Homepage

CZ0214045 - Prameny Klíčavy

Rozloha: 62.6564 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°49'52'' v.d., 50°8'41'' s.š.
Nadmořská výška: 445 - 450 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Prameniště Klíčavy asi 0,5 km jižně od železniční stanice Řevničov. Zahrnuje PR Prameny Klíčavy rozšířené jihovýchodním směrem až k hrázi rybníka Horní Kracle.  

Ekotop:

Geologie: Geologické podloží tvoří karbonské sedimenty, pleistocenní deluviální uloženiny a holocenní slatiny.
Geomorfologie: Lokalita je součástí celku Křivoklátská vrchovina, podcelku Lánská pahorkatina, okrsku Klíčavská pahorkatina na rozhraní s celkem Rakovnická pahorkatina, podcelkem Kněževeská pahorkatina, okrskem Rakovnická kotlina. Nadmořská výška 410-440 m n. m.
Reliéf: Plochá inverzní sníženina.
Pedologie: Půdní pokryv tvoří půdy glejové, zčásti zrašelinělé; vesměs chudé bázemi.
Krajinná charakteristika: Plochá inverzní sníženina porostlá olšinami a mokřadními travinobylinnými společenstvy.  

Biota:

Rekonstrukčně by velkou část plochy pokrývaly porosty ostřicové olšiny (Carici elongatae-Alnetum) ve sníženině toku a přesličková jedlina (Equiseto-Abietetum) na severním okraji území.
V současné době po odvodnění je na území mozaika olšin a degradovaných lučních porostů s bezkolencem modrým (Molinia caerulea). Na prameništi se vyskytuje ostřicová jasenina (L2.2) as. Carici remotae-Fraxinetum. Na rašeliništi se vyskytuje mech srpnatka fermežová (Drepanocladus vernicosus). V okolí roste kulturní les s převažující smrkovou výsadbou. Nejcennější jsou rašeliníko-ostřicové porosty přechodového rašeliniště (R2.3) s ostřicí zobánkatou (Carici rostratae-Sphagnetum apiculati), kozlíkem dvoudomým (Valeriana dioica), violkou bahenní (Viola palustris), dále přistupují rašeliníko-ostřicové porosty mechových slatinišť (R2.2) s ostřicí Davallovou (Sphagno warnstorfiani-Caricetum davallianae). Celkem bylo v území nalezeno okolo 300 druhů cévnatých rostlin. Vyskytují se zde druhy rašelinišť a vyšších poloh, např. třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), pcháč různolistý (Cirsium heterophyllum), tolije bahenní (Parnassia palustris), dále plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum) a jirnice modrá (Polemonium caeruleum). Lokalita je mimořádně cenná bohatstvím druhů ostřic (29 druhů), např., zde roste ostřice Davallova (Carex davalliana), o. blešní (C. pulicaris) a o. slatinná (C. lepidocarpa). V území bylo zaznamenáno několik zvláště chráněných druhů rostlin, např. rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), kosatec sibiřský (Iris sibirica), upolín nejvyšší (Trollius altissimus). Cenné jsou fragmenty ostřicových společenstev rybničního litorálu rybníka Horní Kracle (V1C), kde roste rdest alpský (Potamogeton alpinus) a leknín bělostný (Nymphaea candida).  

Kvalita a význam:

Jediný větší rašeliništní ekosystém v rámci oblasti. Významná lokalita srpnatky fermežové (Drepanocladus vernicosus) ve Středočeském kraji, výskyt i dalších ohrožených druhů.  

Zranitelnost:

Poškození zdejších společenstev by způsobilo zalesnění původních luk, zásahy do vodního režimu (obnovení odvodňovacích příkopů) nebo vápnění či hnojení rybníčku U Rožmberka. Nebezpečí v podobě zavlékání plevelů by mohlo znamenat i obnovení přikrmování zvěře ve stávající PR, ke kterému v minulosti docházelo.  

Management:

Kosení, odstraňovaní náletových dřevin.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 62.6564
Z toho prioritních naturových biotopů: 34.8021.8067
Z toho neprioritních naturových biotopů: 16.8810.5823
Z toho ostatních přírodních biotopů: 19.8612.4489
Z toho X biotopů: 28.4317.8185
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.63864.21B/A/BAno
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris)2.63864.21B/A/B
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)0.20050.31B/B/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky0.20050.31B/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.80211.28B/A/AAno
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště0.50130.80B/A/A
R2.3 Přechodová rašeliniště0.30080.48B/B/B
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 5.54978.85C/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny5.54978.85C/B/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.39142.22C/B/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny1.39142.22C/B/-
91D0Rašelinný les 0.260.41B/B/-Ne
L10.1 Rašelinné březiny0.26000.41B/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 21.546734.38C/B/BAno
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty21.546734.38C/B/B

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L1 Mokřadní olšiny8.143812.99B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy3.25315.19A/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.35860.57B/B
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů0.09550.15B/A
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.59790.95B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami17.531727.98
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.00690.01
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.25380.40
X11 Paseky s nitrofilní vegetací0.02610.04
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
srpnatka fermežováR (0,8m2)
Hamatocaulis vernicosusBBAA
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Ruda u Nového Strašecí, Řevničov  

Prameny:

Kolbek J. a kol.Květena CHKO a BR Křivoklátsko 2, Praha, Academia, 132.2001
Kolbek J. a kol.Vegetace CHKO a BR Křivoklátsko 3, Praha, Academia, 380.2003
Kolbek J. a kol.Vegetace CHKO a BR Křivoklátsko 1, Praha, Academia, 232.1999
Mašek J. a kol.Geologická mapa CHKO a BR Křivoklátsko 1:50 000, Praha, ČGÚ.1997
Kocourková J.A0132KV - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR.2001
Moucha P., Povolná J.PR Prameny Klíčavy - plán péče na období 2003-2012, depon. in SCHKO Křivoklátsko, Zbečno.2002
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.