty.
Geomorfologie: Území leží v Brdské vrchovině.
Reliéf: Lokalita se nachází na senilním, plochém reliéfu, který se posléze v jižní části poněkud zvedá.
Pedologie: Na lokalitě se vyskytují silně kyselé oligotrofní kambizemě. Naokraji lokality se v okolí vodotečí nacházejí gleje. Vyskytují se i plošně velmi drobné čočky rašelinných organozemí (mj. i plochy sekundárního rašelinění v jámách po granátech).
Krajinná charakteristika: EVL se nachází na okraji rozsáhlé dopadové plochy s převládajícími vřesovišti. Dopadová plocha je od 20. let 20. století odlesněná a její nelesní charakter je stále udržován. Samotná EVL však spontánně zarůstá náletovými dřevinami a vyskytují se zde i plochy staršího lesa. Okraj EVL míjí ve své horní části tok Červeného potoka s velmi dobře zachovalým přirozeným korytem. Z EVL do něj přitékají dva krátké bezejmenné pravostranné přítoky, jejich koryta byla v minulosti prohrnuta a napřímena.  

Biota:

Flóra a vegetace, předmět ochrany:
Převládajícím nelesním biotopem a jedním z předmětů ochrany jsou oligotrofní vřesoviště s vřesem obecným (Calluna vulgaris), brusnicí borůvkou (Vaccinium myrtillus), b. brusinkou (V. vitis-idaea), metličkou křivolakou (Avenella flexuosa) a smilkou tuhou (Nardus stricta). Tato vřesoviště zde častěji nabývají podoby pokročilejších sukcesních stadií. Na značné části své plochy intenzivně zarůstají náletem břízy bělokoré (Betula pendula), smrku ztepilého (Picea abies) a modřínu opadavého (Larix decidua). V malém množství se mezi náletovými dřevinami uplatňuje také dub letní (Quercus robur). V řadě případů se tyto porosty již sukcesně blíží k nějakému lesnímu biotopu. Na takových místech dochází ke snížení vitality vřesu a dalšímu ochuzování již tak chudých biotopů. Mnohem lépe vyvinuté ukázky tohoto biotopu se nacházejí v těsném sousedství EVL v doposud aktivní části dopadové plochy. Zde je totiž sukcese bržděna občasnými požáry i cíleným odstraňováním náletových dřevin.
V mozaice se objevují četné silně podmáčené rašelinné plochy. Jedná se převážně o fyziognomicky dobře vyvinutá přechodová rašeliniště - která jsou též předmětem ochrany - s dominantním rašeliníkem Sphagnum spp. a dále se suchopýrem úzkolistým (Eriophorum angustifolium), ostřicí ježatou (Carex echinata) atd. Hojná je rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia).
Některé partie EVL jsou již zcela pokryty sukcesními porosty dřevin, opět hlavně břízy a smrku. Zmíněné porosty dřevin jsou dosud spíše světlé, což umožňuje v podrostu hojný výskyt brusnice brusinky (Vaccinium vitis-idaea) a borůvky (V. myrtillus). Kromě náletových porostů lze také občas narazit na staré výsadby (zejména smrku), pocházející často ještě z doby před vznikem VVP.
Na vlhkých stanovištích se místy vyvinuly rašelinné březiny a maloplošně také smrčiny, obvyklé jsou i přechody mezi nimi. Březinám (as. Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis) dominuje výhradně bříza bělokorá (Betula pendula), jinde typická bříza pýřitá (Betula pubescens) se zde patrně nevyskytuje. Podrost březin je druhově chudý, s dominancí bezkolence modrého (Molinia caerulea) a třtiny chloupkaté (Calamagrostis villosa). Rašelinné smrčiny as. Sphagno-Piceetum abietis bývají silně rozvolněné, smrk zde mívá sníženou vitalitu, často plynule přecházejí do otevřených rašelinišť. Bylinné patro rašelinných smrčin bývá též často nerozlišitelné od nelesních přechodových rašelinišť. Méně extrémní stanoviště obsadily hustěji zapojené podmáčené smrčiny sv. Bazzanio-Piceetum abietis.

Fauna:
V lokalitě bylo zaznamenáno několik významnějších druhů ptáků - jmenovitě bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), bramborníček černohlavý (Saxicola torquata), ťuhýk obecný (Lanius collurio), či krutihlav obecný (Jynx torquilla). V Červeném potoce se vyskytuje střevle potoční (Phoxinus phoxinus).  

Kvalita a význam:

V českém vnitrozemí představuje lokalita spolu se sousedními dopadovými plochami Tok a Jordán (Houpák) zcela unikátní horský, byť z drtivé většiny sekundární ekosystém podhorských a horských vřesovišť s dominancí porostů keříčků: vřes obecný (Calluna vulgaris), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), brusnice brusinka (Vaccinium vitis-idaea). Je však třeba opět poznamenat, že uvnitř hranic EVL se nacházejí pouze pokročilá sukcesní stádia vřesovišť, lépe vyvinuté ukázky tohoto biotopu jsou k nalezení teprve bezprostředně za hranicí, v aktivní části dopadové plochy. Velmi významný je také výskyt přechodových rašelinišť (R2.3), na kterých se z ochranářsky atraktivních druhů rostlin vyskytuje např. rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia).  

Zranitelnost:

Lokalita se nachází ve vojenském újezdu a není aktuálně ohrožena. Největším ohrožením by mohlo být případné ukončení výcviku vojsk doprovázené následnou definitivní sukcesí dřevin na plochách vřesovišť. V současné době tato sukcese značně pokročila a vyžádá si tedy v nejbližší době asanační zásah.
V důsledku vojenského výcviku dochází k občasným požárům. Předpokládá se spíše pozitivní vliv občasných požárů na keříčkovou vegetaci, toto téma by si však vyžádalo hlubší a zejména dlouhodobější zkoumání. Každopádně však požáry do jisté míry blokují zde z ochranářského hlediska nežádoucí sukcesi dřevin.
 

Management:

Zachovat stávající charakter lokality.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 66.2437
Z toho prioritních naturových biotopů: 15.8410.4958
Z toho neprioritních naturových biotopů: 63.1441.8326
Z toho ostatních přírodních biotopů: 3.392.2502
Z toho X biotopů: 20.6713.6983
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
4030Evropská suchá vřesoviště 13.323220.11B/B/BAno
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis)13.323220.11B/B/B
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 7.446611.24B/B/BAno
R2.3 Přechodová rašeliniště7.446611.24B/B/B
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 14.199421.43D/C/-Ne
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy14.199421.43D/C/-
91D0Rašelinný les 10.495815.8B/B/CAno
L10.1 Rašelinné březiny9.702114.64B/B/C
L9.2A Rašelinné smrčiny0.79371.19B/B/-
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 6.863410.36B/B/-Ne
L9.2B Podmáčené smrčiny6.863410.36B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L1 Mokřadní olšiny2.25023.39C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.08320.12
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami5.30158.00
X10 Paseky s podrostem původního lesa1.62462.45
X11 Paseky s nitrofilní vegetací0.17100.25
X12 Nálety pionýrských dřevin6.51809.83
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Jince v Brdech  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.