Homepage

CZ0410020 - Ramena Ohře

Rozloha: 291.1547 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°34'30'' v.d., 50°7'60'' s.š.
Nadmořská výška: 405 - 450 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Tok a niva Ohře mezi Kynšperkem nad Ohří a Citicemi.  

Ekotop:

Geologie: Niva Ohře s holocénními hlinitopísčitými sedimenty.
Geomorfologie: Lokalita je součástí Sokolovské pánve.
Reliéf: Plochá říční niva.
Pedologie: Půdní podklad tvoří modální fluvizemě.
Krajinná charakteristika: Široká niva s meandrujícím tokem řeky Ohře na kontaktu s antropogenním reliéfem území. Povrchové těžby uhlí.  

Biota:

Nejcennějšími stanovišti lokality jsou bohaté porosty makrofytní vegetace přirozeně eutrofních vod (V1F) sv. Nymphaeion albae, sv. Magnopotamion, sv. Utricularion vulgaris a makrofytní vegetace vodních toků (V4B) as. Batrachio-Callitrichetum hamulatae. Tvoří jí pestrá škála makrofyt, např. rdest vzplývavý (Potamogeton natans), r. kadeřavý (P. crispus), stulík žlutý (Nuphar lutea), lakušník štětičkový (Batrachium penicillatum), lakušník vzplývavý (B. fluitans), růžkatec ostnitý (Ceratophyllum demersum), hvězdoš háčkatý (Callitriche hamulata), skřípinec jezerní (Schoenoplectus lacustris) (natantní forma), zevar jednoduchý (Sparganium emersum), šípatka vodní (Sagittaria sagittifolia) a řada dalších druhů.
Vodní plochy v nivních tůních a zarůstajících ramenech osidluje vegetace sv. Ranunculion aquatilis, břehy pak osidlují různé typy rákosin (M1.1) a mezotrofní vegetace bahnitých substrátů (M1.6) as. Calletum palustris, výjimkou není ani výskyt vegetace mělkých stojatých vod (V2B), as. Hottonietum australis. Z další druhů zde rostou, např. mochna bahenní (Potentilla palustris) a vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), vzácný je rdest alpský (Potamogeton alpinus). Bahnité říční náplavy (M6)jsou zastoupeny druhy: šípatka vodní (Sagittaria sagittifolia), růžkatec ostnitý (Ceratophyllum demersum), Callitriche sp., zevar jednoduchý (Sparganium emersum), skřípinec jezerní (Schoenoplectus lacustris) a Batrachium aq.
Pobřežní vegetace je tvořena jasanovo-olšovým údolním luhem (L2.2A), který tvoří mozaiku s porosty vysokých ostřic (M1.7) a mokřadními olšinami (L1) na místě zarůstajících říčních ramen. Příbřežní luhy svým charakterem naznačují blízkost k měkkým luhům, často je zastoupena vrba bílá (Salix alba) a různé druhy lián. Rozsáhlé pobřežní rákosiny (M1.4) s dominantní chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea) trpí invazí neofytů, přesto zde najdeme mezi subdominantami druhy kosatec žlutý (Iris pseudacorus) a ostřici Buekovu (Carex buekii).
Z živočichů se v území vyskytují druhy luhů - žluva hajní (Oriolus oriolus), moudivláček lužní (Remiz pendulinus), cvrčilky, skokan zelený (Rana kl. esculenta), užovka obojková (Natrix natrix).  

Kvalita a význam:

Nejzachovalejší část nivy Ohře nížinného charakteru v Karlovarském kraji s množstvím mrtvých ramen a tůní. Nejvýznamnější je makrofytní vegetace vázaná přímo na vodní prostředí, jedná se o jeden z nejlépe osídlených toků v České republice, a dále vegetace slepých ramen, zátočin a tůní. Rozsáhlé porosty říčních rákosin, psárkových luk a vrbových křovin a luhů doprovázejících vodní tok jsou již dosti eutrofizovány a invadovány neofyty.  

Zranitelnost:

Znečištění povrchových vod v povodí; trvalé snahy po úpravě vodních poměrů, zpevnění břehů, zasypání mrtvých ramen. Rozšiřování agresivních neofytů.  

Management:

Zajistit přirozenou dynamiku toku, podporovat obnovu slepých ramen a tůní, kontrola výskytu a redukce agresivních neofytů.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 291.1547
Z toho prioritních naturových biotopů: 6.5919.2075
Z toho neprioritních naturových biotopů: 28.7183.6078
Z toho ostatních přírodních biotopů: 56.80165.3985
Z toho X biotopů: 6.4818.8787
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 15.09525.18B/B/BAno
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris)0.24500.08C/B/B
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty14.85025.10B/B/B
3260Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 55.704219.13B/B/AAno
V4A Makrofytní vegetace vodních toků - porosty aktuálně přítomných vodních makrofyt55.704219.13B/B/A
3270Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. 0.63560.21C/B/CAno
M6 Bahnité říční náplavy0.63560.21C/B/C
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 4.6931.61C/C/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada4.69301.61C/C/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5.34891.83C/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky5.34891.83C/C/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.1450.04C/B/-Ne
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů0.14290.04C/B/-
R2.3 Přechodová rašeliniště0.00210.00C/B/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.00140.00C/B/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny0.00140.00C/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.00520.00C/B/-Ne
L4 Suťové lesy0.00520.00C/B/-
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1.00740.34C/C/-Ne
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy1.00740.34C/C/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 19.20236.59C/B/BAno
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty15.82805.43C/B/B
L2.4 Měkké luhy nížinných řek3.37431.15B/B/-
91F0Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) 0.97710.33C/B/-Ne
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty0.97710.33C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.87380.30C/C
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů6.17342.12B/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.03530.01C/C
L1 Mokřadní olšiny2.19260.75B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy45.526615.63C/B
L7.1 Suché acidofilní doubravy0.24800.08C/B
L7.3 Subkontinentální borové doubravy0.17840.06B/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.57940.19C/B
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů0.31010.10B/B
M1.4 Říční rákosiny17.47486.00C/C
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.05440.01D/C
M1.7 Vegetace vysokých ostřic6.01032.06C/B
T1.3 Poháňkové pastviny1.03840.35C/B
T1.4 Aluviální psárkové louky80.748927.73C/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky2.57540.88C/C
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris)0.58280.20A/A
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod - ostatní porosty0.26610.09C/C
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta0.52980.18C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.77380.26
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole5.40161.85
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole0.69020.23
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.17420.05
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.01850.00
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla9.70633.33
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.40690.13
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.06290.02
X11 Paseky s nitrofilní vegetací0.00130.00
X12 Nálety pionýrských dřevin0.38260.13
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.80800.27
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.45240.15
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Karlovarský kraj:

Dasnice, Dobroše, Dolní Pochlovice, Doubí u Třebeně, Chlum Svaté Maří, Chocovice, Chotíkov u Kynšperka nad Ohří, Chvoječná, Kaceřov u Kynšperka nad Ohří, Kynšperk nad Ohří, Liboc u Kynšperka nad Ohří, Loužek, Mostov, Nebanice, Obilná, Odrava, Šabina, Vokov u Třebeně, Vrbová  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.