Homepage

CZ0213822 - V Hlinišťatech

Rozloha: 1.2880 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°46'5'' v.d., 49°57'40'' s.š.
Nadmořská výška: 324 - 339 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rybník a přilehlý lesní porost na JV konci obce Skryje.  

Ekotop:

Geologie: Geologický podklad tvoří deluviofluviální a deluviální holocenní uloženiny na kambrických usazených horninách jineckého souvrství.
Geomorfologie: Lokalita je součástí celku Křivoklátská vrchovina, podcelku Zbirožská vrchovina, okrsku Vlastecká vrchovina, podokrsku Karlovoveská vrchovina.
Nadmořská výška 340 až 355 m n. m.
Reliéf: Severně orientovaný svah nad obcí, nadmořská výška 340-355 m n. m.
Pedologie: V území se vyskytují převážně kambizemě modální.
Krajinná charakteristika: Mírný severně orientovaný svah nad obcí. V nejnižší částí se nachází rybník, ve svahu nad ním porosty borovice. V minulosti ve svahu probíhala těžba hlíny pro výrobu cihel.  

Biota:

Nevelký rybník s makrofytní vegetací (V1G) na okraji obce s bohatým porostem rákosin eutrofních stojatých vod (M1.1). Ve svahu nad rybníkem se vyskytují jehličnaté kulticenózy (X9A). Za silnicí vedoucí po SV okraji rybníka se nachází pás vysokých mezofilních a xerofilních křovin (K3) a ovocná alej. Vedle kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) a čolka velkého (Triturus cristatus) se zde vyskytuje celá řada dalších obojživelníků např. čolek obecný (Triturus vulgaris), čolek horský (Triturus alpestris), skokan hnědý (Rana temporaria), skokan štíhlý (Rana dalmatina) a ropucha obecná (Bufo bufo).  

Kvalita a význam:

Silné a každoročně narůstající populace kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) a čolka velkého (Triturus cristatus).  

Zranitelnost:

Nádrž občasně vysychá vlivem úniku vody ze zátopy. Současný stav obojživelníkům vyhovuje, potenciálně by mohlo v budoucnu dojít ke zkrácení doby zavodnění (zvýšením úniku vody), které by neumožnilo jejich rozmnožování. Nebezpečím by bylo i zintenzivnění chovu ryb v rybníce.  

Management:

Každoročně probíhá záchranný transfér obojživelníků přes silnici protínající lokalitu.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 1.2880
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 10.540.1358
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.06795.27B/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.06795.27D/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
čolek velký300-350
Triturus cristatusCBCB
kuňka žlutobřichá1-20
Bombina variegataCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Skryje nad Berounkou  

Prameny:

Hédl R.A0347KV - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2003
Somol V.Zpráva o záchranném transferu obojživelníků v obci Skryje, depon. in SCHKO Křivoklátsko, Zbečno.2006
Somol V.Zpráva o záchranném transferu obojživelníků v obci Skryje, depon. in SCHKO Křivoklátsko, Zbečno.2004
Somol V.Zpráva o záchranném transferu obojživelníků v obci Skryje, depon. in SCHKO Křivoklátsko, Zbečno.2005
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.