Homepage

CZ0212023 - Písčina u Tišic

Rozloha: 0.5997 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°33'6'' v.d., 50°15'55'' s.š.
Nadmořská výška: 165 - 168 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází ve středním Polabí. Rozkládá se na zářezu železniční trati a přilehlém úhoru u obce Tišice nedaleko Neratovic. Začíná před křížením trati s cestou vedoucí z Tišic do obce Kozly a táhne se asi 0,5 km podél trati ve směru na Mlékojedy (okres Mělník).  

Ekotop:

Geologie: Podloží je tvořeno druhohorními sedimenty České tabule, které jsou překryty vátými písky.
Geomorfologie: Území je součástí celku Středolabská tabule, podcelku Mělnická kotlina a okrsku Staroboleslavská kotlina.
Reliéf: Lokalitu tvoří jižně orientovaný písčitý svah nad železniční tratí a plochý úhor jižně od trati.
Pedologie: Půdním podkladem je jemný vátý písek pocházející ze štěrkopískových náplavů Labe s mělkou vrstvou regozemě. V okolí se vyskytují arenické kambizemě.
Krajinná charakteristika: Lokalitu tvoří písčitý svah druhotně otevřený při stavbě železniční trati a přilehlý úhor. Na severu navazují na lokalitu pole a lesnické výsadby.  

Biota:

Vegetaci tvoří neúplně zapojené kostřavové trávníky písčin (T5.3) přecházející v otevřené trávníky písčin (T5.2) s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens). Na lokalitu se expanzivně šíří některé trávy, především ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) a pýr plazivý (Elytrigia repens), část JJV svahů je porostlá jednotlivými staršími dřevinami borovice lesní (Pinus sylvestris) a dubu letního (Quercus robur), náletové dřeviny - topol bílý (Populus alba), bříza bělokorá (Betula pendula), trnovník akát (Robinia pseudacacia), třešeň ptačí (Prunus avium) a borovice lesní (Pinus sylvestris) jsou pravidelně odstraňovány. Sinokvět chrpovitý (Jurinea cyanoides) zde roste už pouze na jediném místě, na písčitém svahu na ploše cca 5 x 5 m. Z dalších ohrožených druhů byly v území zjištěny např. smil písečný (Helichrysum arenarium), růže galská (Rosa gallica) nebo přeslička Mooreova (Equisetum x moorei).  

Kvalita a význam:

Lokalita sinokvětu chrpovitého (Jurinea cyanoides) u Tišic představuje poslední ze dvou lokalit z původního disjunktivního rozšíření na vátých píscích českého Polabí. Jedná se o velmi slabou populaci (v roce 2006 bylo zjištěno pouze 47 prýtů), která je bez pravidelného managementu odsouzena k zániku. Lokalita je součástí středoevropského areálu druhu izolovaného od kontinentální části hlavního areálu. Vzhledem k povaze ohrožení a samotné míře vzácnosti má lokalita mezinárodní význam, posílení ochrany je nezbytné. Vedle sinokvětu chrpovitého (Jurinea cyanoides) jsou předmětem ochrany i biotopy trávníků písčin. Z jihu přiléhající úhor představuje perspektivní území, na kterém dochází k rychlé kolonizaci psamofytními druhy. Tato iniciální stádia lze již hodnotit jako otevřené trávníky písčin (T5.2) až kostřavové trávníky písčin (T5.3). Vzhledem k bohatému zdroji diaspor ze stávající PP lze předpokládat vývoj ve velice hodnotnou a relativně rozlehlou písčinu. Na nejmenších částech na východě lokality, které jsou odděleny silnicí od zbývajících částí se vyskytují druhů, které na předchozích chybí, např. přeslička Mooreova (Equisetum x moorei). Území je významné i z entomologického hlediska.  

Zranitelnost:

Zranitelnost velmi slabé populace sinokvětu chrpovitého (Jurinea cyanoides) je veliká. Sinokvět jen těžko snáší konkurenci ostatních druhů, šířících se především v souvislosti s obohacováním prostředí dusíkatými látkami. Populace u Tišic je ohrožena především zarůstáním volných ploch písku konkurenčně silnějšími druhy, zejména ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum elatius) a šířením náletových dřevin. Soustavný pokles počtu jedinců souvisí též s omezenou možností generativního rozmnožování, což je způsobeno jak vytvářením malého množství životaschopných semen a nevhodnými podmínkami k jejich klíčení, tak i poškozováním květů a semen larvami hmyzu. Vážnou hrozbou je i samotná lokalizace populace sinokvětu na ploše pouhých cca 5 x 5 m na svahu nad železniční tratí, přes lokalitu si zkracují cestu chataři z nedaleké osady. Hnojení a používání herbicidů na přilehlých pěstebních pozemcích může též negativně zasáhnout populaci. Ohrožením může být i případné plánování zástavby a nevhodné opravy a údržby silnice a železniční trati.  

Management:

Lokalita je pravidelně sečena a jsou zde periodicky odstraňovány náletové dřeviny. Nutné je však i mechanické narušování povrchu a tím udržování rozvolněného charakteru bylinné vegetace. Přilehlý úhor zatím management nevyžaduje, postupně však bude nutně vyžadovat mechanické narušování povrchu a extenzivní kosení či pastvu. Pozornost je třeba věnovat rovněž záchranné kultivaci a následnému posilování populace, která pravděpodobně již není schopna spontánního rozšiřování.  

Možné střety zájmu:

Střet zájmů při ochraně sinokvětu chrpovitého a biotopů je nepravděpodobný.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.5997
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 54.860.329
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
2330Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.32954.86A/A/BAno
T5.3 Kostřavové trávníky písčin0.329054.86A/A/B
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
sinokvět chrpovitý47
Jurinea cyanoidesACAA
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Chrást u Tišic, Mlékojedy u Neratovic  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.