Homepage

CZ0310618 - Rybník Motovidlo

Rozloha: 11.5839 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°22'46'' v.d., 48°59'57'' s.š.
Nadmořská výška: 389 - 393 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Malý rybník západně od silnice Čejkovice - Haklovy Dvory, 1,5 km jižně od obce Čejkovice, 5 km SZ od Českých Budějovic.  

Ekotop:

Geologie: Podkladem jsou mocné svrchnokřídové sedimenty spodního oddílu klikovského souvrství (světle šedé kaolinické pískovce a slepence, rudohnědé a pestré jílovce a tmavošedé jílovce a slepence), převrstvené pleistocenními sprašovými hlínami. Bezprostředním podložím jsou holocenní fluviální nivní sedimenty a sedimenty vodních nádrží.
Geomorfologie: Lokalita leží uprostřed ploché Zlivské pánve (jižní hlavní část Českobudějovické pánve), s celkově minimálním výškovým rozpětím 360-395 m n. m.
Reliéf: Plochý terén široké rozsáhlé nivy Dehtářského potoka, v němž nejvýraznějšími tvary reliéfu jsou antropogenní hráze četných rybníků. Nadmořská výška lokality: 388-391 m.
Pedologie: V celé širší oblasti pánve převažuje pseudoglej primární, na vlastní lokalitě okolo rybníka je vyvinut glej typický.
Krajinná charakteristika: Plochá, převážně odlesněná krajina rybniční pánve s minimálním zastoupením lesů, s převahou zemědělských pozemků s vysokým zastoupením orné půdy a s četnými středně velkými i drobnějšími rybníky, s menším počtem poměrně velkých vesnic.  

Biota:

Nejvýznamnějším biotopem je vegetace vodních makrofyt (V1F), reprezentovaná především velmi početnou populací plavínu štítnatého (as. Nymphoidetum peltatae). Z ostatních druhů se okrajově vyskytují rdest vzplývavý (Potamogeton natans), rdesno obojživelné (Persicaria amphibia). Podél břehů je vytvořen úzký lem eutrofních rákosin (M1.1) a vysokých ostřic (M1.7), rozšiřující se v širší pásmo v západní části výtopy rybníka. V západní části lokality pod hrází rybníka Vyšatov jsou vytvořeny souvislejší porosty bažinných vrbin (K1) sv. Salicion cinereae a vlhkých acidofilních doubrav (L7.2) sv. Genisto germanicae-Quercion.  

Kvalita a význam:

Vegetace vodních makrofyt (V1F) je vytvořena ve velmi charakteristické podobě. Plavín štítnatý na řadě dřívějších lokalit i přes snahy o jeho udržení vymizel a zde přetrvává poměrně dlouhodobě v početné stabilní populaci.  

Zranitelnost:

Porosty plavínu jsou velmi citlivé na režim rybářského obhospodařování rybníka. Vyžadují extenzivní způsob hospodaření s nízkou rybí obsádkou, s vyloučeným nebo silně omezeným hnojením a přikrmováním.  

Management:

Rybník obhospodařovat extenzivním způsobem jako dosud. Výši rybí obsádky a celkový režim hospodaření (hnojení, krmení) by měl následně specifikovat podrobný plán péče.  

Možné střety zájmu:

Potenciálně je možný střet s případným záměrem hospodařícího subjektu zvýšit intenzitu rybářského využívání.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 11.5839
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 58.706.8
Z toho ostatních přírodních biotopů: 30.663.5526
Z toho X biotopů: 10.631.2314
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 4.687140.46D/B/BAno
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty4.687140.46D/B/B
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.22611.95C/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.22611.95C/B/-
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1.886816.28D/B/-Ne
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy1.886816.28D/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny1.264210.91A/A
L1 Mokřadní olšiny0.02860.24B/A
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.74736.45A/A
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů0.73036.30A/A
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.78226.75B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.00080.00
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla1.230610.62
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Čejkovice u Hluboké nad Vltavou  

Prameny:

Chán V. (ed.)Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech. Příroda, 16: 1-284, Praha.1999
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.