Homepage

CZ0810423 - Hněvošický háj

Rozloha: 70.1559 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°59'30'' v.d., 50°0'0'' s.š.
Nadmořská výška: 275 - 303 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Izolovaný lesní komplex jihovýchodně od obce Hněvošice v Opavské pahorkatině.  

Ekotop:

Geologie: Podloží je tvořeno převážně pleistocenními sprašemi.
Geomorfologie: Území se nachází v oblasti Slezská nížina, celku Opavská pahorkatina, podcelku Hlučínská pahorkatina, okrsku Kobeřická pahorkatina.
Reliéf: Je tvořen mírnými svahy s různými expozicemi, členěný depresemi s prameništi a drobnými potoky.
Pedologie: V území převažují luvizemní a typické hnědozemě, podél toků pak je zastoupena glej typická.
Krajinná charakteristika: Izolovaný lesní komplex s mírnými svahy v silně antropogenně ovlivněné krajině v hraniční oblasti s Polskem.  

Biota:

Izolovaný lesní komplex, kde se vyskytují tři základní vegetační jednotky. Převládající je karpatská dubohabřina sv. Carpinion, as. Carici pilosae-Carpinetum s výrazným zastoupením karpatských prvků - pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides), hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis), svízel Schultesův (Galium schultesii). Dalším zastoupeným biotopem jsou polonské dubohabřiny sv. Carpinion, as. Tilio-Carpinetum s hájovými druhy vytvářejícími výrazný jarní aspekt. Třetím typem jsou společenstva vlhkých bezkolencových doubrav sv. Genisto germanicae-Quercion, as. Molinio arundinaceae-Quercetum. Bylinné patro je v těchto porostech druhově chudé, hlavní dominantou je ostřice střeslicovitá (Carex brizoides), rozsáhlejší porosty místy tvoří také bezkolenec rákosovitý (Molinia arundinacea) a hasivka orličí (Pteridium aquilinum).  

Kvalita a význam:

Vegetace Hněvošického háje je utvářena mísením mezofilních druhů s karpatskými prvky a teplomilnými taxony. Z Červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky se zde vyskytují např.: udatna lesní (Aruncus vulgaris), ostřice hubená (Carex strigosa), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), přeslička největší (Equisetum telmateia), pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides), hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), krtičník žláznatý (Scrophularia scopolii), jilm vaz (Ulmus laevis).  

Zranitelnost:

Přirozený porost je místy narušen pasekami. V případě dosadby používat pouze listnaté dřeviny místní provencience, které jsou součástí přirozené skladby. Zamezit pronikání a šíření stanovištně cizích dřevin.  

Management:

Zachování přirozeného složení stromového patra.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 70.1559
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.590.4168
Z toho neprioritních naturových biotopů: 97.4468.36
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.060.0425
Z toho X biotopů: 1.601.1258
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 51.886973.95B/B/AAno
L3.2 Polonské dubohabřiny25.074035.74B/B/B
L3.3D Polonsko-karpatské dubohabřiny26.812938.21B/B/-
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 16.473123.48A/A/AAno
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy16.473123.48A/A/A
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.41680.59C/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.41680.59C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.04000.05A/C
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců0.00250.00C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.11490.16
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.27800.39
X11 Paseky s nitrofilní vegetací0.73291.04
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Moravskoslezský kraj:

Hněvošice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.