Homepage

CZ0210726 - Vápnomilný bor u Líského

Rozloha: 4.0755 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Národní přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°56'11'' v.d., 50°15'29'' s.š.
Nadmořská výška: 350 - 354 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Část hřbetu Háje 1 km SV od obce Líský na Džbánsku.  

Ekotop:

Geologie: Podloží je budováno cenomanskými slíny.
Geomorfologie: Lokalita leží v severovýchodní části Řevničovské pahorkatiny (celek Džbán) při její hranici s Peruckou tabulí.
Reliéf: Východní část hřbetu Háje, který je posledním výraznějším vrcholem na rozvodí Bilichovského a Bakovského potoka.
Pedologie: Na vápnitém podloží jsou vyvinuty hnědozemě a pararendziny.
Krajinná charakteristika: Zalesněná část hřbetu Háje s menším, již nevyužívaným hliníkem.  

Biota:

Porosty slabých a nepřírůstavých borovic lesních (Pinus sylvestris) se slabou příměsí břízy bělokoré (Betula pendula), dubu zimního (Quercus petraea) a dubu letního (Q. robur) lze hodnotit jako vápnomilné lesostepní bory (L8.2). Keřové patro tvoří krušina olšová (Frangula alnus) a ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) s několika exempláři jalovce obecného (Juniperus communis). V bylinném patru se jako dominanty střídají válečka prápořitá (Brachypodium pinnatum), ostřice chabá (Carex flacca) a sveřep vzpřímený (Bromus erectus). Poměrně hojný je i zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus). V nevyužívaném hliníku s řídkým náletem borovic zatím sukcese směřuje k suchým širokolistým trávníkům (T3.4) sv. Bromion.
Z významných druhů zde roste: hruštička zelenokvětá (Pyrola chlorantha), hruštice jednostranná (Orthilia secunda), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), v. zelenavý (P. chlorantha), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), vstavač nachový (Orchis purpurea), kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens), k. širolistý (E. helleborine), k. růžkatý (E. muelleri), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), bradáček vejčitý (Listera ovata), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), čičorka pochvatá (Coronilla vaginalis), mochna bílá (Potentilla alba), chrpa čekánek (Centaurea scabiosa), prorostlík srpovitý (Bupleurum falcatum), v opuštěném hliníku navíc hořeček brvitý (Gentianopsis ciliata), pětiprstka hustokvětá (Gymnadenia densiflora) a zeměžluč spanilá (Centaurium pulchellum) a při okraji pole i dejvorec velkoplodý (Caucalis platycarpos) a štěničník paprskující (Bifora radians).  

Kvalita a význam:

Zajímavý borový porost s druhově pestrým podrostem s výskytem celé řady velmi významných a vzácných druhů rostlin. Na jediné lokalitě ve středních Čechách a na jedné z mála v rámci celé České republiky se zde v poměrně početné a vitální populaci vyskytuje drobná orchidej smrkovník plazivý (Goodyera repens).  

Zranitelnost:

Ohrožení spočívá v případném nevhodném lesnickém hospodaření na vlastní lokalitě a v jejím blízkém okolí. Zranitelnost lokality je spojená s její poměrně malou rozlohou. Při intenzivním hnojení přilehlých polí by mohlo dojít k nežádoucí eutrofizaci okraje lesního porostu.  

Management:

Zatím je lokalitu vhodné ponechat bez výrazných zásahů. Bylo by účelné pouze odstranit nálet smrku ztepilého. V případě nežádoucího zastínění podrostu, způsobeném rozvojem keřového patra nebo při přílišném zahuštění stromového patra, bude vhodné přistoupit k citlivému vyřezání keřů nebo k mírné probírce. V navazujících lesních porostech nepěstovat invazní druhy dřevin, které by se posléze mohly nekontrolovaně šířit na vlastní lokalitu (především dub červený, jasan ztepilý, borovice vejmutovku apod.).  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 4.0755
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 93.743.8204
Z toho ostatních přírodních biotopů: 1.870.0763
Z toho X biotopů: 4.330.1767
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.08151.99A/A/-Ne
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)0.08151.99A/A/-
91U0Lesostepní bory 3.738991.74A/A/BAno
L8.2 Lesostepní bory3.738991.74A/A/B

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L7.1 Suché acidofilní doubravy0.07631.87B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.17674.33
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Hořešovice, Líský  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.