Homepage

CZ0324029 - Těchonická draha

Rozloha: 9.1071 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°33'24'' v.d., 49°22'9'' s.š.
Nadmořská výška: 502 - 504 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita bývalých obecních drah, ležící asi 1 km západně od obce Těchonice a 1,5 km SV od obce Velenovy.  

Ekotop:

Základní charakteristika: Drobná prameniště s mokřadními společenstvy, místy zrašelinělými, na mírných svazích přecházející v sušší stanoviště a drobná vřesoviště na balvanitých výchozech a snosech.
Geologie: Plánická (Těchonická) draha jsou z regionálně geologického hlediska součástí okrajové části středočeského plutonu Českého masivu. Území budují hlubinné vyvřeliny paleozoika. Hlavními horninami celé oblasti jsou granodiority a křemenné diority, na povrch často vystupují ohlazené žulové balvany.
Geomorfologie: Území náleží do soustavy Středočeská pahorkatina, jednoho z podcelku Blatenské pahorkatiny (Nepomucká vrchovina).
Reliéf: Mělké zahloubené prameniště, ze kterého na JV vytéká drobný vodní tok. V okolí je mírně zvlněný terén s jednotlivými kameny a snosy kamenů po hranici lokality. Nadmořská výška 500–514 m.
Pedologie: Sušší stanoviště pokrývá kambizem typická, na vlhčích místech vznikla kyselá kambizem pseudoglejová (místy zrašeliněná).
Krajinná charakteristika: Lokalita je fragmentem obecních pastvin v oblasti Plánického hřebene, které jsou roztroušeně rozmístěny SV směrem od obce Chlístov až k obci Olšany. Jedná se o pestrou mozaiku rostlinných společenstev, kde převládají podmáčené louky, prameniště, suché trávníky, které jsou doplněny křovinami a roztroušenými stromy v krajině. Území je odvodňováno pravobřežním přítokem Hájovského potoka. Díky tomu, že lokalita nebyla postižena zemědělskými melioracemi, dochovala se na tu botanicky cenná nelesní společenstva s pestrou druhovou skladbou a celou řadou vzácnějších druhů rostlin (MATĚJKOVÁ 2010).  

Biota:

Převážnou většinu území pokrývají vlhké pcháčové louky (T1.5) sv. Calthion a sukcesní porosty dřevin (K3, X12A). Pcháčové louky jsou jak obhospodařované (kosení, pastva), tak i ponechány ladem. Mezi významné taxony rostlin zde řadíme např.: prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), starček potoční (Tephroseris crispa), ostřice stinná (Carex umbrosa) a mochna bahenní (Potentilla palustris). V JZ výběžku EVL se v menší míře vyskytují přechodové biotopy T1.5 a T1.9 (střídavě vlhké bezkolencové louky) s diagnostickými druhy rostlin jako např.: bezkolenec modrý (Molinia caerulea), mochna nátržník (Potentilla erecta), olešník kmínolistý (Selinum carvifolia) a čertkus luční (Succisa pratensis). V centrální části EVL jsou nejhodnotnější biotopy suché acidofilní trávníky (T3.5B) s mozaikou podhorských a horských smilkových trávníků (T2.3B) a nevápnitá mechová slatiniště (R2.2) - viz MATĚJKOVÁ 2010. Doposud v těchto biotopech v menších populacích rostou: kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), smělek jehlancovitý (Koeleria pyramidata), bojínek tuhý (Phleum phleoides), pryskyřník hlíznatý (Ranunculus bulbosus), ovsíř pýřitý (Avenula pubescens), pupava bezlodyžná (Carlina acaulis), vřes obecný (Calluna vulgaris), mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), ostřice Hartmanova (C. hartmanii), o. blešní (C. pulicaris), tolije bahenní (Parnassia palustris), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), bařička bahenní (Triglochin palustre) malá populace asi 10-20 ex. Dále se zde vyskytují porosty vysokých ostřic s ostřicí štíhlou (Carex acuta), o. zobánkatou (C. rostrata), o. měchýřkatou (C. vesicaria) a v terénních depresích porosty expandující ho orobince širolistého (Typha latifolia). Mozaiku biotopů esteticky doplňují menší lesíky sukcesních dřevin (bříza bělokorá, javory, topol osika, vrby, jeřáb ptačí, místy i dub letní) a porosty vysokých mezofilních a xerofilních křovin (K3), především trnek obecných.
Extenzivní způsob obhospodařování biotopů podmiňuje i výskyt zvláště chráněných druhů (ZCHD) motýlů (MAJER 2011): v kategorii silně ohrožený - modrásek bahenní (Maculinea nausithous), v kat. ohrožený - batolec duhový (Apatura iris), otakárek fenyklový (Papilio machaon) a rovněž vzácných druhů z Červeného seznamu (ČS) ČR: v kat. ohrožený (EN) - hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina), v kat. zranitelný - perleťovec fialkový (Boloria euphrosyne), soumračník čárkovaný (Hesperia comma), bělásek hrachorový (Leptidea sinapis), ostruháček jilmový (Satyrium w-album). Ze ZCHD blanokříkdlých (FARKAČ 2005) se v EVL vyskytuje v kat. ohrožený - čmelák Bombus hortorum, mravenci rodu Formica - F. cunicularia, F. pratensis, F. rufibarbis. Mezi další zajímavé a vzácné druhy blanokřídlých patří včela Hylaeus rinki, která se vyskytuje jen na kvalitních mokřadních lokalitách, velmi vzácná kutilka Ammoplanus pragensis, vyskytující se především na lokalitách se skalními stěnami, vzácné mokřadní hrabalky druhů Anoplius caviventris, Arachnospila abnormis, Homonotus sanguinolentus a vosík Polistes bischoffi, který se v současné době šíří do ČR z jihu (J. Straka, písemné sdělení). Z chráněných druhů plazů a obojživelníků se zde vyskytují silně ohrožená ještěrka obecná (Lacerta agilis), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a ohrožená ropucha obecná (Bufo bufo). Z hnízdících druhů avifauny se na území EVL vyskytují (HUBENÝ 2005) v kat. silně ohrožený: - krutihlav obecný (Jynx torquilla), žluva hajní (Oriolus oriolus) i ojediněle pěnice vlašská (Sylvia nosoria), v kat. ohrožený: ťuhýk obecný (Lanius collurio), ťuhýk šedý (L. excubitor), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra). Draha využívají pro potravní nabídku i další druhy ptáků, jako např.. žluna šedá (Picus canus), strakapoud malý (Dendrocopos minor), dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes), křepelka polní (Coturnix coturnix), hrdlička divoká (Streptopelia turtur), slavík obecný (Luscinia megarhynchos).  

