Homepage

CZ0610512 - Lužný rybník

Rozloha: 15.0017 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°32'44'' v.d., 49°22'26'' s.š.
Nadmořská výška: 590 - 590 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rybník Lužný cca 1,6 km ZJZ od Pístova u Jihlavy.  

Ekotop:

Geologie: Horninové podloží tvoří metamorfované horniny moldanubika - silně migmatitické ruly.
Geomorfologie: Území je součástí geomorfologického podcelku Brtnická vrchovina.
Reliéf: Rybník se nachází v mělkém údolí Koželužského potoka v blízkosti lokálního rozvodí Jihlavy a Jihlávky.
Pedologie: V prostoru rybníka se nacházejí nevyvinuté zvodnělé substráty rybničních den, přecházející do glejů a pseudoglejů.
Krajinná charakteristika: Pozitivní dojem čistého vodárenského rybníka, obklopeného rákosinami a smrkovými lesními porosty je mírně narušen výraznou hrází s absencí dřevin a přilehlým průsekem vysokého napětí.  

Biota:

V průtočném vodárenském rybníku s písčitým a písčitohlinitým dnem je velmi dobře vyvinuta makrofytní vegetace přirozeně mezotrofních stojatých vod (V1F). Z ohrožených druhů zde roste především rdest trávolistý (Potamogeton gramineus) a rdest uzlinatý (P. nodosus), dále bublinatka jižní (Utricularia australis) aj. Litorály rybníka jsou tvořeny porosty vysokých ostřic (M1.7) a rákosinami (M1.1). Výskyt obojživelníků: skokan krátkonohý (Rana lessonae), rosnička zelená (Hyla arborea), ropucha obecná (Bufo bufo).  

Kvalita a význam:

Pozoruhodně dobře vyvinutá vegetace ponořených makrofyt v ojedinělém přirozeně mezotrofním rybníku, lokalita dvou velmi vzácných a ohrožených druhů rdestů.  

Zranitelnost:

Vodárenský režim prozatím odpovídá potřebám předmětu ochrany, resp. je s nimi v souladu.  

Management:

Udržení charakteru vodárenské nádrže s účelovou rybí obsádkou, bez jakékoliv intenzifikace. Nevysazovat býložravé druhy ryb.  

Možné střety zájmu:

Prozatím nejsou známé.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 15.0017
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 75.9211.3898
Z toho ostatních přírodních biotopů: 2.200.3309
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 11.350475.66A/A/AAno
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty11.350475.66A/A/A
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.03940.26C/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.03940.26C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.06420.42-/-
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.26671.77C/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Kraj Vysočina:

Pístov u Jihlavy, Vysoká u Jihlavy  

Prameny:

Derahová Z.J0056. Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].2001
Čech L., Dvořáčková K. et Juřička J. [eds.]Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8. července 2005). – Zprávy Čes. bot. společ., Praha, 41, Příl. 2006/1: 1-73.2006
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.