Homepage

CZ0214014 - Podlesí

Rozloha: 9.3581 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°51'53'' v.d., 49°37'27'' s.š.
Nadmořská výška: 479 - 501 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalitu tvoří Velký a Malý Býkovický rybník ležící asi 6 km jižně od Vlašimi v centrální části Chráněné krajinné oblasti Blaník. Nejbližším sídlem jsou Býkovice. Mimo rybníků je součástí lokality i rašelinná louka nad Velkým Býkovickým rybníkem.  

Ekotop:

Geologie: Podloží tvoří dvojslídné pararuly moldanubika s holocénními náplavy.
Geomorfologie: Území je součástí Vlašimské pahorkatiny.
Reliéf: Terén je rovinný, svažující se k rybníkům. Celkově se terén svažuje mírně k západu.
Pedologie: Půdním typem jsou gleje a kyselé kambizemě. V horní (východní) části území je místy vytvořena vrstva rašelinného humolitu.
Krajinná charakteristika: Rybníky a mokřadní louky se zachovalým souborem typických vodních, pobřežních a lučních společenstev. V okolní zemědělské krajině tvoří lokalita výrazný přírodní krajinný prvek.  

Biota:

Velký Býkovický rybník je charakteristický makrofytní vegetací přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod (V1) svazů Lemnion a Parvopotamion a pobřežní vegetací rákosin eutrofních stojatých vod (M1.1) sv. Phragmition communis. Na písčitém dně je zastoupena vegetace letněných rybníků (M2.1) sv. Eleocharition soloniensis s puchýřkou útlou (Coleanthus subtilis). Malý Býkovický rybník (ležící pod Velkým) hostí makrofytní vegetaci přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s řezanem pilolistým (V1B) svazy Lemnion, Nymphaeion albae, Parvopotamion a vegetaci vysokých ostřic (M1.7) sv. Magnocaricion elatae. Zastoupení pobřežní vegetace rákosin je zde menší než u Velkého Býkovického rybníka. Oba rybníky doprovází vrbové křoviny náletového charakteru. Louky u rybníků jsou hospodářsky využívané dvousečné ovsíkové louky (T1.1) sv. Arrhenatherion, při rybnících přecházející ve vlhké pcháčové louky (T1.5) sv. Calthion. V pramenné oblasti nad Velkým Býkovickým rybníkem je vyvinut komplex zahrnující nevápnité mechové slatiniště (R2.2) sv. Caricion fuscae přecházející ve vlhkou pcháčovou louku, na okraji s vyvinutými podhorskými smilkovými trávníky (Violion caninae). V louce jsou rozmístěny tůně s makrofytní vegetací mělkých stojatých vod (V2) sv. Ranunculion aquatilis. Evropsky významný druh puchýřka útlá (Coleanthus subtilis) se vyskytuje na dně Velkého Býkovického rybníka jako součást vegetace letněných rybníků. Další z evropsky významných druhů plž vrkoč útlý (Vertigo angustior) se vyskytuje na mokřadní louce a dospělci vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis) obývají břehy Malého Býkovického rybníka.  

Kvalita a význam:

Druhová rozmanitost dosahuje maxima na rašelinné louce nad Velkým Býkovickým rybníkem. Vyskytuje se zde prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) a vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata). Na louku je vázána celá řada bezobratlých, např. vrkoč útlý (Vertigo angustior), který zde má stabilní populaci. Louka je významná nejen jako stanoviště chráněných druhů, ale také jako unikátní zachovalý příklad dříve hojných mokřadních luk. Pobřežní porosty Velkého Býkovického rybníka jsou tvořeny zejména orobincem širokolistým (Typha latifolia), vyskytuje se kosatec žlutý (Iris pseudacorus) a skřípinec jezerní (Schoenoplectus lacustris). Rákosiny obývá moták pochop (Circus aeruginosus). Písčité dno Velkého Býkovického rybníka hostí vegetaci leněných den s puchýřkou útlou (Coleanthus subtilis), ostřicí šáchorovitou (Carex bohemica) a šáchorem hnědým (Cyperus fuscus). U puchýřky útlé se jedná o regionálně významnou lokalitu v rámci středních Čech. Na Malém Býkovickém rybníce jsou hojněji zastoupena makrofyta jako lakušník niťolistý (Batrachium trichophyllum), rdest vláskovitý (Potamogeton trichoides) i litorální porosty s přesličkou bahenní (Equisetum palustre) a haluchou vodní (Oenanthe aquatica). Původnost populace řezanu pilolistého (Stratiotes aloides) není spolehlivě doložena. V okolí rybníků se vyskytují vzácné druhy brouků - nosatci, drabčíci, tesaříci, mandelinky, rákosníčci. U břehů Malého Býkovického rybníka se vyskytují dospělci vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis), její zdejší populace je regionálně významná. Obojživelníci jsou hojně zastoupeni, vyskytují se blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), čolek velký (Triturus cristatus), skokan krátkonohý (Pelophylax lessonae), čolek obecný (Lissotriton vulgaris), skokan zelený (Pelophylax kl.esculentus) a další druhy.  

