Homepage

CZ0210720 - Loučeňské rybníčky

Rozloha: 4.6880 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°1'6'' v.d., 50°17'59'' s.š.
Nadmořská výška: 234 - 250 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Soustava tří lesních rybníků 2 km severně od Loučeně.  

Ekotop:

Geologie: Podloží budují nepropustné křídové (střední a svrchní turon) slínovce a vápnité jílovce, které jsou překryty čtvrtohorními (starší pleistocén) štěrkopísky terasy řeky Jizery.
Geomorfologie: Území se nachází v okrsku Jabkenická plošina v JV cípu Jizerské tabule.
Reliéf: Mělké údolí v pramenné oblasti potoka Boží voda pozvolně se snižující k západu.
Pedologie: Převažují gleje, které na vyvýšených místech přecházejí v oglejené podzoly, pseudogleje a v oglejené karbonátové pelozemě.
Krajinná charakteristika: Část nivy potoka Boží voda a jeho dvou přítoků se třemi malými lesními rybníčky a četnými prameništi a mokřady s pěnovcovými inkrustacemi při jejich březích.  

Biota:

Při okrajích rybníčků se vyvinula druhově bohatá vápnitá slatiniště (R2.1) sv. Caricion davallianae. V tůňkách na těchto slatiništích a místy i přímo v rybnících a v odvodňovacích příkopech se lze setkat s porosty parožnatek (V5). V rybnících se nachází makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod (V1F) s převahou několika druhů rdestů. Dno a okolí vypuštěného rybníka na východě lokality porůstá pestrá mozaika biotopů. Vedle vápnitých slatinišť se vyskytuje i vegetace letněných rybníků (M2.1), s ostřicí šáchorovitou (Carex bohemica), bahničkou vejčitou (Eleocharis ovata), šáchorem hnědým (Cyperus fuscus), eutrofní vegetace bahnitých substrátů (M1.3), se zevarem jednoduchým (Sparganium emersum), žabníkem jitrocelovým (Alisma plantago-aquatica), haluchou vodní (Oenanthe aquatica), šípatkou vodní (Sagittaria sagittifolia), pobřežní vegetace potoků (M1.5) s tajničkou rýžovou (Leersia oryzoides) a vegetace vysokých ostřic (M1.7) s ostřicí latnatou (Carex paniculata). Lesní porosty mezi rybníčky lze zařadit k mokřadním olšinám (L1) sv. Alnion glutinosae.
Z ohrožených druhů zde byly zaznamenány např. sítina slatinná (Juncus subnodulosus), ostřice Davallova (Carex davalliana), o. pozdní (C. viridula), o. šupinoplodá (C. lepidocarpa), prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata), bařička bahenní (Triglochin palustre), tolije bahenní (Parnassia palustris), bahnička chudokvětá (Eleocharis quinqueflora) a kruštík bahenní (Epipactis palustris). Z makrofytní vegetace je hojný rdest světlý (Potamogeton lucens), udáván je i rdest trávolistý (Potamogeton gramineus).  

Kvalita a význam:

Velice cenná vápnitá slatiniště při březích rybníků s řadou ohrožených druhů rostlin.  

Zranitelnost:

Lokalita je akutně ohrožena změnou vodního režimu vlivem vyhloubení nových odvodňovacích příkopů a zalesňováním zbylých bezlesích enkláv.  

Management:

Asanace odvodňovacích příkopů. Šetrné obhospodařování rybníků a lesních porostů. V úvahu by připadalo i odlesnění malé části lesních porostů (spojené s obnovením vodního režimu území), kde se před neuváženým zalesněním vyskytovala velice bohatá slatinná společenstva, která zde stále ještě přežívají.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 4.6880
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 30.231.4173
Z toho ostatních přírodních biotopů: 68.593.2156
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.27155.79B/B/-Ne
M2.1 Vegetace letněných rybníků0.27155.79B/B/-
3140Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.14663.12B/C/CAno
V5 Vegetace parožnatek
Management: Šetrné rybářské hospodaření, nechovat velké a bentofágní druhy ryb, nehnojit.
0.14663.12B/C/C
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.18443.93A/A/-Ne
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris)0.00390.08C/C/-
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.18053.85A/A/-
7230Zásaditá slatiniště 0.814817.38C/B/BAno
R2.1 Vápnitá slatiniště
Management: Neodvodňovat, nezalesňovat!! Případně redukce náletu dřevin.
0.814817.38C/B/B

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L1 Mokřadní olšiny3.127666.71C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.01440.30C/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.01550.33B/B
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů0.02710.57B/B
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.01940.41B/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.01160.24B/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Loučeň  

Prameny:

Šebek S.Rašelinná louka u rybníka Sladovnický, Ochrana přírody XII (1957)/3.1957
Knížetová L., Pecina P., Pivničková M.Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982-1985, Bohemia centralis, sv.16.1987
Sádlo J.A0478 (Jabkenická obora) závěrečná zpráva z mapování NATURA 2000, depon. in AOPK ČR.2004
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.