Homepage

CZ0214039 - Stroupínský potok

Rozloha: 5.9415 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°51'54'' v.d., 49°54'12'' s.š.
Nadmořská výška: 265 - 412 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Úsek Stroupínského potoka od místa, kde potok opouští intravilán obce Točník, po soutok s Červeným potokem (1 km JZ od Zdic) spolu s levostrannými přítoky Bzovským (od silnice Křižovatky-Bzová) a Lučním potokem (od soutoku s Pařezovým potokem) a jeho levostranným přítokem Pařezovým potokem. Celková délka vodních toků je 16 km.  

Ekotop:

Geologie: Vlastní tok je tvořen fluviálními a deluviofluviálními hlinitopísčitými usazeninami, v podloží se uplatňují proterozoické břidlice a droby, v okolí Žebráku, Točníku a Hředel také ordovické horniny komárovského vulkanického komplexu, které formují výraznou dominantu území - Zámecký vrch.
Geomorfologie: Území se rozkládá na rozmezí 2 geomorfologických celků. Počáteční a koncový úsek Stroupinského potoka protéká Hořovickou pahorkatinou. Střední část toku, společně s přítoky, leží v Křivoklátské vrchovině.
Reliéf: Úsek Stroupinského potoka je asi 7,7 km dlouhý. Tok vede převážně lučním ekosystémem doplněným galeriovým pásem. Variabilita hloubek je zde v rozmezí 0,2-0,7 m bez výrazných tůní. Substrát dna je převážně kamenitý s občasným nánosem sedimentů.
Tok Kublovkého potoka je, od soutoku s Pařezovým potokem po ústí do Stroupinského potoka, dlouhý cca 2,3 km. Nad levým břehem se rozkládají rozsáhlé lesní komplexy, pravobřežní část tvoří luční společenstva. Stabilita koryta je zabezpečena množstvím stupňů s nejčastější výškou 1 m a opevněným vývarem. Substrát dna je kamenitý až balvanitý. Variabilita hloubek je velká.
Délka Pařezového potoka činí asi 2 km. Jedná se o drobný, neregulovaný, rychle proudící tok v zaříznutém lesním údolí.
Bzovský potok je dlouhý asi 4,0 km. Koryto je v horních partiích toku balvanité s šířkou okolo 0,5 m, v dolních partiích se šířka koryta pohybuje okolo 2,5 m a hloubka okolo 0,2 m, v občasných tůních až 0,5 m. Odtokový režim je pozměněn malou vodní nádrží umístěnou v polovině toku. Podélný sklon je vyrovnáván množstvím kamenných stupňů s výškou okolo 0,1-0,3 m.
Nadmořská výška je 265-525 m n. m.
Pedologie: Převažují kambizemě modální, na horním úseku se vyskytují luvizemě.
Krajinná charakteristika: Zvlněná zemědělská krajina ukloněná k JV. Dominantou je zalesněný Zámecký vrch.  

Biota:

Bezprostřední okolí Stroupinského potoka a jeho hlavních přítoků tvoří porosty vrb a olší, širší okolí pak většinou louky, často nekosené.
Rak kamenáč (Austropotamobius torrentium) se zde vyskytuje společně s rakem říčním (Astacus astacus).
Rybí obsádka je formována prostředím (drobný vodní tok v pahorkatinaté krajině s poměrně mírným podélným sklonem) a vodními zdržemi v povodí. Výsledkem je převažující podíl kaprovitých ryb. Z druhů typických pro malé vodní toky byl zjištěn pstruh obecný (Salmo trutta) a střevle potoční (Phoxinus phoxinus), jako převažující druhy lze uvést zejména jelce tlouště (Leuciscus cephalus), plotici obecnou (Rutilus rutilus), hrouzka obecného (Gobio gobio), okouna říčního (Perca fluviatilis) či mřenku mramorovanou (Barbatula barbatula).
Stroupínský potok je využíván ke sportovnímu rybolovu a je pstruhovým revírem.
Pařezový potok protéká zaříznutým lesním údolím. Neregulovaný, rychle tekoucí tok s bohatě okysličovanou vodou vytváří dobré podmínky pro výskyt vodních živočichů, z ryb dominuje početná populace vranky obecné (Cottus gobio) a také se zde vyskytuje pstruh obecný (Salmo trutta).  

Kvalita a význam:

Pařezový potok je významný jednou z nejsilnějších populací vranky obecné v regionu.
Na Stroupinském potoce a jeho přítocích Bzovském a Kublovském potoce se nachází stabilizovaná populace raka kamenáče. Zjištěná věková struktura nasvědčuje, že zde dochází k pravidelné a úspěšné reprodukci. Pokud nedojde k negativním zásahům do biotopu, lze předpokládat její další existenci a prosperitu.  

Zranitelnost:

Populaci vranky na Pařezovém potoce by mohla ohrozit regulace toku a znečištění, ale vzhledem k zahloubení toku, jeho malému významu a tomu, že už od prameniště protéká pouze zalesněnou oblastí, je toto riziko nízké. Ohrožení by mohlo způsobit i nešetrné rybářské hospodaření (slovování).
Populaci raka kamenáče ohrožují zejména nevhodné zásahy do biotopu, především úpravy koryta toku, případně znečištění vody.  

Management:

Zachování stávajícího charakteru lokality. Ochrana vranky obecné i raka kamenáče je v přímé souvislosti s trvalou kontrolou čistoty vod a se zamezením pro tento druh nevhodných technických zásahů do koryt toků a jejich substrátu. Uchovat v toku klid v průběhu března až dubna, kdy dochází k rozmnožování a vývoji raných stadií vranek.
Nevhodně upravené úseky Stroupinského, Bzovského a Kublovského potoka revitalizovat, pokud je nebude možné upravit k trvalému osídlení rakem kamenáčem, alespoň odstranit případné migrační bariéry.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 5.9415
Z toho prioritních naturových biotopů: 11.310.6724
Z toho neprioritních naturových biotopů: 7.160.426
Z toho ostatních přírodních biotopů: 15.270.9077
Z toho X biotopů: 9.330.5545
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.00010.00B/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.00010.00B/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.00790.13C/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.00790.13C/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.27314.59C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.27314.59C/B/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.00340.05C/B/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.00340.05C/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.14152.38B/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.14152.38B/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.04850.81C/C/-Ne
L4 Suťové lesy0.04850.81C/C/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.623910.50B/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.623910.50B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.32555.47C/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.02020.33B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.48058.08B/B
T1.4 Aluviální psárkové louky0.07911.33C/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.00240.04C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.05790.97
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.01530.25
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.26254.41
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.17893.01
X11 Paseky s nitrofilní vegetací0.02020.33
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.01970.33
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
rak kamenáčR
Austropotamobius torrentiumBBCA
vranka obecnáC
Cottus gobioCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Broumy, Březová u Hořovic, Bzová u Hořovic, Hředle u Zdic, Točník, Zdice  

Prameny:

Merklová L., Hurt V.A0129KV - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2002
Hladíková I.A0337KV - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2003
Bauer P.A0260 - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2003
Bauer P.A0340KV - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2003
Voříšková E.Ekomorfologický monitoring toků v povodí Stroupínského potoka, diplomová práce, depon. in SCHKO Křívoklátsko, Zbečno.2006
AOPK ČRMonitoring rodu Austropotamobius torrentium na území ČR, depon. in AOPK ČR, Praha.2006
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.