Zranitelnost:

Lokalita je ovlivňována hospodářským využitím, přičemž tento vliv je zásadní pro zachování lokality. Na rybnících se hospodaří extenzivně s malou rybí obsádkou, na Velkém Býkovickém rybníce je prováděno letnění. Louky kolem rybníků včetně nejcennějších částí jsou pravidelně sečeny. Určité ohrožení může znamenat rozšiřování pobřežních porostů orobince. Možné nebezpečí představuje silnice procházející lokalitou - znečištění ropnými produkty. Určité nebezpečí představuje i divoké koupání a blízkost vesnice.
Vážka jasnoskvrnná je citlivá na kvalitu vody a určitou strukturovanost a členitost břehů (padlé větve vyčnívající z vody). Zdrojem znečištění vody jsou okolní plochy luk a polí, kde není vyloučeno používání pesticidů a hnojení.
Populace vrkoče může byt ohrožena zarůstáním a hromaděním stařiny v případě, že by lokalita nebyla nadále pravidelně kosena (lokality se zdá být ve velmi dobrém stavu, pravděpodobně je zde prováděn pravidelný management).  

Management:

Letnění rybníka 1x za 5 let. Alternativně alespoň částečné spuštění hladiny, nejméně v délce 2 měsíců. Úplné vyloučení vápnění a hnojení. Omezování porostů orobince ručním vysekáváním.
Udržovat funkční tůně, které vhodně doplňují rybniční biotop pro vážku, zejména v období letnění či snížení vodní hladiny (tedy odvodnění litorálu).
Na stanovištích vrkoče udržovat nižší bylinný porost. Díky "rašeliništnímu" charakteru se jako nejvhodnější jeví ruční kosení v pozdním vegetačním období, případně odstraňování náletu.  

Možné střety zájmu:

Stávající předmět ochrany - puchýřka útlá (Coleanthus subtilis) vyžaduje jednou za 5 let letnění rybníka. Toto opatření je třeba zajistit i za cenu krátkodobého zhoršení ekologických podmínek pro rozvoj vodních makrofyt a obojživelníků.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 9.3581
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 56.115.2509
Z toho ostatních přírodních biotopů: 36.933.4568
Z toho X biotopů: 2.080.1954
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 2.001321.38B/A/BAno
M2.1 Vegetace letněných rybníků2.001321.38B/A/B
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.164523.12B/A/CAno
V1B Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s řezanem pilolistým (Stratiotes aloides)
Management: Ovlivnění biotopu rybí obsádkou. Manipulace s výškou hladiny. Údržba stromů na okraji k zamezení přílišného zastínění.
0.16321.74B/A/C
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty
Management: Ovlivnění biotopu rybí obsádkou. Manipulace s výškou hladiny.
2.001321.38B/A/C
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)0.31863.40B/A/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky0.31863.40B/A/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.28042.99C/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky
Management: Sečení a sušení píce s odvozem sena.
0.28042.99C/C/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.4785.10A/A/CAno
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště
Management: Sečení a odvoz zelené píce. Sečení 1x ročně křovinořezem nebo lehkou lištovou sekačkou. Mechanické odstraňování náletů. Stružkování.
0.47805.10A/A/C
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.00810.08D/C/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.00810.08D/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.82618.82B/A
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.01520.16D/C
L7.1 Suché acidofilní doubravy0.00560.05C/C
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod1.534616.39B/A
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.16321.74B/A
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.89869.60A/A
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod - ostatní porosty0.01350.14B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.17731.89
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.01810.19
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
puchýřka útlá2000-3000
Coleanthus subtilisCBAB
 

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
vážka jasnoskvrnnáP
Leucorrhinia pectoralisCBCC
vrkoč útlýP
Vertigo angustiorCACA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Býkovice u Louňovic  

Prameny:

Němec J., Ložek V. a kol.Chráněná území ČR1, Praha, Consult, 320 s.1996
Pešout P.Nález Coleanthus subtilis, ústní sdělení, nález Coleanthus subtilis na dně letněného Velkého Býkovického rybníka
Klaudys M.A0263 - Malý Blaník - závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2002
Hanel L., Pešout P.PR Podlesí - plán péče na období 1995 - 2000, depon. in Správa CHKO Blaník.1995
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.