Homepage

CZ0214049 - Písčina u Tuháně

Rozloha: 0.4236 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°31'16'' v.d., 50°17'45'' s.š.
Nadmořská výška: 163 - 165 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází při východním okraji obce Tuháň.  

Ekotop:

Geologie: Podloží je tvořeno druhohorními sedimenty České tabule, které jsou překryty čtvrtohorními pleistocenními náplavy řeky Labe a mladšími písčito-hlinitými sedimenty.
Geomorfologie: Území je součástí celku Středolabská tabule, podcelku Mělnická kotlina a okrsku Staroboleslavská kotlina.
Reliéf: Mírný svah s navazujícím plochým úhorem.
Pedologie: Půdním substrátem jsou arenické kambizemě až regozemě.
Krajinná charakteristika: Mírný svah tvořený pleistocenními vátými písky na místě bývalé pískovny v dlouhodobě antropicky ovlivněné krajině.  

Biota:

Předmětem ochrany jsou travinná společenstva písčin svazů Thero-Airion a Corynephorion canescentis. Z typických druhů se zde vyskytuje jitrocel písečný (Plantago arenaria), paličkovec šedavý (Corynephorus canescens), bělolist rolní (Filago arvensis), řeřicha hustokvětá (Lepidium densiflorum), v těsné blízkosti roste i velmi vzácný smělek sivý (Koeleria glauca). V minulosti se na lokalitě vyskytoval sinokvět chrpovitý (Jurinea cyanoides). V rámci záchranného programu se zde plánuje jeho reintrodukce.
Lokalita je významná i výskytem řady reliktních druhů bezobratlých, především pískomilných ploštic, přičemž klapuška (Anapus longicorniszde) se zde vyskytuje na jediné známé lokalitě v Čechách. Z dalších zajímavých druhů bezobratlých se zde vyskytují např. chroust mlynařík (Polyphylla fullo) nebo hrabulka (Byrsinus flavicornis).  

Kvalita a význam:

Písčina u Tuháně je již přechodně chráněná plocha návrhovaná na vyhlášení jako přírodní památka pro ochranu otevřených trávníků písčin. Navazující úhory jsou rovněž hojně kolonizovány psamofytními druhy. Výskyt řady vzácných rostlinných a živočišných druhů.  

Zranitelnost:

Šíření invazních a expanzivních druhů, absence narušování, případné plánování zástavby.  

Management:

Mechanické narušování půdního povrchu, udržování rozvolněné bylinné vegetace, redukce invazních druhů trav, především ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) a třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), případně extenzivní pastva nebo vypalování.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.4236
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 40.500.1716
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
2330Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.171640.50B/B/BAno
T5.2 Otevřené trávníky písčin s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens)0.171640.50B/B/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Tuhaň  

Prameny:

Karlík P., Šímová I., Řezáč M.Plán péče o přechodně chráněnou plochu Tuháň a návrh přírodní památky Písčina u Tuháně, depon. in AOPK ČR, Praha.2005
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.