Kvalita a význam:

Maloplošná luční a mokřadní společenstva - především R2.2, T3.5B (resp. T2.B) s výskytem řady významných druhů rostlin a živočichů v prostředí bývalých obecních pastvin (drah) Plánického hřebene.  

Zranitelnost:

Neobhospodařování biotopů by mělo za následek zarůstání, hromadění stařiny, obohacování živinami a vedlo by k vymizení vzácných druhů.  

Management:

Draha - jde o bývalé obecní pastviny (suché a podmáčené) na málo produktivních půdách, kde se v minulosti pásly především ovce a kozy. Mozaikovitá pastva zajistila vhodný management. Po zániku tradičního způsobu hospodaření došlo k zarůstání drah náletovými dřevinami, degradaci a ruderalizaci těchto charakteristických společenstev.
Údržba luk by spočívala v pravidelné pastvě, případně pravidelném sečení (2x ročně) - xerotermní společenstva 1x ročně, pcháčová a ostřicová společenstva 2x ročně, bezkolencová společenstva v pozdním létě 1x za 2-3 roky, přičemž přebujelé trsy bezkolence je nutné občas sklízet v době, kdy vytváří květy (VII-VIII). Dále odstraňovat nálety pionýrských dřevin (nebezpečí náletu osiky!), šetrně kosit slatiniště a následně odstraňovat biomasu. Předem je třeba zjistit, jaký je zde odvodňovací systém.
Nebezpečím pro výše zmíněné biotopy je postupné zarůstání dřevinami, zejm. břízou bradavičnatou, či topolem osikou a keři, dále ruderalizace kopřivou dvoudomou. Péči o tato místa by mělo představovat především odstraňování těchto dřevin a velice šetrná, extenzivní pastva. Proti ruderalizaci se lze také bránit zákazem skládkování a vývozu nepotřebných surovin z hospodaření na okolní plochy především zákonnou ochranou a následným postihem za tyto přestupky.
V současné době zde probíhá extenzivní pastva ovcí, která je velmi nadějná pro udržení lokality a její biodiverzity.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 9.1071
Z toho prioritních naturových biotopů: 1.620.1478
Z toho neprioritních naturových biotopů: 53.194.8442
Z toho ostatních přírodních biotopů: 38.523.5089
Z toho X biotopů: 4.150.3784
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 1.612517.70D/C/CAno
T3.5B Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých1.612517.70D/C/C
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.14781.62C/B/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce0.14781.62C/B/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)2.239724.59C/B/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky2.239724.59C/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.1731.89D/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.17301.89D/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.67127.37C/B/CAno
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště0.67127.37C/B/C
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.14781.62C/B/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.14781.62C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.00950.10C/A
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.09981.09C/A
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny1.285214.11C/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.01380.15C/A
T1.5 Vlhké pcháčové louky2.100623.06C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X12 Nálety pionýrských dřevin0.37844.15
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Plzeňský kraj:

Těchonice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.