Homepage

CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce

Rozloha: 34.7508 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní rezervace - část, Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°23'45'' v.d., 50°8'2'' s.š.
Nadmořská výška: 175 - 258 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Disjunktní lokalita zahrnující nejcennější skalnaté srázy kaňonu Vltavy (Baba, Podbabské skály, Podhoří, Sedlecké skály a Zámky) při severním okraji Prahy.  

Ekotop:

Geologie: Geologické podloží tvoří monotónní sled střídajících se drob a břidlic kralupsko-zbraslavské skupiny svrchního proterozoika. Místy vystupují žíly alterovaného žilného bazaltu a porfyritů.
Geomorfologie: Území se nachází v severní části Pražské plošiny v nadmořské výšce mezi 176 až 270 m n. m.
Reliéf: Vzhledem k charakteru podloží, které je tvořeno tvrdými proterozoickými břidlicemi, se zde erozní činností Vltavy vytvořilo hluboké údolí, lemované prudkými skalnatými srázy rozčleněnými řadou bočních roklí.
Pedologie: Převažují pestré mozaiky rankerových půd od iniciálních stadií po rankery kambické. Na mírnějších svazích se vyvinuly různě úživné kambizemě. Při horních hranách svahů se na sprašových návějích nacházejí menší rozlohy černozemí.
Krajinná charakteristika: Nejvýznamnějším krajinným fenoménem jsou zde mohutná defilé skalnatých nárazových břehů kaňonu Vltavy, na která jsou vázána významná xerotermní skalní společenstva. Převažuje zde jihovýchodní a jihozápadní až západní expozice.  

Biota:

Hlavním biotopem na skalách a horních hranách svahů je skalní vegetace s kostřavou sivou (T3.1), která je na jižních a západních expozicích reprezentována společenstvem skalních spár s tařicí skalní (Alysso saxatilis-Festucetum pallentis), na mírnějších drolinách společenstvem se svízelem sivým a kostřavou sivou (Asperulo glaucae-Festucetum pallentis) a na skalních teráskách společenstvem česneku chlumního a rozchodníku bílého (Allio montani-Sedetum albi) a společenstvem s tařicí horskou a mochnou písečnou (Alysso montani-Potentilletum arenariae). Na výchozech skal a skalních teráskách je běžná acidofilní vegetace efemér a sukulentů (T6.1B), na obnažených vrcholech společenstvo křivatce českého a rozrazilu ladního (Gageo bohemicae-Veronicetum dilleni) a na skalních teráskách společenstva primitivních půd (Polytricho piliferi-Scleranthetum perennis), většinou v mozaice se skalní vegetací s kostřavou sivou (T3.1) a suchomilnou variantou štěrbinové vegetace silikátových skal a drolin (S1.2) Asplenion septentrionalis. Ve žlebech, rýhách i na plošinách skal se často vyskytují porosty nízkých xerofilních křovin se skalníkem celokrajným (Cotoneaster integerrimus) (K4A) svazu Prunion spinosae. Pro xerotermní svahy s hlubší půdou jsou charakteristické úzkolisté suché trávníky (T3.3D) Erysimo crepidifolii-Festucetum valesiacae. Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (K3) svazu Berberidion osidlují především výslunná místa skal, sutí, strání a srázů s hlubší půdou a šíří se však i na místa výskytu cenné světlomilné skalní vegetace. V roklích rostou vedle vysokých křovin i teplomilné bylinné lemy (T4.1) s kakostem krvavým a třemdavou bílou (Geranio-Dictamnetum). Velmi vzácně se na výchozech spilitů vyskytují pěchavové trávníky (T3.2) Primulo veris-Seslerietum calcariae.  

Kvalita a význam:

Předmětem ochrany je říční ekofenomén v oblasti teplomilné květeny, který se vyznačuje bohatstvím otevřených skalních společenstev s pestrou xerotermní květenou a drobnou zvířenou s mnoha vzácnými a ohroženými druhy, které se na sousedních plošinách nevyskytují.
Z význačných rostlinných druhů teplomilných skalních a lesostepních společenstev se zde vyskytuje např. křivatec český (Gagea bohemica), jestřábník bledý (Hieracium schmidtii), trýzel škardolistý (Erysimum crepidifolium), modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), pryšec sivý (Euphorbia seguieriana), hlaváček jarní (Adonis vernalis), bělozářka větvitá (Anthericum ramosum), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris) nebo pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus). Na Sedleckých skalách parazitují na pelyňku ladním (Artemisia campestris) dva kriticky ohrožené druhy záraz: záraza písečná (Orobanche arenaria) a záraza šupinatá (Orobanche artemisiae-campestris).
Jednotlivé části lokality jsou významné výskytem celé řady vzácných teplomilných bezobratlých nejrůznějších skupin.  

Zranitelnost:

Po ukončení pravidelné pastvy a vypalování je místy velice cenná skalní a lesostepní vegetace ohrožována postupným zarůstáním křovinami a pionýrskými dřevinami. Úpatí skal na levém břehu Vltavy jsou poškozována údržbou železničního koridoru. Poškození některých společenstev se dá předpokládat v místech plánovaného budování dálničního obchvatu Prahy na části Sedleckých skal a Zámků.  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 34.7508
Z toho prioritních naturových biotopů: 14.545.0554
Z toho neprioritních naturových biotopů: 55.0419.128
Z toho ostatních přírodních biotopů: 18.046.272
Z toho X biotopů: 12.364.2952
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
40A0Kontinentální opadavé křoviny 5.055414.54B/B/BAno
K4A Nízké xerofilní křoviny - porosty se skalníky (Cotoneaster spp.)5.055414.54B/B/B
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 8.442124.29B/B/AAno
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)8.442124.29B/B/A
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 4.241412.2B/B/BAno
T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých3.934811.32B/B/B
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)0.30660.88C/C/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.47371.36C/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.47371.36C/C/-
8150Středoevropské silikátové sutě 0.24840.71C/C/-Ne
S2B Pohyblivé sutě silikátových hornin0.24840.71C/C/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 3.23289.30A/A/AAno
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin3.23289.30A/A/A
8230Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)2.48967.16B/A/BAno
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku výběžkatého2.48967.16B/A/B

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny4.072311.71B/B
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa)0.38281.10C/B
L7.1 Suché acidofilní doubravy1.60534.61B/B
T4.1 Suché bylinné lemy0.05790.16C/C
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd0.05700.16B/A
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta0.09670.27C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.00990.02
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.03030.08
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy0.09850.28
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.19490.56
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami1.11133.19
X12 Nálety pionýrských dřevin2.39716.89
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.45321.30
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Hlavní město Praha:

Bohnice, Dejvice, Sedlec, Suchdol, Troja

Kraj Středočeský kraj:

Brnky, Roztoky u Prahy  

Prameny:

Kubíková J., Ložek V., Špryňar P. a kol.Chráněná území ČR, sv. Praha, AOPK ČR, Praha.2005
Řezáč M.A0429 - Trojská kotlina, závěrečná zpráva z mapování NATURA 2000, depon. in AOPK ČR.2004
Řezáč M.A0339 - Tiché údolí, závěrečná zpráva z mapování NATURA 2000, depon. in AOPK ČR.2003
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.